Saga Bacardí
04801
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE GRAU ROVIRA Y VIDAL.


Die prima mensis Januery anno a Natiitate Domini millessimo septingentessio sexagessimo octavo Barchinonae.
Testamentum Geraldi Rovira mercery botigery telarum vicis Barchononae, est continuatum in ine praesentis manualis sub 250.


In Dei momine Amen. Per quant Grau Rovira mercer, botiguer de telas de la present ciutat, segons noticia, hauria fet son testament, que clos entregá a Anton Comelles notari avall escrit, y havent sobrevingut vuy la mort de dit testador, a fi de tenirse noticia de la disposició de sa sepultura, missas y demes sufragis per sa anima, constituit personalment jo dit Anton Comelles notari en la casa de dit Garau Rovira vuy dia primer de Janer de mil setcents sexanta y vuyt, instant Francisco Comaduran comerciant fui requirit en presencia de Anton Alemany y Esteve Mestres jovens botiguers de esta ciutat testimonis per est efecte cridats, peraque manifestás y en senyas la plica de dit testament, obrís aquella, y publicás lo pertanyent a la disposició de nominació de marmessors, disposició de sepultura, y missas per sufragi de la anima de dit testador. En virtut del qual requiriment jo dit notari he feta ostenció de dita plica de testament, que fou entregat a mi dit notari lo dia catorce del mes de Abril de mil setcents sexanta quatre. Y vista y regoneguda la dita plica de testament closa ab res bossins de ostia vermella, aixi per dit Francisco Comaduran instant, com per dits testimonis, en la cuberta de la qual, se diu, y expressa, que dit Grau Rovira estant ab salut, y ab tot son bon enteniment, sana, ferma paraula, y clar parlar, y ab animo segons digué de testar, entregá a mi dit notari la referida plica, que digué era son testament, escrit de ma agena, y firmat de la propria, expressant que lo contengut en dita plica volia que valgués per son testament, y en cas no valgues per tal, digué que volia que valgués per codicil, o per aquella especie de ultima volntat, que millor de ret pugués valer, y aixi mateix digué que revocaba tots los altres testaments, y ultimas voluntats per ell fins a les hores fets, y fetes en poder de qualsevols notaris, peraque no valgessen, sino lo contengut en dita plica, requirint a mi dit notari, que conservás aquella en mon poder y que no la desclogues, ni publicás fins y a tant fos seguida sa mort, en la qual entrega entre vingueren, y foren presents per testimonos instrumentals Manuel Comelles y Aparici, y Ignasi Florensa Escrivents. Y encontinent en virtut de dit requiriment, jo dit notari he desclosa la dita plica y en presencia de dits Alemany y Mestres testimonos sobredits, ab alta e intellible veu, he llegit y publicat lo pertanyent a la nominació de marmessors, eleccio de sepultura, y disposició de missas tant solament, de tot lo que dit Francisco Comaduran ha instat y requirit se revés lo present acte presents dits testimonis, y aixi ho firma.
Francisco Comaduran.

Y después de donada ecclesiastica sepultura al cadáver de dit Garau Rovira y Vidal a insancia de dit Francisco Comaduran, vuy dia divuyt de dit mes de Janer, essent presents per testimonis Manuel Comelles, y Aparici notari real, y Joseph emdrell escrivent, jo Anton Comelles notari avall escrit, he llegit, y publicat a alta e inteligible veu lo que se ha encontrat escrit, y continuat en dit testament, y es del tenor seguent.

En nom de Deu sia, Amen. Yo Grau Rovira y Vidal botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Narcis Rovira y Margarida Rovira y Vidal conjuges difunts, trobanme ab perfecta salut. Bon enteniment, sana y ferma paraula, y clar parlar, fas y ordeno lo present meu testament, y ultima voluntat mia, ab lo qual anomeno en mos marmessors a Francisco Comaduran comerciant de esta ciutat, y a Margarida Comaduran y Rovira conjuges, a Joseph Comaduran comerciant de esta ciutat, y a Maria Comaduran y Rovira conjuges, gentres y fillas mias, als quals y a quiscun de ells assolas dono, plé poder de cumplir mon testament conforme a ell trovarán disposat.
Primerament; Vull que tots los bens, segons que de ells constará, la sola veritat atesa.
Elegesch la sepultura de mon cadáver fahedora en la Iglesia del Convent de Sant Francesch, Ordre de Observants, de la pesent ciutat, ab enterro major, ab absolta antes de la Parroquia, Religiosos de dit Convent de Sant Francesch y del Convent de Nostra Señora de la mercé de esta ciutat, y ab acompañament dels mateixos en lo dia del enterro.
Item: Vull y man luego de mono bit seguit, que poer salut y repos de la mia anoma, y demes de ma obligacio, me sian celebradas sis centas misas de caritat sis sous quiscuna, esto es cent per lo P. Provinciual de Sant Francesch, cent en la Iglesia del Convent de Sant Francsch, cent a la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar, cent en la Iglesia del Convent de Jesus extra muros de esta ciutat, cent en la Iglesia del Collegi de Sant Bonaventura de esta ciutat, y cent en la Iglesia de dit Convent de Nostra Señora de la Mercé, celebradoras per los Religiosos de dits respective convent, y Capellans de dita Comunitat de Santa Maria.
Item: Vull, y man que tots los anys en lo die de mono bit sem sia celebrat un aniversari solemne en lo dit Convent de Sant Francesch de Barcelona, de caritat sis lliuras, pagadoras per los hereus, y en cas que dits mos hereus vullen esmersar las doscentas lliuras, que corresponen, sian estas deposadas en algún arxiu ecclesiastich, ditas y escritas als majorals de la Confraria del Cordò, las quals nos pugan traurer seño per resmers fahedor a obs de dit aneversari, lo que se observará totas las vegadas, que de dita quantitat se seguirá lluici´`o.
Item: Deixo, y llego a la obra nova de la Iglesia Parroquial de la vila de Tossa Bisbat de Gerona, de ahont so fill, sinquanta lliuras per una vegada solament. Y altres sinquanta lliuras a la obra de la Capella o hermita de Sant Garau, situada dins lo terme de dita vila de Tossa. Y mes que en la dita Parroquial sem sie celebrat un ofici solemne de difunts.
Item: Vull y man, que mentras ditas mas fillas, y gendres viuran junts, com vuy en dia, tingan Joseph y Maria la mateixa habitacio de la casa, que jo habito esto es lo segon pis, junt ab la cuyna, a efecte de poder cuynar ab tots los mobles, trastes, y alajas, que vuy en dia tene en dita habitaciò, usant de aquella librement, y sens haver de pagar cosa de lloguer. Y axó se entenga tant si ditas mas fillas, y gendres fan tots una mateixa taula, com si menjan separadament, y si mejan separadament, vul, y es ma voluntat, que de tota la plata obrada, que se trovará en casa, sels done la tercera part, com y també la tercera part dels demes mobles necessaris, com es estoballas, toballons y mobles de cuyna, mirant entre las dos ditas mas fillas los mobles que se trovan en tota la casa per poder provehir las dos habitacions de lo necessari. Y feta esta divisió, puga cada qual disposar a sa voluntat; y per lo cas (que Deu no permete) de que ditas mas fillas, y gendres no se avinguessen, y no poguessen viurer en una verdadera pau, y quietut, continuant junts lo negoci, que es lo que verdaderament desigjo. Deixo y llego a dits Joseph y Maria Comaduran y Rovira ma filla segona, y gendre per iguals parts, y porcions a sas voluntats, tota aquella casa ab un portal obrint, drets y pertinencias de ella, que tinch y possehesch en lo carrer dit de Sant Antoni, tras de ma casa principal, y del carrer dels Sombrerers, pagant los censos que dita casa fa.
Item; Vull y disposo que Joseph y Maria Comaduran y Rovira conjuges, tingan la quantitat de catorce mil lliuras de capitals sobre ma botiga y efectes de ella, ab lo modo y condicions, que están assenyaladas en los pactes de compañía, havent de estar axis ejn las perduas, com en la ganancia. De las quals catorce mil lliuras, y sos lucros (si Deu los donará) pugan disposar a sas voluntatsl, comensant a correr dits lucros lo die primer de Janer del corrent any mil setcents sexanta quatre. Los quals llegats los fas ab pacte, y condicio que la dita Maria se done per enterament contenta y satisfeta, sens que puga pretendrer, ni demanar cosa per rahó dels dre4ts de legitima paterna y materna, y de altres qualsevols drets que li puguessen expertar en mos bens, per qualsevol altre causa, o raho. Y que dit Joseph axi per rahó de tots los treballs, que hage fets en lo negoci de ma casa y botiga, com per altre qualsevol causa, no puga pretendrer, ni demanar res sobre mos bens, ans be que los dos degan quedar contents y satisfets ab los dos referits llegats de la casa, y de las catorce mil lliuras. Y axi mateix vul, y declaro que dit Joseph ab los sobre expressats llegats, se dega donar, per content y enterament satisfet dels diners, mobles, y mercaderías, que jo trobi en casa sa mare, quant casi ab ella, y que no puguí demanar, ni pretendrer cosa alguna sobre mos bens, ni de sa mare.
Item: Dexo y llego a Francisco Comaduran, y Rovira fill comú de Francisco y Margarida Comaduran y Rovira, y net meu, sinch mil lliuras una sola vegada, a efecte, que continuant sos estudis, y villa ser ecclesiastich, se li prenga un benefici de residenciak y en cas no se incline al estat ecclesiascith, sino al de secular, a les horas vul, y disposo que mos hereus degan mantenirlo en sos estudis per lo estat que vulla pendrer fins sia agraduat en facultat. Y per lo cas de contraurer matrimoni, a les hores solament li dexo, y llego quatre mil lliuras, pagadoras dos mil lliuras lo die que celebrará son matrimoni, y las altres dos mil lliuras ab dos pagas, esto es mil lliuras cada any. Lo qual llegat li fas en paga de sas llegitimas paterna, y materna, y demes drets pugan competirlo en mos bens, y en los de sos pares. De las quals quatre mil lliuras ne puga disposar a sas liberas voluntats.
En tots los reatants emperó bens meus mobles e inmobles presents, y esdevenidors, drets, veus y accions mias universals. Dexo y acorch y a mi hereus uiversals fas, e instituesch a dits Francisco, y Margarida Comaduran y Rovira filla primera mia y gendre, y laltre de ells sobrevivint, y despues de llur mort substituesch als fills que aquells dexaran, y sobreviuran, precehint los mascles a las famelas, orde de primogenitura servat, ab los pactes, vinvles, gravamens, y condicions, que dits sos pares voldran y aposat los hauran.
Y per quant ma volntat es que ditas mas fillas y gendres continúen junts lo negoci, pues de est modo ab lo favor de Deu pocien aumentar sos bens, y viure ab estimaciò, que es lo que desitjo, y que moltas vegadas entre personas tan propinguas per cusas de milt poca considerciò, se suscutan disputas, que después paran en una total separació. Declaro, vull y man, que en qualsevol disputa se suscute en lo avenir entre ditas mas fillas, y gendres, se estiga a lo que resoldran, y dicidiran lo Molt R nt. P. Provincial de Sant Francesch que será, y mon fill lo P. Jubilat Fr. Grau Rovira, als quals encaridament prego vullan mirar per la unió, pau, y quietut de ditas mas fillas, y gendres per lo major be y conservació de dita ma filla. Y faltant un de dits pares, vull se estiga a la decisió del altre.
Encarrego a ditas mas fillas, y gendres tingan tot cuidado de la asistencia que necessitia lo dit P. Jubilat Grau Rovira mon fill, religios del Orde de Sant Francesch, pues res ha perdut en ma estimaciò havent pres lo habit de religios, y haventme tingut lo degut respecte, y especialmente en que tinga tota la asistencia necessaria de xocolate, tabaco, y mocadors.
Revoco, casso y anullo tots los altres testaments y ultimas voluntats mias, per mi fins lo present dia fets, y fetas, no obstant que en aquells, o aquellas se trobassen paraulas derogatorias, de las quals de present ne habues de fer expressa menció, pues de ellas men penit, y vull que lo present testament a tots los altres prevalga.
Aquesta es la mia ultima y derrera voluntat, que vull valga per dret de testament, , y sino valia per tal, que alga y valer dega per dret de codicil, o per aquella especie de ultima vluntat, que millor de dret valer, y tenir puga. Y vull que lo present meu testament no sie obert, ni publicat, fins sia seguida ma mort, y después donadas de ell las copias, que demanadas ne serán.
Fet es lo present meu testament, escrit de ma agena, y firmat de la propria en la present ciutat de Barcelona, vuy que contam al primer del mes de Abril de mil setcents sexanta y quatre.=
Grau Rovira y Vidal.
De tot lo que dit Francisco Comaduran ha requirit se llevás lo present acte, presents los sobredits testimonis, y lo firma de sa propria ma.
Francisco Comaduran, En poder de mi Anton Comelles notari, fas fe coneixer al dit Francisco Comaduran, y que las sobreditas firmas, y la antecedent, son escritas de sa propria ma.