Saga Bacardí
03397
ABSOLUCIÓN DE CENSO A DULCET, POR JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA, No se firmó.


Sia a tots notori com jo D. Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat. De mon grat y certa ciencia, confesso, y en veritat regonech a Joan Dulcet Corredor Real de Cambis en la present ciutat residint, absent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant, que ab diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis, mencionadors per mans de tercera persona, me ha donat y pagat, la quantitat de setcentas lliuras moneda catalana, que son a cumpliment de la lluició de aquell censal de preu antes mil lliuras, y pensió trenta lliuras, y al present sols de preu ditas setcentas lliuras, y pencsió vint y una lliuras que tots anys als catorse Janer dit Dulcet per los titols que se calendarán me feya, y prestaba, com las restants trescentas lliuras se entregan ja, lluhida ab semblant quantitat que dit Dulcet satisfeu al infrit mon difunt pare en lo any mil setcents noranta dos, segons que axis ha estat declarat per los doctors en drets Manuel de Escriva, y Juan Armengol, en esta ciutat domiciliats, arbitros elegits per nosaltres, a est efecte als dos del corents. Y me especta lo dit censal com a hereu de la universal heretat, y bens que foren del Magnifich Christofol Gironella, també ciutadá honrat de barcelona, mon difunt pare per est elegit ab son calendat testament, que clos entregá a Ramón Matheu y Smandia, notari publich de número de Barcelona, als vint y dos y vint y quatre Maig mil setcents noranta set. Al qual espectaba en virtud de venda, y original creació de dit censao, per dit Dulcet al expressat mon difunt pare feta, de la qual consta ab acte rebut en poder de dit Matheu notari als catorze Janer mil setcents noranta, com de las pensions, y prorrata per raho de dit censal a mi degudas, ne estiga satisfet, no empero de las pensions, y prorrata que del expressat censal pertañent a D. Gervasi Gironella mon germá, com a hereu de Da. Theresa Gironella ma difunta mare. Y Aixa en testimoni de ditas cosas, no sols otorgo la present apoca sino també, absolch, difinesch y remeto lo calendat censal, clausulas, y obligacions de ell resultants. De manera que no pugan aprofitar a mi ni dañar al expressat Dulcet, ni a sos bens imposantme per rahó de ditas cosas silenci per etuo, ab pacte firmisim de no demanar cosa alguna mes. Y se ha de saber que la present escritura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias proxims, y en los demes ahont convenga, dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que atorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als onse dias del mes de Octubre del any mil setcents noranta nou. Y dit otorgant, conegut del infrit notari, ho firmá. Essent presents per testimonis
Esta escriptura no tingué efecte per ho haverla firmat la part de que dono fe.
Joseph Ubach.