Saga Bacardí
04829
ESCRITURA DE COMPROMISO DE AVALISTAS DE JOSÉ COMADURAN Y ROVIRA.


En nom de Deu. Sia a tots notori. Com nosaltres Esteve Demestre major, Joan Canaleta comerciants, Joseph Serra veler, Ramon Ivern mestre de casas, Francisca Comaduran viuda de Joseph Comaduran botiguer tots ciutadans de Barcelona. Per quant ab la concordia que Joseph Comaduran tanbé botiguer de la present ciutat ha firmat ab sos acrehadors en poder del notai avall escrit lo dia present ha promes pagar disset mil setcentas trenta tres lliuras un so moneda barcelonesa, ab los plassos alí contenguts per seguretat de las quals nos havem constituhit fianzas, y principals pagadors, obligats cada hi per nostre respective interes de un a altre per la respective quantitat, que avall se expressará. Volent cumplir esto, y regoneixer la bona fe. De grat y certa siencia convenim, y en bona fe prometem lo un als altres mutua y reciprocament, que per nostre respective interes de un a altre solament entenem quedar obligats, so es jo dit Esteve Demestre per la quantitat de dos mil lliuras, jo dit Joan Canaleta per la de set mil doscentas trenta tres lliuras un sou, jo dit Ramon Ivern per la de dos mil lliuras, jo dit Joseph Serra per la de dos mil lliuras, y jo dita Francisca Comaduran per la de dos mil sinch centas lliuras tots moneda barcelonesa. Convenint y en bona fe prometent lo un al altre reciprocament, que qualsevol de nosaltres que sia compellit a pagar com a tal fianza qualsevol quantitat, ja sia per rahó del capital de ditas disset mil setcentas trenta tres lliuras un sou, com per rahó dels gastos, dañs y perjudicis li referem a proporció del que ab la present nos obligam luego de esser reguirits. Y nosaltres Margarita Comaduran y Canaleta muller de dit Joseph Comaduran, y Maria Comaduran y Ribera filla de dit D. Josep Comaduran en Barcelona residint no obstant que no siam fianzas de dit capital, fou de paraula convingut ab las sobre expressadas fianzas, que si vingués lo cas que estas hagitessen de partir com a tals, y pagar qualsevol quantitat, que en quant a mil lliuras per quiscuna de nosaltres degessem indimnisarlos, y pagar a proporció del que nos correspondria. Y sent just cumplirlo convingut. Perso, espontaneament prometem a las expressadas fianzas que qualsevol de ellas que haja de pagar com a tal qualsevol quantitat, quiscuna de nosaltres li referem tot so, y quant nos tocará a proporció de ditas mil lliuras per quiscuna de nosaltres. Y tot lo referit prometem lo un al altre mutua y reciprocament cumplir, sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salaeri de procurador, y restitució y esmena de dañs, y gastos. Per lo que ne obligam tots nostres bens, y de quiscun de nosaltres assolas mobles, e immobles, haguts y per haver. Renuciant al benefici de novas constitucións divididoras y cedidoras accions, a la Epistola del Divo Adriá y consuetut de Barcelona, que parla de dos, o molts que assolas se obligan. Y las donas cercioradas de sos drets per lo notari avall escrit renuncian al benefici Valleyá S.C. a favor de las donas introduhit, y a la authentica que comensa. Si alguna dona, a nostre dot, esponsalici, y demes drets, volent que los acrehadors nos preferesquian. Y tots renunciam a qualsevol lley, o dret de nostre favor. Y per pacte a nostre propri for, submetentnos al del Ilustre Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol oficial o jutge secular solament, ab facultat de variar lo judici, fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters, en lo llibre dels tersos de la curia de dit Ilustre Corregidor, y de altre qualsevol oficial, o jutge secular. Per lo que ne obligam per pacte expres nostres bens predits. E jo Joseph Comaduran marit de dita Margarida a estas cosas present consento a las per dita ma muller, fetas, y a ellas presto mon consentiment. Y per quant nosaltres ditas Margarita Comaduran y Maria Comaduran som menors de vint y sinch añs, majors emperó de vint y quatre, prometem y juram a ditas cosas no contravenir per rahó de nostra menor edat, lesió, facilitat e ignorancia, y que la restitució in integrum no implorarem a quals beneficis expressament remunciam, com hi a qualsevol altre de nostre favor. En testimoni del que otorgam la present escriptura (de que deu pendrerse la rahó en lo ofici de hipothecas de la present ciutat dins los sis días seguents al de la firma, que en altre manera no fará fe per los efectes expressats en la Pragmatica Sanció a eix fi publicada. En la ciutat de Barcelona als vint y sis días del mes de Maig, any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y quatre. Essent presents per testimonis Fortiá Reverter escrivent, y Francisco Busquets jove botiguer en dita ciutat residints.
Esteva de Mestre, Ramon Ivern, Joseph Serra, Joan Canaleta, Joseph Comaduran, Maria Comaduran, Per ditas Francisca Comaduran y Margarida Comaduran, que diuhen no saber de escriurer, de sos consentiments y presencias firmo jo Fortiá Reverter, En poder del notari avall escrit que fa fee coneixer als contrahents, que los sis ho firmaren de sa ma, y per los altres dits testimoni. Joan Fontrodona y Roura notari.