Saga Bacardí
03422
FIRMA DE RECONOCIMIENTO DE CENSO DE ROLANDI, HACIA JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori. Com jo D. Joseph Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, com a succehint en estas cosas a Da. Theresa Gironella y Tomba muller de D. Christofol Gironella també ciutadá honrat de Barcelona, en la mateixa ciutat popular. En dit nom. En quant a mon interes firmo per rahó de Señoria lo acte de establiment perpetuo fet per dit D. Christofol mon difunt pare, a favor de Joseph Antón Rolandi comerciante en dita ciutat resident, entre altres cosas de un tros de terra campa ab aygua pera regar de tingada una mojada y una quarta poch mes o menos, situat en lo territori de esta ciutat, prop lo pont vulgarment dita "La Llacuna", en lo puesto nomenat la mitra mola, en lo camí Real, que va de esta ciutat a la de Mataró. Item: Secundo, de tot aquell altre tros de terra campa també ab aygua pera regar, de tingada dos mojadas poch mes o menos, junt ab sa casa en ell construida situat en lo referit territori, prop lo mencionat pont, y puesto dit "La Mitja Mola", sobre lo expressat camí Real. Quals dos trossos de terra se tenen per mi com a succehint en estas cosas a dita Da. Theresa ma difunta mare a cens de dinou lliuras pagadors tots anys la mitad en lo dia de Snt Joan del mes de Juny, salvos los censos, lluhismes y demes drets dominicals a i deguts,y no pagats la present firma en res no lbstant. La qual fas en esta ciutat als divuit dias del mes de Septembre del any mil y vuitcents. Y dit Señor otorgant, conegut del infrit notari, ho firmá. Essent presents per testimonis, Antón Ubach, y Carlos Sellés escribents, residente en esta ciutat.
Joseph Gironella, Ante Joseph Ubach.