Saga Bacardí
03696
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES DE MARCOS FRANCISCO CAPALÁ Y PI, CON ANTONINA MILA DE LA ROCA ASTIAGARRAGA.


En nom de Deu, Amen. Per rahó del matrimoni celebrador entre parts del Señor March Francisco Capalá y Pi comerciant, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de del Señor D. Francisco Capalá y Vidal comerciant matriculat de la mateixa ciutat, y tesorer per lo Rey, nostre Señor (que Deu guarde) de la Real Junta Particular de Comers y Consulat de est Principat de Cataluña, y de la Señora Maria Theresa Capalá y Pi, conjuges, vivint de una, y la Señora Da. Josepha Antonina Milá de la Roca y Astigarraga, doncella filla legitima y natural del Señor D. Joseph Milá de la Roca del comers de esta ciutat vivint y de Da. Thomasa Xaviera Astigarraga, difunta conjuges de altre, se han fet y firmat los capitols matrimonials seguents.
Prierament: Los dits Señors conjuges D. Francisco y Theresa Capalá y Pi. Per lo amor paternal, que aportan al mencionat March Francisco Capalá y Pi son fill, y per contemplació del referit matrimoni. En paga y satisfacció de tota part de heretat y llegitima sua paterna y materna, suplement de ellas, part de creix de la sita sa mare, y de tots y qualsevols altres drets que li especten y pertañer li pertañeran, y en lo esdevenidor en la heretats y bens de dits Señors sos pares, y del altre de ells per qualsevol causa o rahó. De sa espontanea voluntat dona a ell, donació pura, perfecta, simple, e irrevocable que en dret nomena entre vius, y per después de seguida la mort dels dits Señors donadors, y no en altre forma, al expresat son fill, la quantitat de vint mil lliuras barcelonesas, pagadoras ab diners que li son alients, o be de diner efectiu, com mes ben vist los apareixerá. A saber, divuyt mil lliuras per drets paternos, y dos mil lliuras per drets maternos. La qual donació particular fan al enunciat son fill, ab pactes empero, y condició que dits conjuges se reservan lo us de fruyt de las cosas donadas, com y no menos que morint lo referit donador ab fills, o dels tals algu de ells arribias a edat de fer testament, puga disposar y fer a sas voluntats de las ditas vint mil lliuras, pero morint sens fills, o ab tals ningú dels quals, arribará a la edat de testar, puga tantsolament disposar y fer a sas voluntats,d e la quantitat de quatre mil lliuras, y las restants setse mil lliuras, tornian a dits Señors donadors, si viuran, y sino viuran a sos hereus, o successors, o aaquell, o aquells a favor dels quals hauran disposat, y ordenat de paraula en escrits, o de altre qualsevol manera. Y aixi, ab dits pactes y no sens ells, otorgan la present donació, prometent, y jurant tenirla sempre per ferma, y agradable, y contra la mateixa no fer, ni venir en revocarla per rahó de ingratitut, pobresa, necvesitat, ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Renunciant expresament a la lley que doi que la donació pot revocarse per dits motius y a altre qualsevol lley y dret de son favor llargament. Y present lo expressat March Franco Capalá y Pi acepta l a precedent donació per dits sos pares a son favor feta ab los pactes, y condicions dalt referits, y per los motius mencionats ab expressió de agrahitment.
Item: Los mateixos D. Francisco y Maria Theresa Capalá y Pi conjuges, en proba de la satisfacció que los cap del matrimoni celebrador per lo mencionat March Franco son fill, ab la Señora Da. Antonia Mila de la Roca. De sa espontanea voluntat prometen y se obligan prestar y donar tots los aliments a la vida humana necesaris, segons son estat, aixis de mejrar y beurer, com de calsar, y vestir tant en sanitat com en malaltia, pagar metges, medicinas salaris de criats y demes al referit March Francisco Capala y Pi son fill y a la nomenada Da. Antonia Milá de la Roca, y Atigarraga sa esdevenidora muller, y nora respective, y als fills y fillas que Deu donia de dit matrimoni, vivint tots en una mateixa casa familiar, y habitació, treballan estos en benefici y volitat de dit Señor donador. Y per lo cas de cepararse, lo que Deu no permetia, Y que dits Señors donadors tingan a be fer habitació distincta de son fill, pares y familia o be pergin donatari regonega mes convenient posarse casa apart. Per qual servi de dita sas casas, retenintlo dits Señors donators sis lo us de vuyt de las vint mil lliuras donadas, sino també lo dot que constituirá en altre capitol la dita Da. Antonina Milá de la Roca. Y no altrament, prometen y se obligan en donar, pagar y satisfer al expresat son fill, per tots aliments la quantitat de setcentas lliuras barcelonesas annualment, pagadoras per ternas anticipadas per tot lo temps que estigan separats, de sa casa y compañía. Lo que prometen atendrer, y cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de tots danys, y gastos, misions y despesas segons estil. Per lo que obligan tots sos bens, y del altre de ells asolas mobles, e immobles, haguts y per haber, renunciant a qualsevol lley od ret de son favor, y a la que prohibeix la general renuncia llargament.
Item: Lo referit D. Joseph Milá de la Roca pare de la nomenada Da. Antonia, aixi en son nom propri, com en lo de hereu que es de dita Da. Thomasa Xaviera de Astigarraga sa difunta muller, ab facultat de disposar de sos bens, a favor de sos fills, com millor lu aparega, per esta elegit, y nomenat ab son testament otorgá en poder del notari avall escrit als vuit de Agost de mil setcents vuitanta y quatre. Per lo particular cariño, y estimació que prodesa a dita Da. Antonina sa filla, y per contemplació del referit matrimoni que ab expres consentiment seu espera celebrar ab lo expressat Señor March Franco Capala y Pi. Y en paga y satisfacció de sas llegitimas paternas, maternas, suplements de ellas, parts de creix, o esponsalici, y demes drets que puga tenir en los bens de dits sos pares y del altre de ells, Per donació pura, perfecta, simple e irrevocable, ques diu entre vius. De sa espontanea voluntat y certa ciencia, en nom propri, y usant de la dita facultat, dona y per titol de donació otorga, y concedeix a la dita Da. Antonina Milá de la Roca y Astigarraga doncella, sa filla present, y avall acceptant, y aquí voldrá perpetuament, ab lo pacte y gravamen infrascrit, y no sens ell. De una part, vuyt mil lliuras moneda barcelonesa, y de altre dos calaxeras ab sasalajas, vestits, robas, y apéndices nubcials en sertsblant posar acostumadas, pagadoras, y entregadoras respective, lo die de la bda de proxim celebradora. Qual donació fa aixi com millor dir y entendrer se pot, ab lo pacte empero, vincle, y condició seguent. A saber, que si dita Da. Antonina sa filla morirá en qualsevol temps ab fills un, o molts varons, o fembras llegitims, y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, algún dels quals arribará a edat de poder fer testament, puga disposar librement y fer a sas vluntats de totas las ditas vuyt mil lliuras, calaixeras ab robas, y demes que sobre se ha dit. Si emperó morirá sens dits fill, o fills, o ab tals ningú dels quals arribará a la dita edat de poder testar, en est cas solament puguia disposar de sinch mil lliuras, y las restants tres mil lliuras ab las calaixeras, robas y bestits en lo modo que esdevinga, tornian a dit donadir, o a son hereu, y successor. Prometent, y jurant la dita donació tenir sempre per ferma, y valida, y no contravenir a ella per pretext algún ni tampoch revocarla per rahó de ingratitut, pobresa, necesitat, u ofensa, ni per altre motiu. Renunciant a la lley que disposa, que la donació per estos, y altres motius se pot revocar, y a altre qualsevol lley o dret de son favor. La qual donació acepta la referida Da. Antonina ab lo pacte sobre dit ab repeticio de moltas gracias que li dina.
Item: La nomenada Da. Antonina Milá de la Roca y Astigarraga doncella. De son grat y certa ciencia, dona, constitueix, y aporta en dot, per dot y en nom de dot sua a dits D. Francisco y Theresa Capalá y Pí, y a March Francisco Capalá y Pi sos esdevenidors sogres y marit respective las mateixas vuyt mil lliuras barcelonesas, y dos calaixeras ab sas robas y galas que dit Señor son pare ab lo antecedent capitol lu ha donat en dot. La qual constitució fa ab totas clauslas de cesió de drets, y accions, constitució de procurador, y demes oportunas, valent que los expresats sos Señors sogres, y marit, en forsa de esta constitució dotal, demanan, cobran, y posehescan lo indicat dot, y los fruyts y quasi fruyts, dels mateixos fasian seus propris duran lo present matrimoni, lo qual finit, y en tot cas que restitucuó de dot tinga lloch ella, y los seus, recobtranr salva y segura la proprietat de la dita dot, del mes constará haberse rebut, sens contradicció de persona alguna. Prometent la present constitució dotal tenir per ferma y valida, y contra la mateixa no fer no venir per present algún llargament, y ab jurament. En vrtut del qual asegura ser menor de vint y sinch anys, major emperó de setse, y prometen per lotant no contrevenir a lo solución per lo dret de sa menor edat, lesió, facultat, o ingratitut, ni per altre motiu que demania restitució per enter, ans be renunciant al bnefici de la mateixa sa menor edat, y a altre qualsevol lley, o dret de son favor.
Item: Los dits D. Francisco y March Francisco Capalá y Pi pare y fill. De sa espontanea voluntat firman carta dotal y de espoli de la nomenada Da. Antonina Milá de la Roca y de Astigarraga doncella present sa venidera nora y muiller respective de las referidas vuyt mil lliuras barcelonesas, y dos calaixeras ab sas robas, y bestits mupcials, que ab lo antecedent capitol los ha constituhit en dot. Per rahó de las quals cosas en vrtut del pacte expres aixi convingut li fan de creis, aument, o dinació per noces, la quantitat de quatre mil lliuras de la mateixa moneda. Qual dot, y aument que inporta dotse mil lliuras, ab ditas calaixeras, robas, y vestits li salvan y aseguran sobre tots sos bens, robas y drets, mobles e immobles haguts y per haber, tot lo que prometen retornar, y satisfer sempre y quant vinguia lo cas de restitució de dot, y pago de creix, sens dilació ni scusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de tots danys, interesos, y costas. Volent y consentint que dita Da. Antonina Milá de la Roca rebia, tinga, y posehesquia lo referit son dot, y creix durant sa vida natural, sens contradicció alguna tant en fills com sens ells. Seguida empero la mort de la mateixa Da. Antonina Milá de la Roca y los seus recobren la dita dot en el modo constará haberse rebut. Lo dit empero aument, o creix vagia, y pervinga al fill, o fills que del referit matrimoni serán procreats als quals en cas de existencia, ara per a les horas los ne fan donació pura, perfecta, simple e irrevocable, que se diu entre vius en ma, y poder del infrit notari con a publica persona per dits fills naixedors acceptant. Si empero tals fills no existirán, retornia dit creix en est cas als referits donadors, o a sos successors. Per qual cumpliment obligan a la dita Da. Antonina Milá de la Roca tots sos bens y drets, mobles e immobles presents y veniders, y del altre de ells asolas, ab totas renuncias necesarias, llargament, y ab jurament. En virtut del qual lo referit March Francisco Capalá y Pí afirma ser menor de vint y sinch anys major emperó de vint y quatre, y per lo tant renuncia al benefici de la menor edat, lesió, facultat, e ignorancia y a altre qualsevol lley, o dret que demana restitució per enter.
Item: La dita Da. Antonina Milá de la Roca, donantse per contenta, y satisfeta ab las vuyt mil lliuras y dos calaixeras robas, y vestits dels infrits drets. Cerciodada dels mateixos per mi lo avall escrit notari. Y fent estas cosas ab consentiment de dits sos veniders sobres, y marit respective. De son grat y certa ciencia. Renuncia, absol, y difineix, a favor del referit D. Joseph Milá de la Roca son pare present, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tota part de heretat y llegitima sua paterna, y materna, suplement de ella, part de creix, y demes drets a ella pertanyent en los bens de dits sos pares per qualsevol motiu. Salvantse empero expresament, y retenintse per si, y los seus, tots, y qualsevol vincle, fideicomisos, institucions, substitucions, gravamens, condacions, successions, ab intestat, y tot lo demes que lo mateix son pare dexar lin voldrá, tot lo que venint en cas pugia demanar, rebrer, y tenir la present renuncia en res no obstant, la que vol sie concebuda ab totas clausulas de cesió de drets, constitució de procurador, imposició de silenci perpetuo, ab pacte de no demanar cosa alguna mes, y demes utils, y oportunas. Prometent y jurant la dita renuncia tenir sempre per ferma y agradable, y no contravenir a ella per motiu algún, baix obligació de sos bens, y drets ab totqas renuncias necesarias. En virtut del qual jurament asegura ser menor de vint y sinch anus, major empero de setse. Y promet no contravenir per rahó de dita sa menor edat, facilitat e ignorancia, antes be tenuncia al benefici de la mateixa y a altre qualsevol lley o dret de son favor. La qual renuncia acepta dit Señor D. Joseph Milá de la Roca, y consenten a ella los nomenats D. Francisco, Maria Theresa y March Francisco Capalá y Pí. Y aixi las mateixas parts lloant, aprobant, ratificant y confirmant los antecedents pactes, y capitols, y tot lo en ells y cada un de ells contengut. De sa espontanea voluntat prometen la una a la altre de ellas vicisitudinariament, aquells cumplir, y observar si, y conforme en ells se expresa, aix las mateixas obligacions,r enuncias, clausulas y cautelas en aquells contengudas a que se regereixen llargament. Declarant quedar advertits dits contrahents que de esta escriptura, se ha de pendrer la deguda rahó, en lo ofici de hipotecas corresponent, dins lo termini de sis días, per los efectes previnguts en la Real Pragmatica Sanció, sobre hipotecas publicada en esta ciutat. En testimoni del que aixis ho firman en la ciutat de Barcelona als dos días del mes de Nohembre del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta y tres. Essent presents per testimonis el Dr. D. Feliph Cebribriá y Ros asesor del tribunal del consulat de la Llotge de esta ciutat, y Bonaventura Vidal notari publich y real en la mateixa residint. Y dits contrahents coneguts de mi lo infrit notari forman de sa ma.
Anton Capalá, Maria Teresa Capalá y Pi, March Francisco Capalá y Pí, Antonina Mila de la Roca y Astagarraga, Joseph Milá de la Roca, En poder de mi Grau Cassani notari.