Saga Bacardí
04913
ESCRITURA DE SEÑORIA A FAVOR DE FALCÓ, POR VENTA ENTRE RODOREDA Y PERE DELAFORGE.


Sie Notori com lo Rnt. Mariano Falcó Pbre. y Beneficiat de la Santa Iglesia Cathedral de la present ciutat de Barcelona, com a obtenint lo Benefici perpetuo, simple ecclesiastich baix invocació de Sant Bernat primer de esta Invocació, en la Capella de Sant Jaume y Sant Bernat Abat, de dita Santa iglesia, fundat, com de la collació de dit Benefici a son favor feta, y de la posesió per ell presa consta ab dos actes rebuts en la curia Ecclesiastica de dita present ciutat en los diez vint y vuit del mes de Juny, y setse del mes de Juriol del any mil set cents seixanta, de que fa fe lo Rnt. Dr. Anton Campillo Pbre. notari y escribá de dita curia ab unas certificatorias lletras de s ama firmadas, y selladas ab lo sello de dita curia, en dit nom espontaneament firma per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua feta y firmada per Anton Rodoreda y Costa comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, a favor de Pere Delaforge comerciant també, ciutadá de la mateixa de dos casas situadas en la present ciutat, y carrer anomenat de la Argenteria llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder de mi lo infrit notari lo die tretse dels corrents mes, y any. Salvos los censos, lluhisme, y demes drets dominicals deguts y no pagats. Per la qual firma per rahó de Señoria confesa en dit nom rebrer de dit Pere Delaforge la quantitat de setse lliuras divuit sous, y deu diners, feta gracia del demes importa lo lluhisme, en diner comptant realment, y de fet en presencia de mi lo infrit notari y testimonis que se anomenaran per mans de tercera persona. En testimoni del que otorga la present en la ciutat de Barcelona als vint y vuit días del mes de Abril any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y quatre. Essent presents per testimoni Anton Pagés escrivent, y Sagimon Carrera estudiant en la mateixa residints, a ditas cosas cridats.
Mariano Falcó Pbre. Paene me Petrum Martyrem Golorons notarium aaserentem cognocere Dominum Rndum. Falcó propriaquae manu firmase.