Saga Bacardí
04882
ESCITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE ANTON MONTSERRAT CASTELLÁ Y ANNA MARIA DELAFORGE Y GRAU.


Die XXIII mensis Juny anno a Nativitate Domini MDCCXXXXIX. Barcinone
In Dei nomine noverint universi, quod inter nos pares subscriptas inita facta, firmata, et jurata fuere capitula sequentia.
En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist, y de la Gloriosa e humilt Verge Maria mare sua, y Señora nostra concebuda sens macula de pecat origina en lo primer instant de son ser sie, amen.
Per rahó del matrimoni tractat, y mitjensant la Divina Gracia del Esperit Sant, concordat, per y entre Anton Montserrat assahonador ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Joan Baptista Montserrat també assahonador de la mateixa ciutat vivint, y de Marianna Montserrat y Castellas muller de aquell defuncta de una part, y Anna Maria Laforja donzella, filla llegitima, y natural de Joan Laforja difunt ferrer y mercer, ciutadá de Barcelona, y de Maria Sebastiá y Grau olim Laforja en primers nupcias muller de aquell vuy muller de Pau Sebastiá també ferrer y mercer de a mateixa ciutat depart altre, son estat fets, firmats y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: La dita Maria Sebastiá antes Laforja, y Pere Laforja també ferrater, mare y fill per lo molt añor que tenen, y aportan a la dita Anna Maria Laforja llur filla, y germana respective, y per favor, y contemplació del present matrimoni lo qual la dita sa filla y germana de, y ab expressos concentiment, y voluntat sus fa, y contracta, y fer, y contractar deu ab lo dit Anton Montserrat son esdevenidor marit. Per totas es a saber, parts de heretats, y llegitima suas paterna, y materna, y suplement de aquellas part de creix augment, o donació per noces, a favor de ella, y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dits sos pares, y per tots y qualsevols altres drets, a ella competents, y espectants en los bens de dits sos pares tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahons, que dir, y pensar se pugan. De son grat, y certa siencia. Per donació, es a saber, pura, perfeta, simple e irrevocable, ques diu entre vius dono, y per titol de donació atorga, y concent a la dita Anna Maria Laforja llur filla, y germana respective, com a ben merexent pressent, y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament. Ab o pacte, emperó, vincle, y condició avall escrit, y no altrament quatrecentas lliuras moneda barcelonesa, esto es, lo dit Pere Laforja trescentas lliuras per rahó dels drets paternos, ço es doscentas lliuras per dot, y cent lliuras empleadas en la compra de una calaxera, y part dels vestits, y aendies nupcials, y la dita Maria Sebastiá antes Laforja sa muller las restants cent lliuras per rahó dels drets maternos, empleadas en lo cumpliment de dits vestits, y apendices. Las quals cosas prometen los dits Maria Sebastiá y Pere Laforja donar, y pagar y respective entregar a la dita Anna Maria llur filla, y germana respective eo per ella al dit son esdevenidor marit lo dia present sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució y esmena de totas missions, y despesas,e ab obligació de tots ysengles bens y drets seus y del altre de ells a solas mobles e immobles haguts, y per haver ab totas renunciacions necesarias degudas, y pertanyents. Aquesta emperó donació fan, y fer entene los dits Maria Sebastiá y Pere Laforja a la dita Anna Maria filla y germana sua respective axí com millor dir, y entendrer se pot, a sa y bon enteniment de ella, y dels seus. Ab tal emperó pacte, vincle, y condició, que si la dita Anna Maria morirá quant que quant ab fills, un, o molts mascles o fembras, llegitims y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, algun dels quals arribará a edat perfeta de poder fer testament en talc as puga la dita Anna Maria terstar, y a sas liberas voluntats fer de totas las ditas cosas en lo present capitol de donació expressadas. Si empero morirá (lo que Deu no vulla) sens tals fill, o fills, predits en tal cas tanstsolament puga disposar de cent sinquanta lliuras, y las restants sinquanta lliuras de dit dot de doscentas lliuras, calaxera, vestits, y apendices en lo modo y forma que a les hores existiran tornen y pervingan, y tornar y pervenir degan per al dit Pere Laforja, o a son hereu, y successor universal, o a qui ell haurá disposat, y ordenat de paraula, en escrits, o en altre qualsevol manera de volunta,t y expres consentiment de dita Maria Sebastiá. E prometen, y juran corporalment, y solemptne que la present donació, y totas y sengles cosas en aquella contengudas tindran per fermas, y agradables, y contra aquellas no faran, ni vindran, ni recovaran per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o offensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Renunciant a qualsevol lley, o dret tal revocació permetent, y a altre qualsevol, que contra lo sobredit valer, y ajudar los pogués. E la dita Anna Maria Laforja accepta la dita donació per los dits mare y germá respective seus, a ella feta per lo moptiu, y ab lo pacte, y vincle sobredits, a tot lo que expressament concent ab referiment de moltas gracias quels en fa.
Item: La dita Anna Maria Laforja fent estas cosas de voluntat, y concentiment dels dits mare y fermá respective seus. De son grat y certa ciencia doma, constitueix, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua al dit Anton Montserrat son esdevenidor marit las ditas quate centas lliuras, eo dos centas lliuras en diner comptant, y calaxera ab sos vestits, y apendices nupcials de que los dits Maria Sebastiá antes Laforja, y Pere Laforja mare y germà respective seus, ab lo rpecedent capitol lin han fet donació en lo modo, y forma allí expressats. Volent y concentint, que lo dit Anton Montserrat son esdevenidor marit en virut de la present constitució dotal demane, exigesca, cobre y rebia la dita sua dot, y los fruits de aquella seus propris fasse constant lo dit matrimoni per los carrechs de aquell suportadors lo qual finit y altrament en tot cas, lloch, y temps, que restitució de dot hage lloch ella dita Anna Maria, o los seus recobren salva y segura la proprietat d ella dita sua dot del modo constará esser rebuda, sens empatx, no contradicció del dit son esdevenidor marit, no dels seus, no de alguna cort, jutge, o persona. La qual constitució dotal fa ab cessió y mandato de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, y altres clausulas salutars. Descents, y oportunas, y en semboalts posar acostumadas. E promet y jura corporalment y solempne, que la present constitució dotal, y demes cosas sobre expressadas, y contengudas tindrá per fermas, y agradables, y contra aquellas no fará, ni vindrla per alguna causa, o rahó. Renunciant a qualsevol lley, o dret que en contra del sobredit valer, y ajudar li pogués, y per quant sols te la edat de disset añs cumplerts, perço renuncia al benefici de sa menor edat, dol, lezió, facilitat, o ignorancia y a altre qualsevol dret, o lley restitució in integrum demanant llargament.
Item: Lo dit Anton Montserrat de son grat, y certa siencia fa, y ferma carta dotal, y de espoli a la dita Anna Maria Laforja esdevenidora muller sua d ellas ditas quatercentas lliuras, eo dos centas lliuas en diner, calaxera, vestits, y apendices nupcials, que ella ab lo proxim precedent capitol lo ha constituhit y aportat en dot, per dot, y en nom de dot sua. De y per las quals lin fa de creix augment, o donacio per noces de cent sinquanta lliuras, axi que la dita dot, y creix, que ab diner pren suma de trescentas y sinquanta lliuras lo saova, y asegura, assigna, y consigna en, y sobre tots, y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles, haguts, y per haver. E la dita dot, y creix, o donació per noces li promet restituhir, y tornar en tot cas, lloch y temps, que restitució de dot, y solució de creix hagen, y tingan lloch sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució de totas missions, y despesas, e ab obligació de tots, y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles, presents, y esdevenodirs, ab totas renunciacions necessarias degudas, y pertanyents. E vol, y concent, que la dita Anna Maria esdevenidora muller sua hage, rebia, tinga, y possehesca ota la dita sua dot, y creix, o donació per noes tot lo temps de la vida sua natural, ab marit, y sens marit, ab infant, y sents intants, sens emperño, ni contradicció alguna de ell, ni dels seus. Lo dia emperó del obit de ella dita Anna Maria, la dita sua dot pervinga, a qui espectará, lo dit emperó creix, augment o donació per noces sie, y pervinga al infant, o infants, eo liberos, que del present matrimoni seran procreats, al qual o als quals en cas de existencia de aquells, y ara per les hores en fa donació pura, perfeta simple e irrevocable, ques diu entre vius, en ma, y poder del notari dels presents capitols, com a publica persona per los dits infant, o infants rebent, acceptant, y estipulant. Si emperó (lo que Deu no vulla) los tals infant, o infants no sobreviurán a les hores, y en dit cas lo dit creix, augment o donació per noces sie, y pervinga al dit donador si viurá, y si no viurá a son hereu, o successor universal, o a aaquell, o aquells als quals, o al quals ell haurá volgut, ordenat, y disposat d eparaula, o en escrits, o ab testament, o en altre qualsevol manera. E promet, y jura corporalment, y solemptne, que la present carta dotal, y de espoli, y totas, y sengles cosas en aquella contengudas tindra per rermas, y agradables, y contra quellas no fará ni vindrá, ni revocará per ahó de ingratitut, inopia, necessitat, o offensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Renunciant quant en assó, a qualsevol dret ,y lley tal revocació permetent, e a tot altre qualsevol, que valer, y ajudar li pogués llargament. E lo notari dels presents capitols accepta la dita donació per los dits infants naxedors.
Item: La dita Anna Maria Laforja tenintse per contenta, pagada y satisfeta de sa llegitima paterna, y materna, part de creix y demes drets ab las ditas quatrecentas lliuras, eo dos centas lliuras en diner, y calaxeras ab sos vestits, y apendices nupcials per los dits Maria Sebastiá antes Laforna y Pere Laforja mare, y germá respective seus, a ella donadas, y pagar y resepctive entregar promesas ab lo sobre expressat capitol de donació en lo modo, y forma en dit capitol expressats. Fent estas cosas, en quant menester sie de voluntat, y concentiment del dit Anton Montserrat son esdevenidor marit avall concentint de son grat, y certa siencia convé, y en bona fe promet als dits Maria Sebastiá y Pere Laforja mare, y fill, mare y germà respective seus, que pagadas, y satisfetas que li sien las ditas dos centas lliuras, calaera, vestits, y apendices a ella per los dits mare y germá respective seus promesas donar, y pagar los fara, y firmará segons ara per les hores los fa yfirma llaras, y basntats absolució, diffinició, y remissió de totas parts de heretats, y llegitimas suas paternaa, y materna, y suplement de aquellas, y encara de la part de creix, augment, o donació per noces de la dita sa mare, a ella pertanyents, y estipulada en lo temps del contracte del matrimoni dels dits sos pares, y de alters qualsevols drets, a ella competents, y que competir, y espectar li pugan ara, y en lo esdevenidor en las heretats, y bens dels dits sos pares tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, e rahons, que dir y pensar se pugan. Salvas emperó, y retés vers si tots vincles, fidecommissos, substitucions, successions y abintestats, o ab testament, esdevenidoras y si mes dits mare y germà respective seus dexar y donar lin voldran, las quals cosa ella puga demanar, cobrar, y haver venint lo cas, la present diffinició en res no obstant. E vol y concent que la present diffinició sie dictada y rodenada ab pacte firmissim de no mes demanar cosa alguna. Y ab totas altres clausulas necessarias decents, y oportunas, y en semblants posar acostumadas. Y promet, y jura corporalment, y solempne, que las presents diffinició, absdolució, remissió y totas y sengles cosas en aquellas contengudas tindran per fermas, y agradables y contra aquellas no fará ni vindrá per qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol dret, y lley que valer, y ajudar li pogués. E lo dit Anton Montserrat concent a las ditas cosas per la dita Anna Maria Laforja esdevenidora muller sua sobrefetas com a fetas de son consentiment y voluntat, y en sa presencia.
Finalment volent las ditas parts, que del present capitol sien donadas y per lo notari avall escrit las copias autenticas que demanadas per ditas parts en seran. Y altres que en ells pretengan tenir interes.
Et ideo nos dictae partes laudantes, et approbantes presenta pacta seu capitula, et omnia in illis, seu quolibet corum contenta convenimus, et bona fide promittimus una pars nostrum alteri, et nobis ad invicem, et viccissim la attendere, et complere, tenere, et obesrvare, pro tu, iin ipsis, et eorum quolibet declaratur, et subestidem obligationibus, renunciationibus, et clausulis in illis respective expressis quibus reffertur. Actum tu supra.
Testes firmae omnium junt Franciscum Volart pellium macerator, et Mariatus Ribera pectinum faber Barcinonae cives.
Paenes me Francisci Gualsa notarium.