Saga Bacardí
04850
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y FORMA DE PAGO HACIA LOS MICHEL POR JOSÉ COMADURAN.


Sia a tots notori, com jo Joseph Comaduran, botiguer, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa sciencia confesso deurer als Señors Francisco Michel Pare y fill, comerciants de la vila de Beauvois Provincia de Riadre en Fransa encaraque ausent y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present y estipulant, la quantitat de mil cent lliuras tornesas equivalents a quatre centas sinch lliuras tres sous, y sis diners moneda cathalana per lo valor de diferents generos, y mercadurias, que segons factura de tres Setembre mil setcents setanta nou me remeteren dits pare y foll Francisco Michel quals jo rebí a mas voluntats estant content, y satisfet de son preu, qualitat, y nomero marcadas de aixi entregada, ni rebuda a la de son major o menor valor y a la general del dret. Prometo a dits Francisco Michel pare y flll pagarls la referida quantitat en sis iguals pagas fahedoras a saber la primera lo dia ultim de Juliol prop vinent, la segona y tercera en los días ultim de Janer y ultim de Juliol de mil setcents viutanta y tres, la quarta y quinta en los días ultims de Janer y Juliol mil setcents vuitanta y quatre, y la ultima lo dia trenta y hu de Janer mil setcents vuitanta y sinch. Tot lo que prometo atendrer, y cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador y restitució y esmena de tots dañs, y gastos per lo que ne obligo tots mos bens mobles, e immobles, habuts y per haver renunciant a qualsevol lley o dret d emon favor. Y per pacte a mon propri for submetentme al del Molt Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, yd e altre qualsevol tribunal, jutge, o superior secular solament ab facultt de variar lo judici fent y firmant per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor secular solament, com es dit, per lo que ne obligo ma persona y tot mos bens mobles, e immobles haguts, y per haver renunciant a qualsevol lley o dret d emon favor. Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar dons sis días en la escrivania de hipotecas de la present ciutat y demes ahont convinga dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als diset días del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y dos. Y dit otrogant (al qual jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis D. Anton Anglí, y Anton Llobregat escrivents en Barcelona habitants.
Joseph Comaduran, Ante mi Ramon Matheu y Smandia notari.