Saga Bacardí
03542
PROMESA DE LUICION DE CENSO ENTRE DAMIÁ, Y JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori. Com jo Joseph Damiá, comerciant, ciutadá de Barcelona. Per quant en lo die present, ab altre acte rebut en poder del mateix infrascrit notari, D. Joseph Gironella del comers de la mateixa ciutat, ha establert a mi, y als meus perpetuament una pessa de terra de tingada una mojada tres cuartas y un seté, nomenada "Lo Camp de Cassolas", situada sobre la Travesear. Lo qual establiment ha fet baix la condició que jo ab altre acte rebut en poder del mateix notari le feu la promesa, que sempre que li volgués lluir lo cens de cinquanta dos lliuras catalanas, que li prestó per rahó de tota aquella casa y pessa de tera que posseheich en dit puesto, lo lluiria ab diners metalich. Per so, de mon grat y certa ciencia, per mi, y los meus hereus y successors qualsevols sian prometo al referit D. Joseph Gironella, que sempre y cuant jo y los meus lluirem los referits cens de cinquanta duas lliuras, ho practicaran ab moneda de or, o plata y no ab paper amonedat. Lo que prometo cumplir baix obligació de tots mos bens mobles, e immobles presents y veniders, ab totas renuncias necesarias. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims y en los demes ahont convenga, dins lo termini competents segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y vuyt dias del mes de Maig del any mil vuit cents y sis. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Ramon Guillerm y Pere Brullet, escribents,re sidents en esta ciutat.
Joseph Damiá, En poder de Joseph Ubach.