Saga Bacardí
04940
ESCRITURA DE TOMA DE POSESIÓN DEL MAS SOLER EN SANT JOAN DESPÍ POR PERE DELAFORGE.


Sia a tots notori, com Pere Delaforge, botiguer de telas, ciutadá de Barcelona. Attenent que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit a dovuit dels corrents mes y any lo Magnifich Domingo Sociats y Guitart Dr. en drets en esta ciutat popular, vengué a dit Firmant y a sos successors perpetuament tota aquella pessa de terra vuy plantada de vinya y antes part campa y part herma de tinguda quinse mojadas poch mes o menos unida y agevada que antiquissimament se anomenaba "Lo Mas Soler", Prometent entregarli possessió de dita epssa de terra, donantli facultat, que de sa propria authoritat se la pogues pendrer, com estas y altres cosas en la mateixa venda (a la qual se refereix) son mes per extens de veurer. Perso, volent usar de dita facultat, constituhit personalment junt ab mi lo infrit notari y los testimonis que avall se anomenaran en dita pessa de quinse mojadas de vinya plantada situada en la Parroquia de Sant Joan Despí, Bisbat de Barcelona. Prengué possessió de aquella en lo modo y forma seguents, es a saber que encontrantse dins dita pessa de terra prengué un puny de terra y herbas de la mateixa y las espargí per las quatre parts del vent en señal de la verdadera corporal, real y actual possessió profestant que entenia pendrer dita possessió en aquell millor modo y forma que mes en dret lo pogués afavorir. De totas las quals cosas dit Pere Delaforge requirí a mi lo infrit notari llevás lo present acte que fonch fet en esta dita Parroquia de Sant Joan Despí als vint y tres días del mes de Abril del any mil setcents vuitanta. Y lo mateix Delaforge (al qual jo lo infrit notari dono fe comeixer) ho firma de s ama. Essent presents per testimonis Pau Pujol caixer de la Real Thesoreria de la present Provincia de Cathaluña, y Joseph Costa argenter ciutadá de Barcelona per est fi cridats.
Pere Delaforge, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.