Saga Bacardí
03409
ESCRITURA POR LUISMO POR VENTA ENTRE ROLANDI Y FLOTATS, A FAVOR DE GERVASIO DE GIRONELLA Y TOMBA.


Sia notori com jo D. Gervasi Gironella y Tomba ciutadá honrat de Bacelona y en ella domiciliat, com a hereu durant ma vida, de la universal heretat y bens que foren de Da. Theresa Gironella y Tomba viuda de D. Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y també en ella domiciliat, ma mare, per esta instituhit y ordenat ab lo ultim y valido testament que feu y firmá en poder de Francisco Joan Elias y Bosch notari publich de número de Barcelona als quatre de Febrer, y feu publicat als catorse de mars tots del any ultim passat. De mon grat y certa ciencia firmo per rahó de Señoria (en quant a mon interés) la venda perpetua feta y firmada per Joseph Anotn Rolandi comerciant, ciutadá de Barcelona a favor dels Señors Manuel Flotats & Cia. Del comers de esta ciutat de tots lo dret llicencia y facultat de revendicar de dits Señors tot aquell prat de tinguda quatre mojadas poch mes o menos situat en la Parroquia de Sant Martí de Provensals Bisbat y territori de Barcelona en lo puesto nomenat "La Mitja Mola" sota lo cai Real que va de la present ciutat a la de Mataró, y part sobre dit camí Real. Lo qual prat se compon de tres trossos, o pessas de terra, que en lo establiment que de ellas feu dit D. Christofol Gironella a favor del nomenat Rolandi, en poder de Joseph Ubach notari publich de número de Barcelona als sis de Octubre mil setcents noranta dos, se designaren en lo modo seguent.
Primo: Tot aquell tros de terra campa ab aygua pera regar, de tinguda una mojada y una quarta poch mes o menos, situat en lo territori de Barcelona prop lo Pont dit vulgarment de la Llacuna, en dit puesto nomenat La Mitja Mola.
Item. Tot aquel altre tros de terra campa també ab aygua pera regar de tintuda dos mojadas poch mes o menos, junt ab la casa que en ell se troba construhida situat en lo mateix territori, prop los dits Pont puesto, y lloch dit La Mitja Mola.
Item y finalment: Tota aquella pessa de tera campa de tinguda tres quartas de sembradura de blat poch mes o menos també ab aygua pera regar cerca lo pont vulgarment dit de la Granota, tot llargament designat y expressat en lo acte de dita venda rebut segons en la cura de ell apar, en poer de dit Joseph Ubach notari als quatre de Desembre del any mil setcents noranta vuit. Los censos vensuts y lluismes forsan deguts no pagats y demes drets dominicals a mi sempre salvos. Per la qual firma, eo lluisme a mi espectant, aixi per rahó de la dalt calendada venda del dret y facultat de revendicar con de la venda a carta de graia del mateix prat feta y firada per dit Joseph Anton Rolandi a favor dels expresasts D. Manuel Flotats & Cia. En poder del referit Joseph ubach notari als sis de Desembre mil setcents noranta set confesso haver rebut dels mateixos Señors Manuel Flotats & Cia. En diner comptant realment y de fet en presencia del notai y testimonis avall escrits setanta nou lliuras divuit sous, y quatre diners moneda barcelonesa feta gracia del restant. Y aixi ho otorgo en la ciutat de Barcelona als tretse dias del mes de Maig del any del Naicement del Señor de mil vuit cents. Essent presents per testimonis Jacinto Fuster y Grases y Joan Baptista Baladia y Codolar escrivents en la mateixa ciutat residents. Y dit Señor otorgant (conegut per mi lo notari avall escrit) firman de sas mans.
Gerbasi Gironella, En poder de mi Joseph Fuster y Corriol notari.