Saga Bacardí
04933
ESCRITURA DE VENTA DE EN LA CALLE AMARGÓS DE LOS DURAN HACIA PERE DELAFORGE.


En nom de Deu, sia amen. Nosaltres Catherina Duran y Runadas, viuda de Mariano Duran mestre de casas, ciutadá de Barcelona, y Joseph Duran també mestre de casas, ciutadá de Barcelona mare y fill, per ocorrer a certas precisions nostras de nostra espontanea voluntat, per nosaltres, y per nostres respective hereu y successors qualsevols sian, venem y per titol de venda concedim a Pere Delaforge botiguer de telas, ciutadá de Barcelona present y avall acceptant, y a sos successors y a qui voldrá perpetuament, tot aquell tros de terreno de tinguda vint palms de amplaria y trenta set palms de llargaria que es part y de pertinencias y a la part de detrás de aquellas casas desde terra fins al cel ab dos portals obrints ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias que jo dita Catherina Duran, per los titols avall escrits tinch y possehesch en la present ciutat en lo carrer den Amargós. Y termina dit tros de terreno que ab lo present venem a solixent, ab lo restant de ditas casas possehidas per mi dita Catharina Duran; a mitgdia ab honor de Pau Campins impresor, ciutadá de Barcelona; a ponent y a tramuntana ab honors de dit comprador. Y se te lo dit tros de terreno que ab lo present se ven, junt ab lo referit de ditas casas per los hereus o successors de Joan Calop pagés de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, Bisbat de Barcelona a cens de vint lliuras moneda barcelonesa en domini mitjá, tots anys pagadoras en lo dia de Sant Joan de Juny. Qui ho tenen per los hereus o successors de Pere de Sant Climent donsell en Barcelona domiciliat a cens de un morobatí y mitg valent tratse sous sis diners, tots anys pagadoras en lo dia o festa de Nadal. Qui ho tenen per los hereus o successors del Venerable Bernat de Brió difunt ciutadá de Barcelona, y baix domini y alou del Alvar de Sant Llorens conseruhit en la Seu de Barcelona a cens de deu sous barcelonesos tots anys pagadors en lo dia de Tots sants, lo qual cens los hereus de dit Pere de Sant Climent y sos successors deuen pagar sens danys ni despesas dels hereus de dit de Pedro. Qui ho tenen per dit Altar de Sant Llorens en dita Seu findat. Y especta lo dit tros de terreno que de present se ven junt ab lo referit de ditas casas a mi dita Catherina Duran com a hereva de la universal heretat y bens que foren de Anna Maria Panedas ciuda de Ignasi Panedas difunt pagés ciutadá de Vich ma mare, per esta instituhida ab son ultim testament que firmá en poder de Joseph Brossa notari pubich real collegiat de número de Barcelona a quatre Abril mil setcents quaranta tres, clos y subsignat per Joaquim Tos notari publich real collegiat de número de Barceloma com a regint las escripturas de dit Brossa, a la cual Anna Maria Runedas espectaban com a hereva de la universal heretat y bens que foren del Rnt. Joseph Forner Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, per est instituhida ab son ultim testament que firmá en poder de Felix Cortes notari publich de Barcelona a vuit Abril mil setcents trenta nou, clos y subsignat per Carlos Rondó y Llorens notari publich de número de Barcelona com a regint las escripturas de dit Cortés. Al qual Rnt. Joseph Forner espectaban com a hereu de la universal heretat y bens que foren de Maria Dani viuda de Armau Dani negociant, ciutadá de Barcelona peresta instituhit ab son ultim testament fe firmá en poder de Joseph Vilamala notari publich de Barcelona a divuit Juny mil setcents catorce. A la qual Maria Dani espectava com-de llegat designat a son favor fet per Francisco Roca estudiant de lleys ciutadá de Barcelona ab son ultim testament que firmá en poder de Ferancisco Torrents notari publich de Barcelona a vint Juliol mil setcents set. Y a dit Francisco Roca espectaban ditas casas en virtut de establiment de aquellas a son favor perpetuament firmat per dit Joan Calopa, pagés de Sarriá ab acte rebut en pdoer de Joan Guiu notari pubich de Barcelona a nou Mars mil ssscents vuitanta y nou firmaren per rahó de Señoria. La qual venda fe, aixi com millor dir y entendrer se pot ab los pactes seguents.
Primo: Ab pacte, que nosaltres dits venedors y nostres successors pagaran los censos, censals, capicat y pavellos demes mals carrechs te que ditas cosas venudas cedidas subgectes, sens danys ni gastos. De dit Delaforge no de sos successors, emperó los sobre dits censos serán salbs y segurs als Señors sobre anomenats, en quant lo dit tros de terreno venut, com sobre lo referit de ditas casas.
Item: Ab pacte que en cas entre nosaltres dits venedors o nostres successors venguerem perpetuament o a carta de gracia las ditas casas dit Pere Delaforge y sos successors tinga la fadiga convencional, so es que preu per preu, y pacte per pacte sian preferits a altres qualsevols personas.
Y finalment ab pacte que nosaltres dits venedors ni dit comprador nolos seus no nostres respective successors pugam ni pugan edificar casa en dit tros de terreno venut que no sia a la distancia de vint y dos palms per una y altra part, corresponents a la frente de la pessa venuda a dit Delaforge ab la present venda, y no mes, y no mes ni en altre manera. Y ab dits pactes, y no sens ells extrach jo dita Catherina dit tros de terreno venut de mon poder y domini posantlo aquell en ma y poder de dit comprador. Prometen entregarlin pocessió, donantli facultat que de sa propria autoritat se la pugan pendrer, y presa, renunciació, clausula de constitut y precari. Cedint per dit efecte a dit comprador y a sos successors tots los drets y accions que me competescan pera usar de ells en judici y fora de ell, com millor los apareixerá, ab constitució de procurdor con en cosa propria, salvats los censos, y altres drets deguts als Señors sore anomenats, y lo lluhisme que aquells respective se degan pagar, lo qual se deuran compraure segons la clausula del seté. Lo preu de la present venda es dosetas lliuras barcelonesas. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu aixi no convingut, no hagut no rebut, y a la lley ultra dimidium, y a tot altre dret y lley que nos puga afavorir, doman y remetem a dit comprador y a sos successors lo major valor que pogues tenir dit tros de terreno venut del preu sobredit. Prometent a dit Delaforge, y a sos successors la present venda, ferlos tenir y valer, y possehir dit tros de terreno venut, y estarlos de ferma y legal evicció sempre perpetuament y en tot y qualsevol cas pensat y no pensat de dret o de fet de qualsevol modo que esdevinga ab restitució y esmena de tots bastos y despesar. Y per cumplir lo sobre dit ne obliguem tots nostres bens y del altre de nosaltres assolas mobles e immobles presents y esdevenidors. Renunciant al benefici de novas constitucions divididoras y cedirodas accions a la Epistola del Divo Acriá y Consuetut de Barcelona, que partal de dos o mes que, per los titols avall se obliga. Y jo dita catharina cerciorada de mos drets per lo notari avall escrit renuncio al Benefici valleyá Sen Cons. A favor de las donas introduhit, y a la authentica que comesa: Si qua mulier, junts dits mare y fill Diran renuncian qualsevol altre dret y lley que nos puga afavorir, y a la que prohibeix la general renuncianció. Y jo dit Pere Delaforge accepto la present venda per dits mare y fill Duran, a mon favor perpetuament feta ab los pactes, preu, modo y firma sobre dits a que expressament comfesso, y prometo no sols cumplir dits pactes sino també pagar dit preu en lo modo y forma que sobre se está estipulat, sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y demes y esmena de gastos y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens mobles e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol lley o dret. Que me puga afavorir, y a la que prohibeix la general renunciació. Y juram enedors y compradors a Nostre Señor Deu y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit, no sols de no contravenir al sobre dit per pretext albun consta o rahó, sino també que lo present contracte no fem en frau no prejudici dels Señors sobre anomenats, ni de son respectiv dret dominicals. Y aixix junts firmam lo present acte (del qual se deu pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis días del dia present en avant comptadors, segons tenor de la Real Pragmacita Sanció sobre est fi publicada en esta ciutat de Barcelona al primer dia del mes de Mars del any mil setcents setanta y vuit. Y dits Duran y Delaforge (Coneguts de mi lo infrit notari, firman de sas mans. Y per dir dita Catherina que no sabia de escriurer, de sa voluntat ho firma un dels testimonis. A lo que ho firen presents domingo Ferrer jove fuster, Joseph Payró jove mestre de casas, ciutadans de Barcelona, quals afirmaren coneixer a dita Catherina Duran per son nom y apellido, y Martí Thomas Huguet escrivent, en dita ciutat habitant.
Joseph Duran, Pere Delaforge, Per dita Catharina Duran firma Martí Thomas Huguet testimoni, En pdoer de mi Manuel Oliva y Viloca notari.