Saga Bacardí
03583
ESCRITURA POR SEÑORIA HACIA JOSÉ GIRONELLA, FIRMA SU HIJO PERE NOLASCO GIRONELLA Y AYGUALS.


Sia a tots notori, com jo D. Pere Nolasco Gironella en esta ciutat residint, com a procurador llegitimament constituit y nomenat per D. Josep Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, mon pare, com de ma procura consta, ab acte rebut en poder del infrit notari als sinch Novembre mil vuitcents y hu. En dit nom, de mon grat y certa ciencia firmo per rahó de señoria lo acte de venda perpegua feta y firmada per Carlos Pagés, pages del territori de esta ciutat de Barcelona a favor de Pau Juliá forner de la mateixa ciutat.
Primo: De tota aquella casa novament construhida per dit venedor en un dels trossos de terra a ella contigua, y compresos en dita venda.
Item y secundo: De tot aquell tros de terra de tinguda dos mil, trescentas setanta sis canas quadradas, un palm y mitg que fonch de pertinencias de una pesa de terra de tinguda set mojadas.
Item y finalment: Tot aquell altre tros de terra de tinguda de mil cent vuitanta vuit canas quadratas y tres quarts y de dita pertinencia, tot cituat en lo territori de esta ciutat y en lo puesto nomenat "La Travesera", tot mes llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda en poder de Ignasi Plana y Fontana notari publich real colegiat de número de dita ciutat, als trenta Agost mil vuitcents y vuit. Los censos, lluismes y demes drets dominicals al expresat mon principal deguts y no pagats compres salvat la present firma, en res no obstant. Per la qual eo per lo lluisme de mon principal degut per rahó de esta confesió rebrer del referit comprador en diner comptant y metalich, en presencia del notari y testimonis mencionadors la quantitat de trescentas vuitanta tres lliuras sis sous y vuit diners moneda barcelonesa,f eta gracia del restant. La qual firma fas en esta ciutat de Barcelona als diset dias del mes de Setembre del any mil vuitcents y vuit. Y dit otorgant, conegut del infrit notari ho firma essent presents per testimonis Ramon Ubach y Esteban Mateu escrivents en esta ciutat-
Pere Nolasco Gironella en dit nom.= En poder de Joseph Ubach y per sa ausencia ab intervenció de mi Anton Ubach y Claris son con notari.
De la antecedent firma per rahó de Señoria en poder de Joseph Ubach mon connotari, rebuda per sa ausencia fas fe jo Anton Ubach y Claris son connotari.
Concorda ab la copia autentica continuada al peu de la dita, Ignasi Plana notari.