Saga Bacardí
03457
VENTA DE UNA TABERNA DE VERDAGUER A FAVOR DE JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori com D. Narcis Serra y Thomas Soler y Ferrer arquitectes, ciutadans de Barcelona arbitradors del preu de la venda perpetua, y per Joan Verdaguer taverner, ciutadá de Barcelona, a favor de D. Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, de tota aquella casas, o taverna nomenada "Del Rosari" vuy ab portal rodó, fora obrint, y antes ab dos, situada en esta ciutat, y en lo carrer enomenat den Fornet, y vuy de San Sebastiá, llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als viut y vuit de Febrer de mil vuit cents y hu, elegit y nomenat ab lo acte de dita venda, a saber dit D. Narcis Serra per lo expressat Verdaguer, y lo nomenat Soler per lo referit D. Jospeh Gironella, y estimador del preu de la mateixa venda; constituits personalment en los estudis del despatg del infrit notari que se troban en lo carrer del Jupí, digueren y expresaren que habian vist y regonegut ab tot cuydado las referidas casas o taberna, y que arbitraban lo preu enla citada venda ser dela quantitat de sis mil siscentas sinquanta lliuras moneda catalana, y metalicas -amant las ditas cosas a la referida quantitat. De lo que dits Serra y Soler han requirió a mi lo infrit notari formas la present publica escriptura, y que de ella a ells y demes que convenga entregás copia autentica. Del que dona fé en esta ciutat de Barcelona als vuyt dias del mes de Maio del any mil vuitcents y dos. Y dits requirents (coneguts del infrit notari) ho firmares. Essent presentes per testimonis Joan Aloy y Antón Ubach,e scribents en esta ciutat residents.
Narcis Serra, Thomas Soler y Ferrer, En poder de Joseph Ubach.