Saga Bacardí
04885
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JAUME PI Y TERESA DELAFORJE Y GRAU.


Die Dominica II mwnsis Aprilis anno a Nativitate Domini MDCCLII.
In dei nomine, noverint universi. Quod nos partes infra mentionandae. Gratis, et ex nostra certa scientia confitemur, et recognoscimur un apars nostrum alteri, et nobis ad invicem, et vicisim quod ratione matrimony deorsum nominandi fuerunt inter nos et alios infros conventa, firmata et jurata capitula, et pacta sequentia.
En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist, y de la gloriosa e humilt Verge Maria, mare sua y Señora nostra sia amen.
Per rahó del matrimoni que mitgensant la divina gracia del Esperit Sant se es convingut y ajustat per y entre Pere Jaume Pi, sabater, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Jaume Pi, sabater ciutadá de Barcelona, difunt, y de Thersa Pi, viuda en ultimas nupcias de dit Jaume Pi, y en primera de Joan Roca també sabater ciutadá de Barcelona, de una y Thersa Laforja donsella, filla legitima y natural de Joan Laforja mercer, ferrater ciutadá de Barcelona difunt, y de Maria Sebastiá muller en segonas nupcias de Pau Sebastiá, mercer ferreter, ciutadá de Barcelona, y en primeras de dit Joan Laforja de part altra, de y per rahó del qual matrimoni entre ditas parts, Deu volent celebrador, son estat fets, pactats, firmats, y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: La dita Maria Sebastiá, y antes Laforja, y Pere Laforja botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, mare y fill, y mare y germá respective, de la dita Theresa Laforja. En paga y satisfació de tots drets de legitima paterna, y materna, part de creix, augment, o donació per noces, a favor de dita Theresa y demes germans seuts estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dits sos pares, y per tots, y qualsevols altres drets, a dita Theresa pertanyents, y pertanyer devents ara, y en lo esdevenidor en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre de ells assolas, tant per las ditas,c om per altras qualsevols causas, y rahóns, que dir, y pensar se pugan, y altrament per favor, y contenpació del present matrimoni: De llur grat, y certa sciencia. Per donació es a saber, pura, perfeta, simple, e irrevocable, ques diu entre vius, donan, y per titol de donació concedeixen a dita Theresa Laforja donsella, filla y germana llur respective, com a ben mereixent present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament, ab los pactes, emperó vincles, y condicions avall escrits, y no sens aquells, ni en altra manera doscentas lliuras moneda barcelonesa, y una calaixera de fusta de noguer, ab son pany, y clau, ab las robas, vestits y avarias acostumadas, pagadoras, y entregadoras respective, lo dia present. La qual donació fan, y fer entene aixi com millor dir y entendrer se pot çoes, tal emperó pactes, vincles, y condició que si la dita Theresa Laforja morirá quant que quant ab infant, o infants idest liberis un, o molts mascles, o fembras legitims, y naturals y de legitim y carnal matrimoni procreats en tal cas puga testar, y a sas lbieras voluntats fer y disposar de totas las ditas cosas per ells a dita filla y germana llur respective ab lo present capitol donadas, si emperó morirá (lo que Deu no vulla) sens dits infant, o infants un, o molts, mascles o fembras, legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas tantsolament puga testar y a sas liberas voluntats fer, y disposar de cent lliuras, y las restants cent lliuras junt ab dita calaixera, y robas, y averias preditas, torne, y pervingan e tornar y pervenir hagen a ells dits donaors, si a les hores viudan, y sino viuran a llurs hereus, o successors, o a aquell, o aquells, al qual, o als quals ells hauran volgut, ordenat, o disposat de paraula, en escrits o en altre qualsevol manera. Y aixi ab dits pactes, vincles, y condicions, y no sens aquells prometen y juran corporalment y solempne la present donació, y totas y sengles cosas, en ella contengudas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir, ni dita donació rvocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó. Renunciant quant en aço a qualsevol dret y lley tal revocació, permetent a la dita Theresa Laforja accepta la dita donació per dits mare y germá seus a ella feta per los respectes, y causas, y ab los pactes, vincles, y condicions sobredits als quals expresament concent ab referiment de moltas gracias quels en fa.
Item. La dita Theresa Laforja donsella, fen estas cosas de voluntat, y concentiment de dits mare y germá seus, y de altres personas de sa parentella, y benevolencia. De son grat, y certa siencia dona, constitueix y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua al dit Pere Jaume Pi son esdevenidor marit las ditas dos centas lliuras barcelonesas, y ona calaixera ab sas robas, y avarias preditas que per la dita mare y germá seus lo son estadas donadas, pagadas, y entregadas respective promesas per los respoctos y causas, y ab lo modo y forma pactes, vinvles y condicions contengudas y compressas en lo antecedent capitol de donació, volent y concentint que lo dit esdevenidor marit seu hage, cobre, tinga y posehesca tota la dita sua dot, y los fruyts o quasi fruyts de aquella provenients seus propris, fessa contant entas ellas ditas esdevenidors conjuges del present matrimoni, per los carrechs de aquells suportadors, finit empero lo present matrimoni y altrament en son cas, lloch y temps que restitució de dot hage y tinga llocu, ella, o los seus recobren salva la proprietat de aquella sens contradicció alguna de dit esdevenidor marit seu ni dels seus. Prometent y jurant corporalment, y solempne la present constitució dotal, y totas y sengles cosas en ella contengudas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas, no fer, ni venir per algun dret, causas, o rahó. En virtut del qual jurament deñ mateix esser menor de vint y sinch anys, major emperó de disset, renuncia al benefici de sa menor edat, lesió, facilitat e ignorancia, restitució in integrum demanarse y a tot y qualsevol altre dret y lley que valer y ajurar lo pogués llargament.
Item: Lo dit Pere Jaume Pi, Deu volent esdevenidor marit de ella dita Theresa Laforja. De son grat y certa sciencia fa, y firma carta dotas, y de espoli a la dita Theresa Laforja esdevenidora muller sua de las ditas dos centas lliuras barcelonesas y una calaixera ab sas robas, y avarias acostumadas per ella a ell en dot, per dot, y en nom de dot sua, constituhidas, y aportadas. De y per las quals lin fa creix, augment, o donació per noces de cent lliuras. Lo qual adot, y creix li salva y assegura, assigna y consigna en y sobre tots, y sengles bens seus mobles, e immobles haguts y per haver, drets y accions qualsevols ahont se vulla sian. Prometentli la dita sua dot, creix restituirli, y pagarli sempre y quant restitució de dot, y solució de creix hauran lloch, sens dilació ni escusa alguna ab restitució y esmena de totas missions y despesas y ab obligació de tots, y sengles bens seus, mobles, e immobles, haguts y per haver. E vol y concent que la dita esdevenidora muller sua tant quant naturalment viurá, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix ab marit y sens marit, ab infant, y sens infants, sens emperó contradició algua de ell, ni dels seus lo dia emperó del obit de ella los seus hagen y recobren salva la proprietat de tota la dita su adot, sens contradicció alguna de ell, ni dels seus. Lo dit emperó creix, o donació per noces sia del infant, o infants que del present matrimoni serán procreats, y sobreviuran, als quals en cas de existencia de aquells, y ara per les hores los en fa donació pura, ferfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius, en ma, y poder del notari dels presents capitols, com a publica persoa, per dits infants naixedors, rebent, acceptant y estipulant. E si tals infant o infants no sobreviudan (lo que Deu no vulla) a les horas, y en dit cas lo dit creix, o donació per noces sia, torne, y pervinga a ell dit donador, si viurá, y sino viurá a son hereu, o successor universal, o a aquell, o aquells al qual o als quals ell haurá volgut, ordenat, o disposat de paraula en escrits, o en altra qualsevol manera. Prometent y jurant corporalment y solempne a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis la present carta dotal, y de espoli, y totas y sengles cosas en ella contengudas tenint per fermas y validas y contra aquellas no fer, ni varir per algu dret, causa, o rahó renuinciant quant en aço a qualsevol dret, y lley que valer, y ajudar li pogues.
Item: La dita Theresa Laforja, donsella tenintse per contenta, pagada y satisfeta ab las ditas doscemtas lliuras,, y una calaixera ab sas robas, y avarias acostumadas que per los dits Maria Sebastiá y antes Laforja, y Pere Laforja, mare y germá llur respective seus li son estadas donadas, pagar y entregar respective promesas per los respees y causa sobre en lo capitol de donació contengudas. Perço, fent estas cosas de voluntat y concentiment de dit Pere Jaume Pi, son esdevenidor marit avall concentint. De son grat, y certa sciencia fa, y firma a dits Maria Sebastiá y antes Laforja, y Pere Laforja mare y germá llur respective seus llargas, y bastants absolució, y difinició y remissió de tots los drets de sa legitima paterna, y materna, y suplement de aquellas, part de creix, augment o donació per noces, a favor de ella, y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dits sos pares, y demes drets que pogués tenir y pretendrer y li espectassen ara y en lo esdevenidor en las heretats, y bens de dits sos pares per qualsevol dret, titol, causa, o rahó, reservantse tots vincles, substitucions, fideicomissos, en son favor apposats, o apposadors, y esevenidoras successions ab intestat, o ab testament. E mes si dits mare y germá seus donar, y deixar li voldran, tot lo que puga demanar, cobrar, conseguir, y haver la present difinició de drets en res no obstant. La qual donacióp, absolució, difinició, y remissió fa ab totas clausulas, y renunciacions necessarias, y ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes. Prometent y jurant corporalment y solemne las present difinició y renunciació de drets, y totas y sengles cosas en ella contengudas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per algun dret, causa, o rahó. En virtut del qual jurament assereix la dita Theresa Laforja esser menor de vint y sinch anys, major emperó de disset (com es dit) renuncia perço al benefici de sa menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, restitució in integrum demanant y a tot, y qualsevol altre dret, y lley que valer, y ajudar li pogués llargament. E lo dit Pere Jaume Pi, esdevenidor marit de dita Theresa Laforja a totas las sobeditas cosas concent com a fetas en sa presencia, voluntat, y concentiment. Y los dits Maria Sebastiá, y antes Laforja, y Pere Laforja, mare y fill acceptan las ditas cosas en quant es a saber a donació.
Finalment: Volen las ditas parts que dels presents capitols, y de quiscu de ells, en sian fetas per lo notari avall escrit tantas copias, quantas demanadas en serán per los que hi pretendran tenir interés.
Et ideo nos dictae partes laudantes, et approbantes praedicta patta, seu capitula, et omnia in illis et corum quolibet contenta, convenimus, et promitimus una pars nostrum alteri, et nobis adinvicem, et vicissim ea attendere, complere,e t observare pro ut in ipsis, et eorum qualibet declaratur sub eisdem obligationibus, renuntiationibus, et clausulis in ipsis respective quibus refertur expressis Actum ut supra.
Testes sunt Balthasar Franciscus Dalmau et Cayetanus Ferran scriptores Barcinonae degentes. Paenes me Franciscus Ferran notarium.