Saga Bacardí
03384
ESCRITURA POR SEÑORIA POR VENTA ENTRE LLANSÓ Y ROQUER, A FAVOR DE JOSÉ GIRONELLA Y RIUS.


Sia notori com jo Joseph Gironella tirador de or, ciutadá de Barcelona com a llegitim succesor que so de Joseph Rius sastre ciutadá de la mateixa. De mon grat y certa ciencia. En quant a mon interes firmo per rahó de senyoria lo acte de venda perpetua firmada per Bonaventura Roquer aguller ciutadá de dita ciutat a favor de Antoni Llansó sastre ciutadá de la mateixa. De un quarto del tercer piso y de ell en amunt que sols pren claror per una petita finestra lluminar lo qual es sobre lo segon pis de la casa de dit Llansó, y te de llargaria a la part de solixent vint y un palms y mitg y a tramontana setse palms, y mitg tot exclosos los gruxos de las parets que se troba donar cerca del terrat de dit Bonaventua Roquer, lo qual es part y de pertinencias de aquella porxada o golfa consistint en tres quartos, y un aporxada y despues en un quarto, y una porxada restant en poder de dit Roquer, yunit a las casas que est te, y posseeis en la present ciutat, y en lo carrer anomenat dels Agullers, llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als tretse de Novembre proxim passat. Los cnsos, lluismes, y demes drets dominicals a mi tal vegada deguts, y no pagats sempre salvos. Per la qual firma co per lo lluisme a mi degut per rahó de la sobrecalendada venda confesso rebrer del sobredit Anton Llansó la quantitat de sinch lliuras setse sous, y vuit diners moneda barcelonesa, feta gracia del restantl, la qual firma, fas en la ciutat de Barcelona als nou dias del mes de desembre del any del Naixement del Senyor mil setcents vuitanta y vuit. Essent presents per testimonis Miquel Comas y lo Dr. Capdevila los dos escrivents en esta ciutat habitants.
Joseph Gironella y Rius, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch noari, qui aafirmo coneixer a dit otrogant, y que ha firmat de sa ma.