Saga Bacardí
03562
ESCRITURA DE PARTE DE DEUDA HACIA GELABERT, POR SERRALLACH & Cia. ACTUANDO COMO SINDICO JOSÉ DE GIRONELLA Y TOMBA.


D. Joseph Gironella, sindich de la massa de acrehedors de Joseph Serrallach & Cia. en la presente ciutat de Barcelona domiciliat. Per quant ab auto format provehit a quatre Juliol del any proxim passat mil vuitcents sis en la causa vertent en lo Tribunal del Real Consulat de Comers de esta ciutat y Provincia entre mi en dit nom lo dit Joseph Serrallach y lo infrit Joseph Gelabert en acte de Francisco Roquer y Simon notari de dit Real Consulat entre altres cosas fou manat a dit Gelabert que lo que tingués que satisfer al dit Joseph Serrallach per los plasos que anirian vencent ho entregás a mi. Per tant. De ma libre voluntat firmo apoca a dit Joseph Gelabert comerciant y fabricant de pintats ciutadá de Barcelona encaraque ausent, y per ell present lo notari baix firmat de la quantitat de dos mil vint y nou lliuras y deu sous moneda barcelonesa. Que son en satisfacció de la quarta y ultima paga al present Joseph Serrallach corresponent vensuda a deu días del proxim anterior mes de Juliol de las vnt y vuit mil lliuras que son lo preu de la venda perpetua per dit Joseph Serrallach y per Thomas Serrallach comerciant matriculat, ciutadá de esta ciutat son germá a favor de dit Joseph Gelabert feta de totas aquellas casas ab tres portals exteriors ab una quadra gran al detrás de ellas y asseguant o celobert a manera de corredor en que ho ha un cubert dit lo quarto dels colors a la part dreeta de dita quadra, tot fabricat de nou y ab una part de casas vellas inmediatas a dita quadra a la part de tremontana ab un pati ab un portal fora en lo carrer publich infrit obrint ab totas sas servituts, drets y pertinencias universals tot situat en esta dita ciutat de Barcelona y en lo carrer del Compte del Assalto, llargament designat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari baix firmat a onse Juliol de mil vuitcents tres. Lo modo de la paga de las sobreditas dos mil vint y nou lliuras y deu sous es que las he rebut del predit Joseph Gelabert en diner comptant, metalich y realment a ma voluntat. Per lo que renunciant a la excepció de no haber comptat lo diner y a tot altre dret y lley que a mi en dit nom o a la indicada massa de acrehedors de Joseph Serrallach & Cia. favorir pogués li atorgo esta apoca en Barcelona a onse días del mes de Agost del any mil vuit cents set. Essent presents per testimonis Francisco Sol jove del comers, y Jaume Morelló y Mas escrivent habitants en dita ciutat. Y lo atorgant conegut per mi lo subscrit notari ho firma.
Joseph Gironella sindico, En poder de mi Jaume Morelló notari.