Saga Bacardí
04923
ESRITURA DE RECONOCIMIENTO HACIA EL MONASTERIO DE SANT PERE DE LAS PUELLAS, POR VENTA ENTRE RODOREDA Y PERE DELAFORGE.


Sie notori. Com Pere Delaforge, comerciant, ciutadá de Barcelona, mediant lo jurament infrit. Espontaneament confesa, y en veritat regoneix a Anton Rodoreda, y Costa comerciant matriculat, ciutadá de la mateixa encaraque ausent. Que per titol de venda perpetua per ell dit Rodoreda com a hereu de Madrona Rodoreda y Costa sa mare, a ell feta ab acte rebut en poder de mi lo infrit notari lo die tretse Abril del corrent any, te, y posseheix en la present ciutat totas aquellas casas compostas de quatre estars, ab tres portals obrints, un en lo carrer de la Argenteria, antiguament anomenat de Mar, altre en lo carrer den Aymerich, y altre en un carreró que no te transit al qual se entra per dit carrer de la Argenteria. Las quals casas se tenen per dit Anton Rodoreda com a succehint als hereus, y successors de las publlas, fillas y herevas de Ignasi Soler difunt argenter, ciutadá de Barcelona a cens de una lliura pagador tots anys la mitat lo die divuit Juriol, y la altre mitat lo die divuit Janer. Qui ho tenen a saber en quant a tres estars dels quatre de que se componen ditas casas per lo Monastir de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat, eo per sa Illustre Abadesa en nom de aquell, y baix domini y alou de dit Monastir a cens de setse morobatins, y mitg, a saber, sis y mitg per lo primer estar, sis per lo segon, y quatre per lo ters, tots pagadors, per lo die o festa de Sant Miquel del mes de Setembre. Y lo quart estar te dit Rodoreda, y antes los dits hereus y successors de las pobillas, fillas y herevas de Ignasi Soler tenían per los obtentors dels beneficis baix invocació de Sant Joan y Sant Bernat en la Seu de la present ciutat fundats, y baix domini, y alou de dits beneficis a cens de sinch morobatins pagadors en cert dia a saber, dos al obtentor del benefici de Sant Joan y los restants tres al obtentor del benefici de Sant Bernat. Y se fa saber que antes ditas casas set enian per los tudors y curadors de ditas pobillas, fillas y hervVas de dit Ignasi Soler a cens de cent quaranta lliuras sis sous, y sis diners francas de corresponció, pero ab acte rebut en poder de Bonaventura Gali difunt notari publich de número de Varcelona als tres Febrer mil setcents vint los dits tudors, y curadors, firmaren venda y absolució a favor de Pere Costa difunt argenter de sinquanta, y sinch lliuras en penció del sobredit cens. Y Pau Soler jove cirurgiá ciutadá de la mateixa, ab altre acte rebut en poder de dit Galí notari als vint y set Juriol mil setcents trenta y quatre feu venda y absolució al mateix Pere Costa de vuitanta y quatre lliuras sis sous y sis diners del sobredit cens de cent quaranta lliuras sis sous, y sis diners, aixi que quedá est reduhit a sobredit cens de una lliura. Y confrontan ditas casas compostas dels quatre estars, y unidas com vui se trovan a solixent part ab las casas del Dr. Jaume Sanpere Rector de Senmanat part, ab un carreró que no te transit, part ab altre casas del mateix Rodoreda, y vehí de ell dit confesant, y part ab dit carrer de la Argenteria a mitgdia ab lo dit carrer den Aymerich a ponent part ab las casas dels hereus de Pere Molas, part ab los hereus y successors de Francisco Pusat que antes foren de T. Lledó, y part ab las casas dels hereus o successors de Maagí Prat y a tremontana part ab los hereus de Pau Pasqual, part ab las casas de dit Dr. Jaume Sanpere, part ab dit carreró, y part ab las casas que foren del mateix Rodoreda. Y antes confrontaban a solixent ab lo dit carrer de Mar y vui de la Argenteria a mitgdie ab lo dit carrer den Aymerich: a ponent part a honor de Fransiso Nadal taverner que fou de dita Paula de Avallaneda y part a altres sasas que foren de dita Maria Eularia Telló y Garriga viuda de D. Joan Telló difunt en arelona popular: y a tremontana a honor de Vernat Fores argenter part. Y part a honor que fou de Joseph Atany merader que antes fou de Miquel Joan Avella argenter. Y las referidas osas afirma ser verdaderas mediant lo jurament que prestá a Deu nostre Señor y son Sants quatre Evangelis en ma y poder de mi lo infrit notari. Fet fonh en la siutat de Barelona als trenta diez del es de Juny any del Naixament del Señor de mil setents setanta y quatre. Essent presents per testimonis Anton Pagés y Joseph Maria esrivents en la mateia residents a ditas osas ridats.
Pere Delaforge Petrum Martyrem Golorons notarim.