Saga Bacardí
04930
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE DIFERENTES CENSOS A FAVOR DEL CONVENTO DE LA COMPAÑÍA DE LA ENSEÑANZA, COMPRADAS A IGLESIAS POR PERE DELAFORGE.


Sia a tots notori, com Pere Delaforge botiguer de telas ciutadá de Barcelona, mediant lo jurament avall escrit. De sa espontanea voluntat confessa, y en veritat regoneix a las Rnts. Mare Priora y Religiosas del Monastir y Convent de la Compañía de Maria y Enseñansa de la present ciutat, absents, y lo notari avall escrit com a publica persona present, y estipulant. Que en virtut de venda a ell, y a sos successors perpetuament firmada per Joan Iglesias hortolá de las hortas de Sant Pau, ciutadá de Barcelona, ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit a vint y set de Janer pro passat, te y posseeix dit confessant.
Primo: Tota aquella pessa de terra campa de tinguda una mojada menos vint destres, o alló que en si continga, ab sas entradas, y exidas, drets y pertinencias situada en lo territorio de Barcelona, en lo lloch dit lo Carner prop la Creu Coberta.
Secundo: Tota aquella altre pessa de terra campa de tinguda tres quartas poch mes o menos, o alló que en si continga, ab sas entradas y eixidas, drets, y pertinencias en dit territorio de Barcelona situada, sota los Molins, y propia Creu Cuberta. Y se tenen ditas pessas de terra, junt ab las que avall se designaran, per ditas Priora, y Convent de Religiosas de la Enseñansa, a cens de trenta set lliuras quinse sous en domini mitjá, y a la prestació de sis lliuras quinse sous per lo pago del Real Catastro corresponent a ditas pessas de terra, y a las dos que mes avall se designaran, que juntas fan ditas partidas quaranta quatre lliuras deu sous tots anys pagadoras en lo dia, o festa de Sant Joan de Juny. Y ditas Priora y Convent tenen ditas pessas de terra per la Pabordia del mes de Agost de la Seu de Barcelona, y per sos Administradors en nom de aquella, y baix domini, y alou de dita pabordia, a cens es a saber per la sobre en primer lloch designada (compresa ab est la decima) de quaranta sous tots anys pagadors en lo dia de Sant Miquel de Setembre, y per la en segon lloch designada de una lliura tots anys pagadora en dit dia de Sant Joan. Y se ha de saber que ditas dos pessas de terra vuy, y de molts anys a esta part se troan unidas, y agregadas y de ellas feta una sola pessa de terra. Y aixi unida, termina a solixent part ab honor de Bernat Hortal negociant, que antes fou de Salvador Serra, flaquer ciutadans de Barcelona, part ab honor de Valentí Sagristá pagés, y part ab honor de Felip Cedó, que fou de Miquel Cedó mestre de fer carros, ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab honor de Salvador Coch veler de la present ciutat, que fou de T. Camprubí fuster, de la mateixa; a ponent ab honor dels hereus, o successors de Agustí y Pau Canet pare y fill pagesos de la Parroquia de Sarriá, que fou de dit Convent de la Enseñansa; y a tramontana, ab honor que fou dels Regulars Expulsos del Collegi de Bethlem de la present ciutat mediant un petit camí per lo qual se va dels Molins del Vent, al Monastir dirruit de Valldonsella.
Tertio: Tota aquella altre pessa de terra campa de tinguda una mojada y vint y sinch destres, o alló que en si continga ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias situada en dit territorio de Barcelona molt prop la Creu Cuberta, y en lo lloch dit Lo Coll de la Salaa". Y se te dita pessa de terra per ditas priora, y Convent de la Enseñansa al sobre expressat cens Qui ho tenen per los dos Beneficis baix invocació dels Sants Esteve y Vicens en la Iglesia parroquial de sant Cugat del Rech de la present ciutat instituits, y fundats y per sos beneficiats en nom de aquells y baix domini y alou de dits dos beneficis cominment, y per indivis a cens de trenta sis sous tots anys pagadors en lo dia, o festa de Sant Joan de Juny, a mes del qual cens a y presta dita pessa de terra decima al Molt Rnt. Ardiacá major de la Seu de Barcelona, la qual decima deurá prestar dit confessant y sos successors sens danys, ni despesas de dit Convent de la Enseñansa. Y termina dita pessad e terr a solixent ab honor de la Pia Almoyna de Pobres Presos de la Presó de la present ciutat; a mitgdia ab lo camí per lo qual se va de la present ciutat, a la Capella de Nostra Señora de Port: a ponent ab honor de Ramon Borfas sastre de Barcelona, que fou de Anton Arnau, y antes de Miquel Devesa fuster ciutará de la mateixa; y a tramontana ab lo camí que va de la present ciutat a la Parroquia del Hospitalet.
Quatro y finalment: Tota aquella altra pessa de terra campa, antiguament plantada de vinya de tinguda tres quartas, y mitja, y vint y quatre destras, o alló que en si continga ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencas que per los titols de la sobre dita venda te, y posseheix dit comfessant en dit territorio de Barcelona, prop lo Coll dels Forcats. Y se te dita pessa de terra, per ditas Priora y Convent de la Enseñansa al sobre expressat cens. Qui ho tenen per los hereus o successors de D. Francisco de Puiggener en Barcelona popular, succehint als hereus de Francisco Sartá y est al Venerable Francisco de Gualbes a cens de vint y un sous y vuit diners, tots anys pagadors en lo dia, o festa de tots los Sants, a mes del qual cens se pagaban als Administradors dels Aniversaris de la Seu de Manresa, succehint a dit Francisco Sarta sinch sous en lo dia de Sant Miquel de Setembre, en lloch y compensació de la decima qe dit Sarta acostumaba rebrer, sobre la dita pessa de terra. Los quals sinch sous en penció, segons se assereix, son prescrits, lluhits, y quitats. Y los hereus de dit Puiggener tene dita pessa de terra per la Camareria de Nostra Señora de la vila de Ripoll, y per son Rnt. Camarer en nom de aquella, y baix domini y alou de dita Camareria a cens tant per la dita pessa de terra, com per altre honor que allí se té per los hereus de dit Sartá, que fou de pertinencias de una pessa de terra, que Ramon Noguera, possehia en dit lloch, de tres morobatins a rahó nou sous quiscun, tots anys pagadors en lo dia, o festa de Nostra Señora del mes de Agost. Y se ha de saber que la Pabordia de Barcelona reb ten sobre dita epssa de terra, com sobre la altre que allí se te per los hereus de dit Sartá, en compensació de la cedima espiritual, un morobati, valent nou sous annualment. Los quals tres morobatins de dita Camareria y un morobatí de dita decima, los hereus de dit Francisco Sartá deuen pagar sens danys, ni despesas del Possessor de dita pessa de terra que ab lo present se confessa. Y termina dita pessa de terra a solixent ab honor dels hereus, o successors de Joseph Quatrecasas notari publich de Barcelona; a mitgdia ab lo camí que va de la present ciutat, al Prat, o a la Capella de Nostra Señora de Port; a ponent ab honor dels hereus, o successors de Pau Maurici adroguer, ciutadá de Barcelona; Y a tramontana ab lo camí Real per lo qual se va de la present ciutat a la Parroquia del Hospitalet. Y se ha de saber que ab lo establiment fet de ditas pessas de terra per dita Priora y Convent de la Enseñansa, a favor de Joan Iglesias major hortolá de ditas hortas de Sant Pau, ab acte rebut en poder de Felix Avellá notari publich de número de Barcelona a vint y hu de Maig mil setcents sinquanta tres, lo dit cens de trenta set lliuras quinse sous imposat per ditas Priora y Convent sobre ditas pessas de terra fou per estas dividit en esta forma, so es vint y una lliura per las en primer y segon lloch designadas que es feta una sola pessa de terra, com sobre se expressa. Vuit lliuras per la en tercer lloch designasa. Y vuit lliuras quinse sous per la en ultim lloch designada. Y se adverteix que en lo sobre calendat acte de venda se troba continuada la clausula del quint per lo lluisme. Y totas las sobre ditas cosas afirma y asegura dit confessant son verdaderas, y contenint tota veritat en virtut del jurament que presta en ma, y poder del notari avall escrit per tot lo sobre referit. Y aixi ho firma en esta ciutat de Barcelona als nou días del mes de Febrer del any de mil setcents setanta y vuit. Y lo mateix otorgant, al qual ho lo infrit notari dono fe coneixer, ho firmá de sa ma. Essent presents per testimonis Joseph Bofill sastre, ciutadá de Barcelona y Martí Thomas Huguet escrivent en dita ciutat habitant.
Pere Delaforge, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.