Saga Bacardí
03569
ESCRITURA DE ELECCION DE PERITOS A CANET, PRATS, POR CASTELLÓ Y JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori, com nosaltres D. Joseph de Gironella, ciutada honrat de Barcelona, y en ella domiciliat y Pau Castelló pagés de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, Bisbat y territori de Barcelona. Atenent que jo lo expresat Pau Castelló me trobo tenir y posehir per mos certs y llegitims titols una pessa de terra de viña plantada, de tingada cinq cuartas poch mes o menos nomenada "La Viña del Fondo", situada en lo terme de dita Parroquia; Attenent també que dit D. Joseph Gironella me ha ofert en comprarla, o permutarla ab la pessa de terra mes avall calendadora, propria de ella, lo que estimaran dos experts elegidors, un per part, y en cas de discordia, per un tercer elegidors per los expressats experts; Attenent finalment que respecte la elecció que a mi dit Castelló me queda de elegir lo que millor me apareixerá, so es, de permuta o venda, dit D. Joseph Casseñala ara per quant vinga dit cas,; Tota aquella pessa de terra, de tingada sinch cuartas poch mes o menos, nomenada "Figuerola", que igualment per sos certs, y llegitims titolste y posseheix en lo expressat terme de Sarriá, igualment estimadors per los mateixos expressats, y en son cas, y lloch per tercer elegidor; Per tant, de nostre grat y certa ciencia elegim y nomenam en experts estimadors de ditas cosas a saber; jo lo expressat D. Joseph Gironella a Sebstiá Canet pagés de la dita Parroquia de Sn. Visens de Sarriá, y jo lo mencionat Pau Castelló a Pere Prats, pagés de la Parroquia del Hospitales, als quals donam facultat de valuar y estimar las ditas dos pessas de terra, y en cas de discordia igualment los donam facultat per elegir un tercer, conferintli las mateixas facultats de valuar y estimar las mateixas pessas de terra; prometent baix obligació de tots postres respectives bens estar a la valuació y estimació que dits experts, eo lo tercer, faran de las mateixas pessas, renunciant al benefici y arbitre de bon varó, y son recours, y a tot y qualsevol altre dret y lley de nostre favor. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona, als onse dias del mes de Fabrer del any mil vuytcents y vuyt. Y dits Señors otorgants (coneguts del infrit notari) a lo que ho foren presents per testimonis Mateu Lugan y Pedro Brullet, escribents, residents en esta ciutat.
Joseph Gironella, Pere Castelló, En poder de Joseph Ubach, y per sa mort, per ordre del jutge de vista Anton Ubach y Claris.