Saga Bacardí
03401
VENTA DE CENSO EN LA C/ BASEA A DULCET POR JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA
.

En nom del Señor amen, sia a tots notori com jo D. Joseph Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, per expedició de certs negocis que de present me ocurren. De mon grat y certa ciencia, per mi y los meus hereus y successors qualsevols sien, vench y per causa y ocasió de la present venda concedesch a Joan Dulcet Corredor Real de Cambis, ciutadá de Barcelona absent, y per ell lo notari avall escrit, present, y estipulant, y a qui voldrá perpetuament tot aquell cens de penció trenta lliuras francas de correspondió, junt ab la prorrata de la penció corresponent, pensions y prorratas que en avans vensaran, y son preu en cas de lluhició, que tots anys als catorse Janeren domini mitjá firma, fadiga de trenta dias y demes drets al Señor mitjá competiesen per los calendats titols percebesch sobre totas aquellas casas ab un portal gran, y altre xich fora obrint ab sos magatsems, y terrat tras de ellas construhit, dende terra fins al cel, sas entradas, y exxidas, drets, y pertinencias que antes possehia lo mateix Dulcet, y al present Pere Nolasco y Rius ciutadá de esta ciutat, posseheix en lo carrer de Basea de esta ciutat cerca la detallada per la qual se baixa del carrer den Lladó a Iglesia parroquial de Sant Just, y Sant Pastor al referit carrer de Basea. Y se ha de saber que las ditas casas se componin de dos estars, o casas las quals en lo caledador acte de la imposició de dit cens se troban designadas en lo modo seguent.
Primo; Totas aquellas casas, o hispici ab un portal fora obrint, situadas en dit carrer de Bosea, cerca dita Detallada al costat de altre casa que a la present de tramontana poseían los hereus de Pere Serdá, las quals casas, junt ab las avall designadotas, se tenen per mi aixis que en virtud de la present venda se tindran per lo indicat Dulcet, en señoria mitjana al mencionat cens de pensió trenta lliuras francas de correspondió, pagadoras tots anys en lo mencionat dia catorse Janer. Y dit Dulcet tindrá lo dit Hospici, o casa, com se tenen junt ab un tros o porció que de ellas vengué Vicens Duran, comerciant, ciutadá de Barcelona, a Bonaventura Font Real Corredor de Cambis, ciutadá de esta ciutat, ab acte rebut en poder de Joseph Fuster, y Corriol, notari publich Real collegiat de número de Barcelona, als set Octubre mil setcents vuitanta sis, per la Illustre y Molt Reverent Sr. Abat, y Monastir de Nostra Señora de la vila de Ripioll del orde de Sant Benet, en señoria mitjana en quant a una tercera part de dita señoria, feta de estas tres iguals parts, a cens de deu lliuras francas de correspondió pagadoras tots anys en dos terminis, la mitad en vint y sinch Mars, y la altre mitad en vint y sinch Setembre. Y se ha de saber que antes ditas casas se tenian per los successors del S. Francisco Padellas, y de Casamitjana en Barcelona comiciliat, en quant a las altres dos parts de dita señoria mitjana, a cens de vint lliuras francas de correspondió, pagadoras en los mateixos terminis. Pero respecte que dit Geronim Duran succehí als nomenats successors de padellás, no sols en virtud de venda feta per D. Francisco de Padellas, y Pastors a Mariá Sardá velluter ciutadá de Barcelona de ditas vint lliuras, en penció ab las dos terceras parts de dita señoria mitjana, y demes drets, al Sr. motjá competents ab acter ebut en poder de Joseph Francesch Fontana notari de Barcelona als vint y quatre Juni mil setcents trenta hú, si tambe en virtud de regonexensa, y agnició de bona fe de dita venda al enunciat Geronim Duran feta per la referida Maria Serdá ab altre acte rebut en poder de dit Fontana notari als sinch mars mil setcents trenta dos. Per so quedaren ditas vint lliuras en penció junta b las dos terceras parts de dita señoria extinguidas, y al domini ultil aplicadas, y consolidadas. Y per so dita cosas solament se tenen per dit Illustre Abat y Monastir relatat cens de deu lliuras junt ab la restant tercera part de dita señoria motjana. Qui ho tenen per los Aniversaris Comuns de la Santa Iglesia de esta ciutat, y baix son domini, y alou a cens de sis lliuras tots anys perpetuament pagador en lo dia de tots los Sants, los quals censos de deu lliuras, y sis lliuras dehuen ser salvos y segurs tant sobre dita part de casas, com sobre part venuda al indicat Font. Y terminaba ditas casas a llevant part en honor que fou del Rnt. Geronim Castells també Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, unit a las casas grans poseídas per los hereus y successors de Ramon Ballllonga escribá de Manament de esta Real Audiencia, y part, que es la major part, ab las casas del Rnt. D. Manuel Miró Pbre. y Beneficiat de la dita Iglesia de Santa Maria del Mar,que antes foren de dit Pere Serdá, antes de March Antón Corominas y Viñals velluter, ciutadá de Barcelona, y antiguament del Magnifich Agustí Peixau, ciutadá honrat de Barcelona; A mitdia ab las designadotas casas que foren de Pere Cerdá, y antes de Pau Feu mercader de Barcelona, antes de Joan Grages, y antiguament de Joan Pau Puiggener, també mercader, ciutadá de Barcelona, y part ab lo hort de D. Joseph Mercader en esta ciutat domiciliat que fou de D. Geroni de Miquel, antes de Joaquim Lazaro Bolet, y antes de Antón Serra mercader; a ponent ab lo carrer de Basea; y a tramontana ab las casas grans dels successors de dit Ramon Vallllonga .
Item y finalment: totas aquellas altres casas ab un portal fora obrint, y una botiga a ella unida ab tots sos drets, y pertinencias situada en lo dit carrer de Basea al costat de la sobredesignada, las quals junt ab las ditas dalt designadas se tenen per mi, axi que en virtutd e la present venda se tendrán per lo enunciat Dulcet en señoria mitjana, al enunciat cens de penció trenta lliuras pagador tots anys en lo dia catorse Janer. Y dit Dulcet tindrá las expresadas casas y botiga per los successors de Madrona Feu y Soler, viuda de Pau Feu mercader ciutadá de Barcelona, y de Pau Feu també mercader, de dits conjuges fill, a cens de trenta quatre lliuras, del qual baxada la correspondió una de nou lliuras, y altre de divuit sous quedan francas per dits hereus, o successors vint y quatre lliuras dos sous tots anys pagadoras en dos terminis, la mitad lo dia de Nadal y la altre mitad lo dia de Sant Joan de Juny. Y se ha de saber que antes las ditas casas pestaban de cens a dits hereus de Feu trenta lliuras dos sous, pero respecte la facutlat donada per dit Feu a Pau Cerdá de lluhir quinse lliuras de son dit cens ab acte rebut en poder de Thomas Simon notari publich de Barcelona als vint y nou Agost mil setcents vuitanta vuit, quedaren ditas quinse lliuras dos sous. Y los mencionats successors de dits mare y fill Feu tenen las ditas cosas per los successors de D. Joseph de Marlés en Barcelona domiciliat, a cens de nou lliuras tots anys pagador en dos terminis, la mitad lo dia de Sant Joan de Juny, y la altre mitad lo dia de Nadal. Y se ha de saber que antes ditas casas setaban subjectes a dits hereus de Marlés als cens de vint y quatre lliuras pagadoras en dits terminis. Pero respecte que de molts anys a esta part nols han estat pagada mes que nou lliuras, se creu queda lluida los restants quinse, y reduit dit censo las expresadas nou lliura. Que ho tenen per lo obtentor del segon benefici, o Presbiterat baix imvocació de Sant Pere fundat en dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, y baix son domini, y alou a cens de dos marabatins, pagadors en lo dia de Sant Joan de Juny. Qual cens deuhen pagar los successors de Feu de son dit cens, a mes del cens de dit Señor de Marlés sens danys de esta, ni dels seus ni seguint lo pacte, y facultat donada per la mare y fill Feu a Pere Cerdós ab lo establiment que aquells feren a est de ditas casas ab acte rebut en poder de Bonaventura Vila notari de Barcelona als quinse Mars mil siscents vuitanta sis, y se prevé que lo cens dels hereus de dits conjuges Feu, era de sinquanta sinch lliuras, inclosas sas corresponcions, al temps de sa imposició. Pero respecte la facultat de lluir quinse lliuras, quedá reduit a quaranta nou lliuras, y atés també las quinse lliuras que se supposan lluidas del cens dels hereus de Marlés, sols quedan per los successors de Feu las referidas vint y quatre lliuras dos sous que en lo dia se pagan, y estas unidas ab las nou lliuras y los referits divuit sous de corresponció, forman las expressadas trenta quatre lliuras; y terminaban las casas y botiga a llevant ab dit Joseph Mercader en Barcelona domiciliat; A mitgdia par ab honor de dit Mercader, y part en honor del hereus, o successors de Joseph Vidal mercader de Barcelona; a ponent ab lo carrer de Basea; y a tremontana ab las casas dalt designadas, empero ditas casas dalt designadas se troban unidas y an-das afrontan a llevant ab D. Felip Mercader en Barcelona domiciliat; a mitg dia part ab dit Mercader, y part ab Vicens Duran comerciant, ciutadá de Barcelona; a ponent ab lo expressat carrer de Basea; y a tramontana ab dit Bonaventura Font, y me especta dit cens com a hereu de la universal heretat, y bens que foren de D. Christofol Gironella també ciutadá honrat de Barcelona, mon difunt pare per est instituhit ab son ultim testament que entregá clos a Ramon Matheu notari de número de Barcelona als vint y hu Agost de mil setcents noranta, que seguit son obit per lo mateix notari fonch publicat als vint y dos y vint y quatre Maig mil setcents noranta set. Al qual se prestaba per titol de venda, e imposició de dit cens a son favor fetas per lo enunciat Dulcet, de la qual consta ab acte rebut en poder de dit Matheu notari als catorse Janer mil setcents noranta. La qual venda en forsa aixis com millor dir y entendrer se pot , traen las ditas cosas de mon domini, y poder, y aquellas poso en mans y poder de dit comprador. Prometent entregarlin possessió corporal, real, actual, o quasi, donantli facultat peraquede sa propria autoritat se las pugue perder, y presa reterir, ab clausula de conbstitut y precari, cedintli tots los drets, y accions a mi per rahó de ditas cosas competents, en virtud dels quals puga demanar, rebrer, y cobrar la prorrata de dit censal discorreguda---y pera las que de ell en avant venceran y son preu en cas de lluició, y del que cobrará firmar apoca,r ecibos, y demes escripturas oportunas, y al efecte de cobrar esposar clams, y reclams, instar execucions, y lo dit cens, en cas de lluició abs odrer y definir, firmar per rahó de domini las alienacións que se farñan de ditas cosas, cobrar los lluismes, a ell corresponents, usar de fadiga, y altrement usar de dits drets, y accions, en judici y fora de ell, com millor li convenga, constituhintlo per est efecte en procurador meu con en cosa propia, dient, e intimant a dit Pere Noslasco Rius que del dia present en avant paguia a dit Dulset la prorrata resultant, pensions, y porratas que de dit cens en avant venceran, y son preu en cas de lluició aixi com antes debia pagarho a mi, altre intima no aguardada, y baix decret de reiterar la paga, y que reconega a dit Dulcet per Señor mitjá de ditas cosas. Salvos los censos, lluismes, y demes drets dominicals dels Señors sobre designats, y salvo també lo lluisme debedor per rahó del present contratce. Lo qual en quant a las casas en primer lloch designadas, es conforme a la clausula del desé, per succehir dits universals comuns a Laich después de la sentencia arbitral. En quant empero a las casas en ultim lloch designadas, es conforme a la clausula del sete. Lo preu de la present venda, es mil sinquanta lliuras moneda catalana, que rebo de dit comprador per mans de tercera persona, ab diner comptant, eralment y de fet en presencia del notari, y testimonis mencionadors, de las qual lo present li otorgo la present apoca, y axi renunciant a la excepció de no ser dit preu convingut, en lo modo referit y a la lley que afavoreix als engañats, y a tot altre dret y lley de mon favor, dono, y remeto a dit comprador tot lo mes pugan valer las referidas cosas del preu del expressat. Convenit, y prometent al mateix comprador que la present venda li faré tenir, y valer, y per ella linestaré de ferma y legal evicció en tot y qualsevol lloch, ab restitució, y esmena de danys, y gastos. Y per cumpliment lo referit, ne obligo tots mos bens, mobles e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol lley a dit de mon favor. Y per major firmesa, a la ditas cosas las roboro ab jurament no sols prometo a ellas no cotravenir, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals, no de sos drets. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias, proxims, y en los demes que corresponda dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta coitat de Barcelona als trenta dias del mes de Octubre del any mil setcents noranta nou. Y dit otorgant, conegut del infrit notari, ho firmá. Essent presents per testimonis Lluis Comes, y Antón Ubach, escribents residents en esta ciutat.
Joseph Gironella, En poder de Joseph Ubach.