Saga Bacardí
04872
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE ANTON COMADURAN Y ROVIRA.


En nom de Deu. Amen. Per quant ab acte rebut en poder de mi lo notari avall escrit als sis de Febrer mil setcents vuitanta sis Anton Comaduran y Rovira, botiguer de telas, y familiar del Sant Ofici de la Inquisició, ciutada de Barcelona. Estan ab salut corporal per la gracia de Deu, y ab son bon enteniment, sana memoria, y clar parlar, y en presencia de Andreu Castel, y Llorens Moreta los dos escrivents en Barcelona habitants, testimonis per dit testador cridats y pregats, entregá a mi Francisco Joan Elias y Bosch notari publih de número de la present ciutat avall escrit una plica de paper closa ab hostia vermella, dins la qual digué estaba continuat son testament, escrit y firmat de sa ma propria. Volent, que fos guardada en mon poder mentres visqués dit testador, y que seguit son obit fos obert, y publicat son testament, que dins ella se encontraba ab lo qual revocaba los demes testaments, codicils, y altras especies de ultimas voluntats per lo mateix testadors fins lo dia present fets. Y vuy que contam als trenta dias del mes de Juny del any del Naixement del Senyor mil setcents vuitanta set, habentse donat ecclestica sepultura al cadaver del referit testador, Baltasar Becardí y Tomba cunyat de dit tetador, y en presencia de Joan Banstosa y Sabater y de Francisco Fitor jovens botiguers, ciutadans de Barcelona testimonis per estas cosas cridats (presents en lo sobredit testament tenir algun interes) ha requirit a mi dit Francisco Joan Elias y Bosch notari avall escrit, que li ensenyas, y manifestás la dita plica, com en efecte li ensenyí, y aquela manifestada, y regoneguda la obrí, y publiquí ab alta e intelligible veu lo testament, que dins ella encontrí, lo qual es del tenor seguent.=
En nom de deu amen. Jo Anton Comadura, y Rubira botiguer, y familiar del Sant Ofici batejat en las fonts baptismals de Santa Maria del Mar de esta ciutat de Barcelona als vuit de Novembre del any mil setcents quaranta sis fill llegitim y natural de Francisco Comaduran de la mateixa ciutat, y de Margarida Rubira conjuges difunts, trobantme ab salut, fas y firmo lo present meu testament y ultima voluntat, ab la qual anomeno en marmessor al molt estimat y primitiu sogre Baltasar Bacardí y en cas de sa mort a mon apreciat cuñat Baltasar Bacardí y Tomba son fill, y a ma carissima muller Maria Comaduran y Pujol, a quals, y a quiscun d ells a solas dono ple poder de cumplir y executar est mon testament conforme en ell está disposat.
Primerament, vull que tots los deutes, que dexaré en lo dia de la mia mort sian pagats de mos bens, y especialment lo que estich debent a mon dit sogre Baltasar Bacardí sempre y quant no estigua en disposició de voler continuar a mon hereu aquells singulars favors, y obras paternals, que li he merescut durant ma vida.
Elegsch la sepultura a mon cadaver faedora en lo Convent de Santa Maria de Jesus en lo modo y forma apareixerá a dits mos marmessors gastant per ella de mos bens lo que menester sia.
Item: Vull y disposo, que luego de mon obit seguit per repós de la mia anima, y demes de la mia obligació me sian celebradas trescentas misas, las dos centas en dit Convent de Jesus, y las restants cents del modo apareixerá a dits mos marmessors totas de la caritat a ells ben vista.
Item: Deixo, y llego a la dita Maria Comaduran, y Pujol ma carissima muller a mes del que li tinch promes en los capitols matrimonials, cent lliuras barcelonesas per una sola vegada tantsolament, y un parell de arrecadas de diamants encastraqdas en plata li he fet durant mon matrimoni, en las quals ha estat invertit lo produit de altre parell de molt menor valor li habia donat son pare, que son las solas, y unicas joyas he rebut de ell, y esto no obstant de no haber encara rebut cosa alguna del dot anomenat, y senyalat en dits capitols.
Item: Vull, y disposo, que mon hereu avall escrit prestia a Joseph Anton Comaduran y Pujol mon fill, y a Maria Antonia Comaduran y Pujol ma filla, y als demes fills, y fillas que Nostre Señor se servirá tal vegada darme, fins que aquells, y aquellas prenguian estat y vivint en la sua compañía los aliments, y vestits necessaris aixis en sanitat com en malaltia, y per lo cas que dit mon hereu, y durant sa menor edat sos tutors y curadors no volguessen mantenirlos en sa compañía o be, que la mare de dits mos fills, volgués portarselos en la sua compañía dit mon hereu en qualsevol de estos casos los tinguia de donar annualment a cada un de dits mos fills en pago dels referits aliments, y vestits cent y sinquanta lliuras moneda barcelonesa.
Item: Deixo, y llego a dit mon fill Joseph Anton Comaduran y Pujol en satisfació de sa llegitima paterna, y demes drets, que puguia tenir, y pretendrer sobre mos bens per qualsevol titol o rahó la quantitat de mil y sinch centas lliuras barcelonesas epr una sola vegada pagaderas en temps de pendrer estat.
Item: Deixo y llego a dita ma filla Maria Antonia Comaduran y Pujol en satisfació de sa llegitima paterna, y demes drets, que puguia tenir y pretendrer sobre mos bens per qualsevol titol, o rahó la quantitat de mil y sinchcentas lliuras barcelonesas per una sola vegada pagaderas en lo temps de pendrer estat.
Item: En cas de tenir altres fills los deixo lo mateix, que a dit Joseph Anton y que a dita Maria Antonia ab lo mateix modo y circunstancia per si son miñons podran ferse pagar lo llegat en la edat de vint y sinch anys si es que no hagian pres estat antes de dit temps.
Item: Dexo, y llego al Hospital General de Santa Creu de la present ciutat trenta lliuras barcelonesas per una sola vegada tansolament, per subcidi dels podres de dit Hospital.
En tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles, aguts y per haber noms, veus, drets, frosas, y accions mias qualsevols, y ahont se vulla que sian, y que a mi me pertanyen, y partenyeran ara, y en lo esdevenidor fas, e instituesch hereu meu universal a Baltasar Comaduran y Bacardí, mon primitiu fill si lo dia de mon obit viurá, y a mi hereu esser voldrá, y ell premort a sos fills, en lo modo los haurá instituits hereus. Pero si dit Baltasar en o dia de mon obit no viurá o viurá pero hereu de mi no será perque no voldrá o no podrá, o hereu meu será peró despues morirá, sens fills llegitims y naturals en dits casos, y en cada un de aquells li substituesch, y a mi hereu universal fas, e instituesch a Joseph Anton Comaduran y Pujol en lo modo queda dit del nomenat Baltasar substituintlos, y a mi hereu universal fas, e instituesch als fills mascles, que a Nostre Señor tal vegada se servirá donarme, no a tots junts, sino lo un despues del altre preferent los de major edat als menors, y a algun de ells premort a sos fills en lo modo los hauran instituhits, los quals se posaran en lo lloch, que exproban sos predefunts pares. Y si no tinch altres fills mascles, o las tinch y despues moriran sens fimms llegitims y naturals als dits Baltasar y Joseph Anton, y als mencionats demes fills meus mascles, aixi morint substituesch y a mi hereva mia universal fas e instituesch a Maria Antonia Comaduran y Pujol, y ella premorta a sos fills en lo modo los haurá instituhits hereus. Y si dita Maria Antonia morirá sens dills llegitims y naturals a ella substituesch a mi hereva universal fas, e instituesch las demes filas, que tal vegada nostre Señor se servirá darme, no totas juntas sino las unas despues las altres preferint las de major edat a las menors y alguna de ellas premorta a sos fills, en lo modo los haurá instituhits hereus, los quals se pasaran en lo lloch, que ocupaba sa predifunta mare.
Desitjant estar dificultats declaro, que encara que reig----, agia posat en condad a mos hereus per desentench imposar---------------que morint sens fills puguian disposar librement de ma universal heretat y bens.
Anomeno en tudors y en son cas y lloch curadors a Baltasar Bacardí, pare y fill y a ma muller Maria Comaduran y Pujol.
Aquesta es la mia ultima y darrera voluntat la qual vull, que valguia per dret de testament, y si no pogués valer per dret de testament, que valguia per dret de codicils, o per aquella especie de ultima voluntat que millor valer puga.
Fet fonch est mon testament de ma propria ema en la ciutat de Barcelona als sis de Febrer del any mil setcents vuytanta y sis.= Anton Comaduran y Rubira.
De las quals cosas lo sobredit Baltasar Bacardi y Tomba me requirí llevás lo present acte. Quedant advertit per mi lo notari avall escrit, que del present testament se ha de haber la rahó en la oficina de hipotecas de esta capital dins sis dias proxims altrament no ha de donar fe en judici per los efectes expresats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona dia, mes, y any sobredits. Essent presents los mateixos testimonis instrumentals dalt anomenats.
Baltasar Bacardí y Tomba.
En poder de Francisco Joan Elias y Bosch notari que afirmo coneixer a dit requirent y que ha firmat de sa ma.