Saga Bacardí
03532
ESCRITURA DE NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES DE LA MERCANTIL CARABENT, VIA, PUJOL & Cia.


Sie notori com los Señors D. Carlos Cebriá y Rifols Pbrere y Canonge de la Collegiata y Secular Iglesia de Santa Anna, lo Dr. D. Anton Socits y Grañó, y lo Dr. D. Ramon Vives y Vidal assessor del Real Consulat de Comers, tots de la present ciutat de Barcelona, curadors de la persona y bens del pubill D. Joaquim Cebriá y Vilella elegits ab lo testament que lo Dr. D. Felip Cebrian y Rifols en escrits clos entregá a Joseph Ribes y Granes notari publich de número de Barcelona als deu dias del mes de Setembre del any mil setcents noranta dos, que seguida sa mort fou obert y publicat per lo mateix notari, als dos dias del mes de Mars del any mil setcents noranta cinch, lo experssat Señor D. Ramon Vives y Vidal no sols com a curador predit sino en son nom propi. Da. Rosa Via y Batlá, viuda de D. Christofol Via, del comers que fou de la mateixa, com a usufructuarua, tudora, y en son cas y lloch curadora, dels fills a ella y a dit son marit comuns, deixada y respective elegida ab lo testament que dit son marit en escrits clos entregá al indicat Joseph Ribas y Granes notari als vint y set dias del mes de Janer del any mil setcents vuitanta nou, que despues de sa mort fou obert, y publicat per dit notari als vint y cinch dias del mes de Febrer del mateix any mil setcents vuitanta nou. D. Barthomeu Soler y Verga, també comerciant de la present ciutat en son nom propri, Da. Vicenta Soler y Pujol miller de Barthomeu Soler y Casadevall, los dos en los noms de usufructuaria y proprietaria constant son matrimoni y la mateixa Da. Vicenta com a hereva dels bens de dit Mariano Pujol y Bruguera corredor real de cambis que fou de Barcelona son pare, per haberse purificat a son favor la successió en lo patrimoni del mateix, a thenor del ultim testament per ell ordenat en nou de Setembre de mil setcents noranta sis authorisat y habilitat per lo Illustre Señor D. Gaspar Soler y Teres, Alcalde major que fou de esta ciutat, en dos Mars de mil setcents noranta y set, en poder de Ramon Cortés y Sort, escribá major del Tribunal Real Ordinari de la predita ciutat, D. Joan Carabent interventor primer de Rendas unidas de la vila de Sant Feliu de Guixols, en la present ciutat trobat, e Isidro Esteva y Bassa notari publich y Real en esta habitant com a procurador per estas y altres cosas llegitimament constituhit per D. Ramon Carabent y Anglada oficial de la depositaria general de Rendas de est Principat, y per las Señoras Maria Carabent y Anglada, Rita Carabent y Anglada donzellas, y Thomasa Esteva Carabent y Anglada muller del dit Isidro Esteva apoderat sobre anomenat, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Francisco Mas y Vidal notari publich de número de Barcelona als divuit dias del mes de Octubre ultim passat de que dit notari ab sas cerificatorias lletas dona fee, y dits Germans Caravent y Anglada com a hereus per iguals parts, y successors al intetat de D. Jacinto Carabent també del comers que fou de esta propia ciutat y altre del socios de la compañía que corregué en lo nom social de "Carabent Via, Pujol & Cia." En la qual son interesats tots los sobre anomenats. Y com hagia pasat a major vida lo dit D. Jacinto Carabent consocio administrador y encarregat de aquella, y per conseguent ferse presis lo haber de anomenat en son lloch altre eprsona que desempeñe dit encarrech, han resol dits Señors socios anomenar liquidadors eo calculadors de dita compañía. Y confiant plenament de la fidelitat, legalitat, pericia e instrucció del Señor D. Joseph Civil y D. Llorens Via comerciants de la present ciutat. Per tant de son grat, y serta ciencia anomenan en tals liquidadors, calculadors, y durant la citada liquidació adminsitradors junts y a solas de la dita societat, als nomenats Señors D. Joseph Civil y D. Llorens Via donantlos y conferiotlos al efecte sobredit tots los poders y facultats necesaris pera que pugan liquidar, calcular, y operar los interesos, consernents a la expresada societat, y durant la tal liquidació regir, governar, y administrar sos interesos, tribuhint los també totas las facultats necesarias, peraque pugan y lo altre de dits puga instar judicial y extra judicialment tots los cobros, y demes se estiga debent a dita soscietat bolent tenir aquí per exrpesat tot lo poder que en quant a plets (que a dits Señors tribuheixen sia necesari, ab facultat de que en quant a dits plets pugan substituhirlo una y moltas vgegadas a la persona o personas a ells ben vistas. En virtut de tot lo que los dits Señors socios los enregan los generos efectes y vales mercantils de la dita compañía, junt ab los utencilie del escriptori sos llibres y correspondencia, de que entre altres cosas se formá inventari, en poder del infrit notari lo qual tingue principi lo dia vint y tres de Octubre y se finalisá o dia quatre dels corrents mes y any, de tot lo que com y de lo operat durant la liquidació auran dits D. Joseph Civil y D. Llorens Via de donar legal compte y rahó finida la liquidació o antes y sempre que aparega a dits Señors socios, junts o a la major part de ells. Y los mateixos D. Joseph Civil y D. Llorens Via a estas cosas presents llohant y aprovant tot lo sobre contengut y acceptant lo carrech de tals liquidadors prometent portsrse fielment en son encarrech y tot lo referit en lo modo sobre prebingut atendrer y cumplir, donanse com se donan per entregats de tots los generos, efectes, vales mercantils, y utencilis continuats en lo citat inventari de que com es dit donaran compte a dits Señors socios finida la liquidació y sempre que ells o la major part de aquells o tinguian per conbenient lo que prometen cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador restitució, y esmena de tots danys y gastos, baix obligació de tots sos respective bens y drets y dels de cada un de ells a solas, mobles e immobles haguts y per haber, renunciant al benefici de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, a la Epistola del Emperador Adriá y Consuetut de Barcelona, que parla de dos o mes que a solas se obligan, y a tot altre dret y lley que afavorirlos puga. Y per pacte a son propri fort submetence al for y jurisdicció del Illustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol jutge o tribunal secular solament fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de las curias de dits Illustre Señor Corregidor, y demes tribunals seculars com está dit, per lo que en obliga los referits sos bens, y los de cada un de ells a solas, en amplia forma. En testimoni del que fou feta la present escriptura. En la ciutat de Bacelona als nou dias del mes de Noembre del any mil vuytcents y cinch. Essent presents per testimonis Fructuoso Casas y Joseph Darder escrivents en dita ciutat residins per ditas cosas demanats.=
D. Carlos Cebriá y Rifols, D. Antonio Socits y Granó, en dit nom. D. Ramon Vives y Vidal, Rosa Via y Batlá, Joan Caravent, Barthomeu Soler y Berga, Barthomeu Soler y Casadevall, Vicenta Soler y Pujol, Isidro Esteva y Bassa notari Llorens Via y Baltá, Joseph Civil, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari qui aformo coneixer a dits Señors otorgants, y acceptants, y que han firmat de sas mans.