Saga Bacardí
03538
ESCRITURA DE RENUNCIA A SEGUIR PERTENECIENDO COMO OBRERO DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL MAR, DE JOSÉ DE GIRONELLA Y TOMBA.


D. Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, domiciliat en la mateixa. Constituit personalment devant de mi lo notari baix firmat, y dels testimonis instrumentals infrits, diu. Que per las ocupacions precisas y personals, que te tant de la sua casa, y patrimoni, com de altres del publich, que se troba servir en virtut de Reals Ordes. Y no menos a causa de la falta de salut, que de uns quants añs a esta part experimenta, se troba impedit de servor lo empleo de Obrer, ciutadá de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de aquesta ciutat, per lo qual fou degut en lo dia vint y quatre del corrent mes de Febrer. Per lo que renuncia dit encarrech de obrer ciutadá de la precitada Parroquial Iglesia en que fou nomenat ab lo consell general celebrat per los altres Señors Obrers y Parroquians, de totas las clases, de la mateixa Iglesia en lo indicat dia en poder de mi lo notari Secretari de ditas Ilustres obras, baix firmat, ab tots los drets, y pertinencias del reerit empleo, abdicantse de tot lo poder y facultat que li fou tribuit en virtut de dita elecció, ab totas clausulas acostumadas posar en semblants actes, y en particular ab la de intima. De totas las quals cosas dit D. Joseph Gironella requireix a mi dit notari Secretari expressat, forme acte publichcom aixis ho practico. Que fou de en la ciutat de Barcelona, a vint y sis días del mes de Febrer any del Naixament del Señor mil vuitcents y sis. Essent presents per testimonis Anton Fages, y Joaquim Boquet practicants la facultat de notaria publica, habitants en aquesta ciutat.
Joseph Gironella, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Señor renunciant.