Saga Bacardí
03664
ESCRITURA DE APERTURA DE CODICILOS DE JOSÉ DE GIRONELLA Y TOMBA.


En la ciutat de Barcelona a los quatro Abril de mil vuyt cents vint Don Anton de Gironella, ciutadá honrat de Barcelona y del comers de esta mateixa ciutat, constituhit personalment en las casas de sa propia abitació que se trovan situadas en lo carrer Ample de esta mateixa ciutat. Atenent a que tenia presentit que son difunt Señor pare D. Joseph de Gironella tenia otorgat uns codicils en virtut de haber ha donada eclesiástica sepultura al cadáver de dit D. Joseph, que me requiria perque obris y publicás dits codicils, e jo lo infrit notari inseguint dita requisició he pres un plech clos ab ostia vermella en la cara del qual expresaba contenir dintre de ell los citats codicils escrits de ma agena, y firmats de la sua propia quals me foren entregats a mi lo infrit notari per dit D. Joseph de Gironella en lo dia vint y nou del mes de Agost del any mil vuytcents dinou perque fosen guardats en mon poder fins después de seguit son obit lo qual verificat fos obert y publicat son contingut, e jo lo mateix notari inseguint dita requisició per dit D. Anton de Gironella lo he executat en presencia de dit requirent, y testimonis aball notats que junt ab lo auto de entrega son com se segueixen.=
En la ciutat de Barcelona als vint y nou días del mes de Agost del any mil vuytcents dinou, Don Joseph de Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, constituit personalment en las casas de sa propia abitació situadas en lo carrer Ample de esta mateixa ciutat, trobantse per la gracia de Deu ab perfect judici encaraque algo indisposat de sa salut, ha entregat a mi lo infrit notari est plech clos ab hostia vermella, dins lo qual ha expresat trovarse sos ultims codicils escrits de ma agena y firmats de la sua propia y que volia valguesen per aquella especie de ultima voluntat que millor en dret valer pogues, y que dit plech fos guardat en mon poder, y seguida sa mort obert y publicat, y donadas de ell las copias que fosen demanadas. Lo que fonch fet en esta ciutat de Barcelona en los días, mes y any dal expresats. Y dit codicilant conegut del infrascrit notari ho firma, essent presents per testimonis Francisco Xavier Huguet y Pocorull y Mariano Font escrivents, en esta ciutat residents.= J. Gironella.= Francisco Huguet testimoni.= Mariano Font testimoni.= En poder de mi Anton Ubach y Claris notari.=
En nom del Señor, Amen. Jo D. Joseph de Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, fill llegitim y natural de D. Cristofol de Gironella, y de Da. Teresa de Gironella y Tomba, conjuges difunts. Atenent que als deu días de Juny de mil vuytcents diset entreguí mon testament clos en poder del Dr. Anton Ubach y Claris notari publich del número y collegi de esta ciutat de Barcelona, y en ell disposí de mos bens en lo modo y forma que en dit testament li es també permes codicilar antes y después de son testament persó fas y ordeno est mos ultim y ultima voluntat mia en lo modo seguent.
Primerament vull y es ma voluntat que de mos bens se donia a Joaquima Anglada, doncella la quantitat de dos pesetas diarias en lloch de una que disposí en mon testament qual aument de peseta li fas per lo molt Agrait estich de ella qual pensió usufructuará durant sa vida y estará obligat mon sucesor a pagarli de mos bens per tersas anticipadas.
Ratifico y confirmo lo citat mon testament y en tot lo que no sen oposia en estos mos codicils vull quedia en sa forsa y valor.
Fets y firmats foren estos mos codicils en esta ciutat de Barcelona als vint y nou días del mes de Agost del any mil vuytcents dinou.= J. Gironella.=
De tot lo que lo expresat D. Anton de Gironella requirí a mi lo infrit notari formas la present publica escriptura, y que de ella domás copia autentica. Lo que fonch fet en los dia, mes y any dalt expressat. Y dit Señor requirent, conegut del infrit notari ho firma essent presents per testimonis D. Jacinto Soler y D. Juan Vallés, en esta ciutat residents.
Antonio Gironella, Ante mi Anton Ubach y Claris notari.