Saga Bacardí
04099
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES DUPLICADA PARA PODERSE REGISTRAR ENTRE ANTONIO DE GIRONELLA Y MARIA VIRGINIA DODERO.


Sia a tots notori con los Señores D. Anton de Gironella y Ayguals, ciutadá Honrat de Barcelona y comerciant matriculat de la mateixa, y Da. Maria Virginia Dodero y Montobbio, conjuges, los quals atenent, y considerant a que per rahó de son matrimoni firmaren en la Parroquia y terme de Tiana de est Bisbat, y en poder de D, Juan Baptista Mamó y Soriano notari publich real collegiat de número de esta ciutat, sa fecha als tres Novembre del any mil vuitcents dotse sos capitols matrimonials, los quals a la lletra son com se segueixen.=
En nom de Deu, amen. Per rahó del matrimoni, mediant la divina gracia del Esperit Sant, celebrador entre parts del Señor D. Anton de Gironella y Aiguals, ciutadá honrat de Barcelona, fill llegitim y natural del Señor D. Joseph de Gironella, ciutadá honrat de dita ciutat, y comerciant matriculat de la mateixa, y de la Señora Da. Francisca de Gironella y Ayguals conjuges vivints de una part. Y la Señora Da. Maria Virginia Dodero y Montobbio, viuda del Señor D. Manuel Nadal y Vicens, comerciant que fo de la referida ciudad de Barcelona, filla llegitima y natural del Señor D. Anton Dodero del comers de dita ciutat, vivint, y de la Señora Da. Catalina Dodero y Montobbio, difunta, de part altre, se han fet y firmat los capitols matrimonials y pactes seguents.
Primerament dit Señor D. Joseph de Gironella per lo molt amor que aporta al Señor D. Anton son fill, per contemplació del matrimoni que ab son beneplacit va a celebrarse ab dita Señora Da. Maria Virginia, y en pago de sas legitimas paternas, maternas, suplements de ellas, part de creix, y altres drets, que la competeixen y pugan competir en los bens de dit Señor D. Joseph, y de la Señora Da. Francisco, sos pares, tant per los dits, com per qualsevols altres causas y rahóns que dir y pensar se pugan. Per donació pura, perfecta, simple, e irrevocable nomenada entre vius. De sa espontanea voluntat dona, y per titol de donació otorga y concedeix al expressat Señor D. Anton son fill present y avall acceptant, la quantitat de vint y dos mil sinch centas lliuras moneda barcelonesa y metalica sonant de or, o plata, y no vals reals, no altre paper moneda, pagadoras luego de efectuat lo matrimoni. La qual donació fa ab lo pacte seguent:
Que si dit Señor D. Anton donatari mor ab un o mes fills, o fillas legitimas y naturals, y de legitim y carnal matrimoni presents alguns dels quals arribará a edat perfecta de poder fer testament, puga disposar y a sas libres voluntats fer de todas las refeidas vint y dos mil sinch centas lliuras. Si empero morirá sens algún de dits fills o fillas, o be que ningún arribará a dita edat de poder testar sols podrá disposar de once mil doscentas cinquanta lliuras mitat de la sobre dita partida, y la altre mitat durá retormar al Señor donador si viurá, y si no viurá a son hereu, o successor, o a qui haurá disposat ab testament, o en altre manera. Y aixís ab dit parte fa la present donació. Permetent que la dindrá per ferma y agradable, y cumplirá las sobredit segons queda expressat baix obligació de sos bens, mobles e immobles, haguts y per haber, renunciant a qualsevol dret y lley de son favor, y a la que prohibeix la general renunciació, confirmantlas tot ab jurament que presta segons estil, en virtut del qual promet que no reervará esta donació per rahó de ingrtitut, necessitat, no ofensa, ni per altre motiu, ans be renuncia a qualsevol lley, o dret que permetia la tal revocació. Y present dit Señor D. Anton Gironella no sols acepta la antecedent donació ab retribució de gracias a dit Señor D. Joseph son pare, son que també donantse per content y satisfet de sos referits drets ab la expresada quantitat, ara epr quant quedia pagat de ella. De sa espontanea voluntat per ell, y los seus, absol difineix, cedeix, y renuncia al mateix Señor D. Joseph de Gironella, mon pare present y avall acceptant, y a qui ell voldrá perpetuament, tots sos referits drets de legitimas paternas, maternas, suplements de ellas, part de creix, y altres qualsevols drets que li competeixen y pugan competir en los bens de dits sos Señores pares dant per las ditas, com per qualsevols altres causas y rahóns. Se salva empero y reté tots vincles, fideicomisos, institucions, substitucions y successions ab testament, o ab intestat, y demes que sos Señors pares donarli o deixarli voldran, tot lo que puga demanar la pesent renncia en res no obstant. La qual fa aixís com millor en drt tinga lloch, ab cessió y mandats de tots drets y accions dels quals puga usar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo a est efecte mon procurador com en cosa propria. Prometent y jurant en deguda forma, que las referidas cosas tendrá per fermas y agradables, y no las contrvindrá per motiu algún, no tampoch per ser menor de vint y sinch anys, major empero de vint y tres se opossará a ellas per rahó de dita sa menor edat, ans be renuncia a qualsevol dret y lley que permetia oposarse a ditas cosas, y en virtut del referit jurament renuncia també al benefici de samenor edat, cesió, facilitat e ignorancia, y a qualsevol que demania la renuncia. Y dit Señor D. Joseph de Gironella acepta.
Item: Ab altre capitol: la expresada Sra. Da. Maria Virginia Dodero, viuda. De sa espontanea voluntat. Dona, constitueix, y aporta en dot per dot, y en nom de dot sua al referit Sr. D. Anton de Gironella son venidor marit la quantitat de vint y sinch mil lliuras moneda barcelonesa y metalica, de or o plata, sonant y no vales Reals ni altre paper moneda, y a mes dos calaixeras ab los adornos de plata, y ab sas robas y apendices nupcials. Quals cosas prosecisen y li pertañen a dita Sra. a saber en quant a deu mil lliuras, y dita caoaixera,robas y apendices de iguals, o semblants que li doná sit Sr. D. Anton Dodero son pare en pato de sos drets en la ocasió en que celebrá son matrimoni ab lo Sr. D. Manuel Nadal al qual ho constitue tot en dot segons resulta dels capitols matrimonials que firmaren en poder de D. Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona a sis de Febrer de mil vuitcents vuit, y las restants quinse mil lliuras de semblants que junt ab ditas deu mil lliuras D. Anton Nadal pare de dit goun. D. Manuel ha promes pagar a la referida Sra. Da. Maria Virginia ab la escriptura de conveni dirmada en poder de D. Joseph Clos y Trias, notari publich de número de Barcelona a vint y sis de Setembre del corrent any, servint ditas dos quantitats en pago dels drets competents a dita Sra. en los bens del expresat Sr. D. Manuel Nadal, tant per la restitució de son dot com per lo llegat que lo feu ab son testament que entregá clos a dit notari Gibert a dotse Octubre de mil vuitcents nou, los quals seguit son obot feo publicat a vint y tres dels mateixos mes y any. La qual constitució dotal fa a dit Sr. D. Anton de Gironella son cenider marit, axi com millor dir y entendrerse pot, ab ttas clausulas de cesió, y mamdato de dots drets y acciones contitució de procurador com en cosa propia y demes utils y necesaria volent, y consentint que dit Sr. D. Anton son venider marit retinga y poseesca tot son referit dot y los fruits de ell seus propis facia durnat lo present matrimoni per millor suportar los carrechs del mateix, lo qual finit y altrement sempre y en tot cas que restitució de dot tinga lloch dita Sra. Da. Maria Virginia y los seus recobrian salva la propietat del dot sens contradicció de persona alguna. Y promet y jura en deguda forma la present constitució dotal y tot lo en ella contengut tener per ferma, y agradable, y no contravenirho per pretext algun en virtut del qual jurament per ser menor de vint y sinch anys, major empero de vint y tres, promet també no contravenir ditas cosas per rahó de sa menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, ans be, renuncia al benefici de dita sa menor edat, y a qualsevol altre dret, y lley que demania la restitució, y demes que afavorirla pugusia llargament.
Item: Lo referit Sr. D. Anton de Gironella. De sa espontanea voluntat, firma carta dotal y de espoli a la spresada Sra. Da. Maria Virginia Dodero, sa venidera muller, de las ditas vint y sinch mil lliuras, calaixeras, robas, y apendices nipcials que li han constituit en dot ab lo antecedent capitl, en lo modo que en el se cnta. Y no obstant de no ser constuetut en est Principat fer creix o aument de dot a las viudas, dit Sr. D. Anton en manofestació del cariño que aporta a dita Sra. Da. Maria Virginia li fa de aument la quantitat de sis mil lliuras de dita moneda. Lo qual dot y aument li salva y asegura, asigna y consigna en y sobre tots sos bens y drets mobles e immobles presents y veniders. Volent y consentint que dita Sra. Da. Maria Virginia tonga, y poseesca dit son dot y aument, tot lo temps de la vida sua natural, ab marit y sens ell, ab fill, y sens ells, sens contradicció de persona alguna, lo die empero del obit de dita Da. Maria Virginia, los seus recobrian son dot el lo modo los espectará, y dit aument pervinga al fill o fills que del present matrimoni seran procreats, y sobreviuran als quals en cas de existencia ara per les horas dit Sr. D. Anton los me fa donació pura, perfecta, simple, e irrevocable, nomenada entre vius, en poder del infrit notari per dits fills naxedors acceptant y estipulant, si empero ningun de dits fills sobreviurá, dit aument de dit tornia al Sr. donador o a sios hereus y successors. Y promet y jura en deguda forma que las sobreditas cosas tindrá per fermas, y que no las contravindrá per motiu algun, com y també en quant saben a donació que no las revocará, per rahó de ingratitut , necesitat, u ofensa nofer altrament. Renunciant a la lley que permet tal revocació. Y per quant es menor de vint y cinch anys, major empero de vint y tres, com se ha dit, reniuncia al venefici de dita sa menor edat, lesio, facilitat e ignorancia u a qualsevol altre le restitució demanant. Y lo infrit notari accepta la referida donació per dits fills naxedors.
Item: Lo sobre expressat Sr. D. Joseph de Gironella, espontaneament y durant son beneplacit, convé y consent en que lo referit Sr. D. Anton junt ab dita Sra. Da. Maria Virginia sa venidera muller y la familia de los dos, ocupian de la casa que poseeix dit SD. D. Joseph en los carrers Ample y de los Encants de Barcelona, a qual efecte los facilitará, mentres la habitan, los mobles que los apareixeran corresponents a dit Sr. D. Joseph.
Y dits Srs. contrahents lloant y aprobant los antecedents capitols y pactes, y tot lo en ells, y cada un de ells contengut. De son grat y certa ciencia, convenen, y en bona fe prometem la una part a la altre cumplirlos, y observarlos, conforme en ells y en cada un de ells se conté, baix las mateixas obligacions renuncias, y clausulas en ells expresadas a que se fa relació. Y declarant quedar advertits per lo notari avall firmat, que de est acte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas corresponent per los efectes y dins lo termini previngut per S.M. ab la Real Pragmatica de hipotecas, y edictes successius. En testimoni de la qual aixis ho firman los Sres. contraents a la qual jo lo notari avaix firmat fas fe coneixer. En la parroquia del poble de Tiana als tres dias del mes de Novembre, any del Naixament del Señor de mil vuitcents dotse. Essent presents per testimonis Esteve Catharinau, pagés, testimoni, en lo poble de Sarriá y Joan Llimona també pagés del poble de Tiana.
Joseph Gironella, Anton Gironella, Maria Virginia Nadal y Dodero, En poder de mi Joan Batista Maymó Soriano notari.=
Jo dit e infraescrit notari en tots los dominis de Sa Magestat que Deu guardi) y del Coleggi de notaris publichs Reals colegiats de número de Barcelona que los antecedents capitols matrimonials en mon poder rebuts he escrit en estas tres faltas, la primera del Real Sello primer, y las demes del quart, y requirintho signo y firmo en la vila de Granollers a deu Novembre de mil vuitcents dotse.= En testimoni + de veritat. Joan Baptista Maymó y Siruano.=
Tomé razón al folio segundo vuelto del libro primero corriente, segundo sección del registro publico del comercio de Cataluña a veinte y ocho de Marzo de mil ochocientos treinta.= Miguel de Neira.=
Concorda ab son original de que dono fe.
Atenent y considerant a que per rahó de la invarió dels Francesos en estos Regnes, no se pogueren registrar en lo ofici de hipotecas de esta capital segons lo previngut per Real Pragmatica, y después de evacuada la España per los Francesos olvidaren lo ferlos registrar. Y a fi de cumplir ab la Real Pragmatica de hipotecas, y privar los perjudicis que de sa falta podrían seguirse als otorgants y a sos fills, y als demes que directa o indirectament pugan tenir interés en ells. Per tant espontaneament los expressats Señors D. Anton de Gironella y Ayguals, y Da. Maria Virginia Dodero y Conforto conjuges, ratifican y confirman los capitols dalt insertats en totas sas parts, y prometen y juran cumplirlos y observarlos baix las mateixas promesas,obligacións, renuncias y clausulas en ells continuadas a las que se refereixen. Y se ha de saber que la present deu registrarse en los ificis de hipotecas que corresponga dins lo termini competent segons Real pragmática. En testimoni del que coneguts del infrit notari ho firmaren. En esta ciutat de Barcelona als tretse Juliol de mil vuitcents trenta. Essent presents per testimoni Pere -------
Anton Gironella, Maria Gironella, En poder de mi Anton Ubach y Claris.