Saga Bacardí
03410
PAGO DE CENSAL DE ANTICH Y RIGALT, POR JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori, com nosaltres Joseph Antich y Joan Rigalt Pbres.y Beneficiats de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de esta ciutat, com a procuradors pera herencias
Constituhits, y ordenats per lo Rnt. Rector y Comunita de Pbres. de dita Parroquial Iglesia, com de nostra procura consta ab acte rebut en poder de Francisco Joan Elias notari publich de numero de Barcelona als quise Janer de est any, de lo que lo dit notari ab sas lletras, y signes dona fe, en dit nom; de nostre grat, y certa ciencia confessam, y en veritat regoneixem a D. Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant, que per medi de partida per est, a solta del notari avall escrit feta en lo arxiu de dita Comunitat, als nou Juny ultim ha donat y pagat en dits noms principals la quantitat de sinch mil lliuras moneda catalana que son per lluició, y quitación de aquell censal de penció de semblant quantitat, y pencio cent cinquanta lliuras e dita moneda, que tots anys com de Fuahint dit D. Joseph al Sr. Christofol Gironella comerciant ciutadá de dita ciutat, son avi, als enunciats Rnts. mos principals feya, y prestaba, en virtud de venda y original creació de censal per lo enunciat Sr. Christofol Gironella als mateixos Rnts. nostres principals, feta y firmada de la que consta ab un capitol resultant de la concordia firmada entre lo legitims apoderats els expressats postres principals de una, y lo relatat Christofol Gironella part altre, rebuda en poder de J. Campllonch notari publich de número de Barcelona als vuyt de Mars de mil setcents setanta quatre; com de las pencions, y porratas y es de est censal dit corregidos fins tal dia del calendat deposit, lo dit apoderat de nostre principals ne estiga enterament satisfet lo que puga tot altre dret, y lley quals referits nostres principals y -nir pogués no sols otorgan dita quantitat al correspobncio de esta apoca sino també absolem, definim, y remetem lo mencionat censal aixi en son preu com en sas pencions, y p------------las especials y generals obligacions de aquell, cancellant, y anullant-de sa creació, clausulas y obligacions de ell compressas, de manera que no puga apropiar a dits Pbres. mos principals, no donant al expressat D. Joseph Gironella, ni a sos bens, imposant a est y nostres principals per rahó de ditas cosas silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de cosa alguna mes no demanar per rahó de dit censal. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias proxims, y de los demes ahon convinga dins loo termini competent segon Pragmatica Sanció . Y de que otorgan la present escriptura ene sta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Juliol del any mil vuit cents. Y dits Rnts otorgants, coneguts del infrit notari, ho firmaren. Essent presents per testimonis Juan Aloy y Anton Ubach escribents en esta ciutat residents.
Joseph Antich Pbre, Joan Rigalt Pbre. Ante Joseph Ubach.