Saga Bacardí
04813
RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y APLAZAMIENTO DE LA MISMA POR PARTE DE ANTON DOCET HACIA ANTÓN COMADURÁN Y ROVIRA


En la ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Febrer del any del Naixament del Señor de mil set cents setanta y hu.
Sia a tots manifest, com jo Diego de Rotalde notari cousidich ciutadá de Tarragona, procurador per estas, y altres cosas legitimament constituhit per Joseph Anton Docet pasamaner, y botiguer de telas ciutadá de Tarragona, com de ma procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Bigaray notari publich de la prop dita ciutat als nou dias del mes deJaner proxim passat: Attenent que dit principal meu se trova devent a saber es a Joseph Ribas Margait & compañía doscentas sinquanta vuyt lliuras sis sous, y deu diners, a cumpliment de trescentas sinquanta vuyt lliuras sis sous y deu diners, de que lin firmá un vale de data de vint y hu de Octubre de mil set cents seixanta y nou; Y a Anton Comaduran botiguer de telas ciutadá de Barcelona doscentas seixanta nou lliuras deu sous, y sis diners, conforme consta en los llibres de correch, y data de sa botiga, procehent ditas dos partidas del valor de diferents mercaderias per dit principal meu als sobrecontinguts acrehedors seus presas; Y respecte que per haver ja vensut lo plaso en que devia satisfer ditas dos partidas se havia instat per part de dits señors acrehedors la cobransa de aquellas a no ser que per trobarse lo sobredit principal meu destituhit al present de medis se havian mallograt los gastos, y frustrat totalment las diligencias pera conseguirho, a qual motiu ham tingut a be los sobredits Srs. Acrehedors compondrer la pretenció per medi de una amigable composició, inseguint la qual han prorrogat lo plaso per satisfer ditas dos quantitats per temps de tres añs, y ab tres distitntas formas a saber, es dos centas lliuras lo dias vint y tres de Febrer de mil set cents setanta dos, y estas deurá enter contat cobrarlas lo sobre dit Sr. Joseph Ribas Margarit & Compañía a compte de dit son credit, altres dos centas lliuras lo dia vint y tres de Febrer mil set cents setanta tres, y de estas deurá cobrar dit Sr. Joseph Ribas sinquanta vuyt lliuras, sis sous y deu a compliment de dit son credit; Y las restants cent quaranta una lliuras, tretse sous, y dos deura perciutrlas lo expressat Sr. Anton Comaduran & Compañía a compte de lo que ell acredita com sobre queda expressat; Y cent vint y set lliuras disset sous, y quatre lo dia vint y tres de Febrer mil set cents setanta y quatre, y estas cobrará enterament lo mateix prop dit Anton Comaduran y Rovira a cumpliment de dit son credit; Per tant inseguint lo convingut, y pactat per medi del sobre mencionat conveni, y fent estas cosas sens perjudici, novació ni derogació alguna de las primeras obligacions prioritat de temps, milloria de dret, y demes preheminecias competeixen a dits Srs. Acrehedors per rahó de dits sos respectives credits; De ma espontanea voluntat y centa ciencia convinch en dit nom, y prometo als sobre dits Sors. Joseph Ribas Margarit & Compañía, Anton Comaduran y Rovira a estas cosas presents, y avall acceptants, que dins lo termini de tres añs, y ab tres distintas pagas de las quantitats, y en los terminis sobre expressats fahedoras los satisfaré a saber es a dit Sr. Joseph Ribas Margarit & Compañía ditas dos centas sinquanta vuyt lliuras, sis sous y deu, y al enunciat Sr. Anton Comaduran y Rovira las referidas dos centas seixanta nou lliuras deu sous y sis dins la present ciutat de Barcelona; Lo que prometo en dit nom atendrer, y cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador restitució, y esmena de danys y gastos; per lo que ne obligo en lo referit nom tots los bens de dit mon principal, no empero los propris per tractar negoci ageno, mobles e immobles presents y veniders; renunciant a tot y qualsevol dret y lley que a dit mon principal afavorir lo pogués; Y per pacte renuncio en dit nom al for del referit mon principal submetent a ell, y a sos bens al del Illustre Sor. Corregidor de Barcelona, y al de altre qualsevol superior secular solament ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la Curia de dit Illustre Sor. Corregidor o en los de la de altre qualsevol superior secular solament, com se ha dit, obligat persó la persona, y bens sobredits de dit mon principal, no empero los propris per tractar negoci ageno; Y present nosaltres dits Joseph Ribas y Anton Comaduran llohant, y aprobant las ditas cosas, y acceptant a dit Joseph Anton Docer encaraque ausent present per ell lo referit Diego de Rotalde son procurador, que cumplint ell dins dit termini de tres añs, y en los plasos sobremencionats al pago de nostres respectives credits no intentarem per rahó de estos acció alguna contra ell, ni sos bens; Y confessaren tots los sobredits quedar advertits que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims y en el de la ciutat de Tarragona de un mes proxims y que sens est requisit no ha de fer fe contra las mateixas hypotecas, ni pera perseguirlas judicialment sen virtut del manat ab la Pragmatica Sanció de sa Real Magestat publicada en la present ciutat als vint y vuyt Mars mil set cents seixanta y vuyt. En testimonis del que firmam la present escriptura en dita ciutat de Barcelona, en los dia, mes y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Ignasi Matheu notari Real , y Joseph Janer escrivent los dos en la referida ciutat habitants.= Diego de Rostalde en dit nom. Joseph Ribas Margarit & Compañía. Anton Comaduran y Rubira.
En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich del numero de Barcelona, que dono fe coneixer a dits contrahents, qui firmaren de las suas mans.