Saga Bacardí
04819
ESCRITURA DE PAGO DE LOS BATLLE, HACIA ANTON COMADURAN.


Anton Comaduran botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, de mon grat, y certa ciencia confesso, y regonesch als Rnts. Prior, y Comunitat de Pvreres. Y la iglesia de Sant Joan de Jerusalem de esta ciutat, encaraque absents, y per ell lo notari baix firmat present, y acceptant, pagant per Maria Batlle y Llopis viuda de Anton Batlle adroguer de la vila de Sitges, Bisbat de Barcelona, y per Joan Batlle també adroguer de la mateixa vila, mare y fill, en virtut de facultat a ells donada ab lo acte de censal baix calendat, y de aquellas mil cent quaranta sinch lliuras, sis sous, y nou diners, que son lo preu del censal de pensió trenta quatre lliuras, set sous, y tres diners, venut y originalment creat a dits Rnts. Prior y Comunitat per lo referit Joan Batlle, tant en nom seu propri, com en lo de procurador de dita sa mare, axi en son propri nom com en lo de tudora y en son cas, lloch y temps curadora de la persona, y bens del mateix fill seu, ab acte rebut en poder del notari baix firmat a vint del corrent mes de Novembre. Que en lo modo avall escrit, y baix lo pacte de la cessió infrascrita, me han donat y pagat dos centas, y cinquanta lliuras moneda barelonesa. Y son per lo import de una calaixera, vestits, y robas que dit Joan Batlle en los referits noms, pare ha pres en ma botiga, y par he pagat a altras personas, per Magdalena Batlle y Llopis sa germana, doncella, que de proxim ha de contractar matrimoni ab Christofol Aravitg, y Jova, jove boter de dita vila de Sitges. De las quals cosas, junt ab tres centas lliuras, los expressats mare y fill Batlle han fet donació a la referida Magdalena, sa filla y germana. Las quals ha aportat en dot a Theresa Aravitg y Jova viuda de Magí Aravitg boter de la expressada vila, y a dit Christofol Aravitg, y Javá mare y fill, esdevenidora sogra y marit seus, com de tot lo referit apar ab los capitols matrimonials firmats, y jurats per rahó del matrimoni celebrador entre dits esdevenidors conjuges, rebuts en poder de Joseph Guasch notari publich de la referida vila a quatre de Agost del corrent any. Y al import de dita calaixera, robas, y vestits apar del compte seguent.
Primo: Per una calaixera vint y vuit lliuras........................................................28Ll.
Item: Per trenta sis canas de tela casera, a rahó de vuit reals la cana, vint y vuit lliuras y setse sous.............................................................................................................28Ll 16S.
Item: Per tretse canas plantillas, a rahó de nou reals la cana, onse lliuras, y catorse sous............................................................................................................ 11Ll 14S.
Item: Per nou canas tela de true, a rahó de divuit reals la cana, setse lliuras y quatre sous............................................................................................................16Ll 4S.
Item: Per dos lliuras varanillas, a rahó de quinse reals la lliura, tres lliuras............3Ll.
Item: Per sis canas ruans, a rahó de disset sous la cana, sinch lliuras y dos sous......5Ll 2S.
Item: Per catorse canas cambraina, a rahó de setse reals la cana, vint y dos lliuras y vuit sous............................................................................................................22Ll 8S.
Item: Per quatre canas, y quatre palms cambray, a rahó de nou sous la cana, dos lliuras y sis diners..........................................................................................................2Ll 6D.
Item: Per sis canas mitg carro de oro negre, a rahó de trenta dos reals la cana dinou lliuras y dos sous.....................................................................................................19Ll 2S.
Item: Per sis canas mitg carro de oro color de plom, a rahó de trenta dos reals la cana dinou lliuras y dos sous........................................................................................19Ll 2S.
Item: Per cinch canas escarramás, a rahó de cinquanta dos reals la cana, vint y sis lliuras......................................................................................................26Ll.
Item: Per una cana gra de tir, sis lliuras........................................................6Ll.
Item: Per una cana domás, cinch lliuras, y deu sous........................................5Ll 10S.
Item: Per quatre palms Hermosilla, tres lliuras...............................................3Ll.
Item: Per sis canas burata, a rahó de deu reals la cana, sis lliuras.....................6Ll.
Item: Per sis canas durois, a rahó de tretse reals la cana, set lliuras y setse sous..7Ll 16S.
Item: Per una matelás, divuit lliuras............................................................18Ll.
Item: Per una colxa, disset lliuras, un sou y sis diners.....................................17Ll 1S 6D.
Item: Per dos cuxins, tres lliuras..................................................................3Ll.
Item: Per quatre palms sempredura, una lliura y deu sous................................1Ll 10S.
Item: Per una cana saial, catorce sous..............................................................14S.

250Ll.

Lo modo de la paga de las referidas doscentas y cinquanta lliuras es: Que confesso haverlas rebudas de dits Rnts. Prior y Comunitat en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats, per mans del Rnt. Caixer de la mateixa Rnt. Comnintat. Per lo que, renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a qualsevol altra llei, o dret, que sia a mon favor. En testimoni de veritat los firmo la present apoca, Y sens evicció alguna, ni obligació de mos bens, cedesch als expressats Rnts. Prior, y Comunicat tots mos drets y accions, en virtut dels quals pugan defensar lo referit censal creat a ells, contra qualsevols personas, y altrament usar dls mateixos drets y accions en qualsevol cas convenient, y del millor modo, que de dret los convinga. Constituintlos per est efecte mos procuradors, com en cosa propria. Y prometo no fer, ni venir contra estas cosas per alguna causa, o rahó. Y aixis ho firmo en la ciutat de Bardcelona a vint y sis días del mes de Novembre, any del Naixament del Senyor de mil setcents setanta y hu. Essent presents per testimonis Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona y Mariano Mont y Prats escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Anton Comaduran, En poder de mi Joan Prats y Cabrer notari, que fas fe coneixer al confitent.