Saga Bacardí
03645
ESCRITURA DE CARTA DE PAGO DE PENSIONES ATRASADAS HACIA VILALLONGA, POR JOSÉ DE GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notoro, com lo Doctor D. Joseph Maria Menos vehí de esta ciutat, com a procurador per las infrras, y altres cosas legitimament constituhit, y anomenat per lo Señor D. Magí Anton de Vilallonga, y de Guimau Baró de Segur vehí de esta mateixa ciutat com de son poder consta, ab acte rebut per Joseph Ribas y Granés notari publich de número de esta mateixa ciutat, als onse Mars de mil vuitcents dos, en dit nom, de son grat, y certa ciencia, confesa y en veritat regoneix a Don Joseph Gironella ciutadá Honrát de Barcelona encaraque ausent per ell lo notari avall escrit present y estipulant, que en o modo y baix pacte de la cesió que se dirán li ha donat, y pagat la quantitat de quatrecentas vint y cinch lliuras moneda catalana, y metalica, las que son y serveixen a son principal, en pago y total satisfacció de vint y cinch pensions vensudas desde vint y quatre Juny mil setcents noranta tres, a vint y quatre Juny prop pasat, feta gracia emperó de setanta cinch lliuras, forman juntas la suma de cinch centas lliuras, de aquell cens e nuda percepció de penció vuit lliuras que tots anys son principal com a successor del Ilustre Señor D. Joaquin Montfar, y est succehint a Don Diego Montfar son pare deu percivit y cobrar per rahó de varias pessas de terra de pertinencias de la heretat anomenata "la Granota", situadas en lo terme y Parroquia de San Martí de Provensals territori de esta ciutat, segons tot mes llargament es de veurer en lo proces, y ante de adjudicació proferits a favor de son principal per lo real Tribnunal de Mostrencos, y abintestat, qual quantitat paga dit Señor Gironella com a possessor de dia heretat nomenada "La Granota", y per la insolvencia dels successors de D. Joseph Parera y Masague, y ab la salvetat del dret de reclamació de qui correspongia. Lo modo de la paga, de dita quantitat de quatrecentas vint y sinch lliuras es que confesa rebrer en diner comptant, y metalich en presencia del notari y testimonis mencionadors, per mans del Señor Anton Sarró son apoderat, per lo que renunciant a la excepció de la cosa no ser aixi, y demes que afavorir li poga a son principal, no solament firma de dita quantitat la corresponent apoca, si que també cedeix al referit Señor Gironella tots los drets, y accions que competian a dit son principal antes de ser satsifeta dita quantitat, en entre-- del que puga demanar exposar, rebrer, o cobrar la expresada quantitat de que de dret tingia lloch. En testinoni el que otorga la present esciptura en esta ciutat de Barcelona als disset dias del mes de Agost del any mil vuyt cents divuyt. Y dit otorgant conegut del infrit ntoari ho firma, essent presents per testimonis Francisco Huguet, y José Marsola, y Prats en esta ciutat residents
Joseph Maria Menos y Romeu, En poder de mi Anton Ubach y Claris notari.