Saga Bacardí
04928
ESCRITURA DE PAGO DE TIERRAS VENDIDAS DE IGLESIAS A PERE DELAFORGE.


Sia a tots notori, com Joan Iglesias hortolá de las hortas de Sant Pau, ciutadá de Barcelona de sa espontanea voluntat firma apoca a Pere de Laforge botiguer de telas, ciutadá de Barcelona present de la quantitat de sinquanta set lliuras tretse sous moneda bercelonesa y son per set lliuras tretse sous a compliment de sinch centas set lliuras y estas per lo preu de la venda per dit firmant a dit de Laforge y eo, sos successors perpetuament feta de quatre pesas de terra campas de tinguda la una una mojada menos vint destres, la altre tres quartas, la altre una mojada y vint y sinch destres, y la altre tres quartas y mitja y vint y quatre destres, totas poch mes o menos o alló que en si contingan ab sas respective entradas y eixidas, drets y pertinencias situadas en lo territorio de la present ciutat, prop la Creu Cuberta llargament designadas, explicadas y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit lo dia vint y set dels corrents, y las restants sinquanta lliuras per lo import del goret y sembrada exhostents en ditas pessas de terra, estimat de comú consentiment a dita quantitat. Lo modo de la paga de ditas sinquanta se lliuras tretse sous es que aquellas dit firmant confessa revrer de dit Delaforge ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y en testimoni del sobredit firma la present apoca en esta ciutat de Brcelona als vint y vuit días del mes de Janer del any mil set cents setanta vuit. Y per dir lo mateix otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) que no sabia de escriurer en sa presencia y de sa voluntat ho firma un dels ifrits testimonis. A lo que hi foren presents Pau Esteve Roig escrivent en la mateixa habitants y Martí Thomas Huguet escrivent en la mateixa habitant. Ped rit Joan Iglesias firmo Martí Thomas Huguet testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.