Saga Bacardí
03430
ESCRITURA DE PAGO DE SICARDO POR VENTA DE PLUMAS DE AGUA HACIA TROYANO VALLESCÁ.


Sia notori com jo Joseph Thomas y Mir en la present ciutat de Barcelona domiciliat. No sols com a segrestador dels bens de D. Troyano de Ballescá en esta ciutat domiciliat elegit anomenat per lo Illusre Señor D. Gaspar Jover y Terés del Consell de Sa Magestat (que Deu guarde) Ministre honorari en la Real Sala del Crim de la Real Audiencia del present Principat de Catluña, Alcalde Major primer de tercera clase, y Llochthinent de Corregidor de esta dita ciutat, y son partit ab provisió feta als tretse de Agost de mil setcents noranta quatre en la causa que en la curia de dit Illustre Señor Alcalde se aporta entre parts de Joseph Gironella ciutadá honrat de Barcelona, de una, y lo expresat D. Troyano de Ballescá de altra actuari Ramon Cortés y Sort notari major de la relatada curia, sino també com a procurador per las infritas cosas, especialment constituhit y ordenat per lo recordat D. Troyano de Ballescá consta de ma procura ab acte rebut en poder de Thomas Divorra per authoritat real notari publich de la vila de Falcet corregiment de Tarragona als disset de Octubre del any prop passat de mil vuitcents. En dits noms, de mon grat y certa sciencia firmo apoca a D. Anton Sicardo acesor General per Sa Magestat (que Deu guarde) de la Intendencia General de est Exercit y Principat de Cataluña, y a Joseph Prats comerciant ciutadá de la matexa ciutat encaraque ausents, y per ells present y estipulant lo notari avall escrit. De la quantitat de setcentas setanta sinch lliuras moneda barcelonesa, que son a cumpliment de mil vuitcentas setanta sinch lliuras, que son lo preu de la venda perpetua per mi en los sobredits noms a son favor otorgada de sinch plomas de aygua, que son part de aquella major porció, que dit mon principal te, y discorra per la mina construhida en las immediacions de la casa de camp que posseheix en lo terme de Sarriá territori de esta ciutat, com mes llargament se expressa en lo acte de dita venda rebut en poder del infrit notari als quatre de Janer del corrent any. Lo modo de la paga de las sobreditas setcentas setanta sinch lliuras es que confesso tenir rebudas de dit D. Anton Sicardo y Joseph Prats en diner comptant,r ealment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. Y aixi en testimoni de ditas cosas firmo la present apoca en la ciutat de Barcelona als vint y set dias del mes de Maig del any del Señor de mil vuitcents y hu. Essent presents per testimonis Joseph Vilalba y Eudalt Rovira y Elias los dos escrivents en Barcelona habitants.
Joseph Thomas y Mir, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo coneixer a dit otrogant, y que ha firmat de sa ma.