Saga Bacardí
03918
ESCRITURA DE ENTREGA DE BIENES HACIA LOS MILÁ DE LA ROCA Y VILASECA.


Sia notori. Que el Señor D. Pere Florenci de Milá de la Roca advocat del Ilustre Collegi e la present ciutat, espontaneament confessa y regoneix a favor del Señor D. Joan Bautista Vilaseca son sogre que li ha fet real y efectiva entrega a sas voluntats de las alajas, robas, mobles y utensilis que resultan de la seguent relació. Mobles y demes cosas entradasas en la present ciutat.=
Una imatge de Nostra Señora del Pilar de plata.= Cuatre candeleros de ide. Usats.= Dos cucharons de id. id.= Una pica per aigua beneita de id. id.= Vint y sinch llancols dstovallas de brí.= Sis id. de ginesta.= Cent tovallons de varias cualitats id.= Vint y dos toballolas de id. id.= Nou axugamans id.= Vint cuxineras id.= Tres cuxins id.= Unas cortinas de domas carmesí id.= Un cobrellit de id. id.= Un cobrellit de indiana id.= Nou matalassos id.= Dos conchas id.= Diset cadiras id.= Dos calaxeras de fullola ab pedra marmol id.= Un ganapé id.= Dos cortinas de balcó id.= Dos lits lo un gran y lo altre petit id.= Una espacarata ab la Mare de Deu de los Dolors.= Un catre usat.= Una taula de fusta blanca id.= Una id. de noguera gran id.= Un mirall ab taula o tocador id.= Dos paellas y dos planxaz id.= Una galleda id.= Una llumanera id.= Una setrillera y setrills id.= Quatre gabinets usats de taula.= Un canti de aram id.= Dos soperas de pipa id.= Un llum de ferro id.= Dos platas id.= Uns molls de ferro id.= Una cassarola gran de aram id.= Mobles y demes existens en la casa del Mas Florit en lo terme de Torrellas.= En la cuina un banch de escó ab sa taula usat.= Una taula molt vella de menjár id.= En lo sellé gran.= Vint botas buidas de set carregas cada una encercoladas de ferro, id.= Una prensa de premsar vi ab tots sos quarninents id.= Item. Quatre barrals de posar vi id.= Un rellotge de bronce de paret id.= En lo selle petit.= Nou botas vuidas de set carregas cada una encercoladas de ferro, id.= En lo celler de la facina.= Quatre botas vuidas de vuit carregs cada una encercoladas de ferro, id.= Peimer pis.= En la sala.= Una taula de pi usada.= Cuadre cadiras id.= Un cuadro gan dels Sants Majes id.= En lo cuarto primer.= Un llit ab prollans ab sa marfega y dos matalassos, una concha y dos cuxins tot usat.= Un baul ab vuit llansols de tela, y sis estoballas, sis toballolas y vint y quatre toballons de fil y cotó tot usat.= Un catre ab son matalasset y cuxí y una flassada id. id.= Una taula de pi id.= En lo armari de dit cuarto, dos candaleros de metall y dos llumaneras id.= Dos dotsenas de plats, dos soperas, sis platas, sis vasos de vidre, cuatre ampollas de vidre id.= En altre cuarto.= Un llit de pots y banchs ab una marfega y dos matalassos y una concha, una flassada un cobrellit y dos cuxins id.= Un baul ab sis cuxineras id.= Dos llansols y una marfega buida id.= Un cobrellit y sis axugamans id.= Una taula id.= Un palpitre per escriurer ab son tinté y demes corresponent id.= Cuina del primer pis.= Dos paellas de aram, dos graellas la una de ferro y altre de filferro, uns moola àta y cla,astracjs tpt de ferrp. Ima ,otka ññima u sos gabomets tpt isat.= Golfa.= Dos cadiras, un caldero, una marmita, un ambut gran y una casse tot de aram id.= Mobles y demes que se troban en la casa del mas Guix del referit terme de Torrellas.= En la cuina.= Una baron ascó ab sa aula tot usat.= En lo selle.= Set botas vuidas de set carregas cada una id.= En lo pati.= Una premsa de premnsar vi ab sas querminents usada.= Las quals alahas y demes cosas contengudas en la precedent relació las ha rebudas lo Señor otorgant en virtut de la constitució dotal que la Señora Da. Joana Vilaseca de Milá de la Roca sa muller li feu de tots los bens y drets que tenia y posseia com a hereva de Da. Mariana Torrents, sa Señora mare ab altre dels capitols matrimonials que entre los dos se estipularen en poder del infrit notari a vint y set de Juny de mil vuitcents quaranta dos, habentse convingut en lo nova dels mateixos capitols que dit Señor D. Joan Baptista Vilaseca tindria lo usdefruit dels insinuats bens per las causas y rahons en ell expresadas. Y ha tingut lloch la entrega de las dalt referidas cosas per haber cessat dit usdefruit ab motiu de la separació del Señor otorgant sa Señora esposa y familia de la casa del nomenat Señor D. Joan Baptista Vilaseca, segons consta ya de la escriptura que los tres firmaren devant del suscrit notari a vint y sis de Juliol prop passat. Per lo que en fa este apoca renunciant a la excepció de las sobreditas cosas no esser rebudas. A lo que present D. Joan Baptista Vilaseca ho accepta com y també lo infrascrit notari per lo interes de qui li puga convenir. Quedant advertits que de la present sen deu pendrer rahó en la contaduria de hipotecas de esta ciutat y en las demes que correspongin dins lo respectiu termini de dret. Aixis ho otorgan y firman (coneguts del suscrit notari) en la ciutat de Barcelona als sis del mes de Agost de mil vuitcents quaranta cinch. Essent testimonis D. Francisco Ppons y D. Angel Purrart vehins de esta ciutat.
Pere F. de Milá de la Roca, Juan Bautista Vilaseca, En poder de mi Joseph Maria Pons y Codinach notari.