Saga Bacardí
04952
ESCRITURA DE PAGO A ROCA, POR VENTA EN SANT FELIU DE LLOBREGAT DE LOS LLAURADOR, POR PERE DELAFORGE, Y FRANCISCO COMADURAN.


Sia a tots notori. Com Isidro Roca fuster, ciutadá de Barcelona. De sa espontanea voluntat firma apoca ab cessió a Pere Delaforge, y a Francisco Comaduran y Rovira, sogre y gendre botiguers, ciutadans de Barcelona presents, pagant per D. Fepuph de Llaurador y Rovira usant de la facultat per est a dits Delaforge y Comaduran concedida, ab lo acte de venda avall calendat, y de aquellas dos mil y cent lliuras que son lo preu de la venda per dit D. Feliph de Llaurador y Rovira en esta ciutat domiciliat a dits Pere Delaforge y Francisco Comaduran, en lo nom social de Delaforge y Comaduran, y a sos successors perpetuament feta de tota aquella pessa de terr part de conreum part de fruiteras, y part de salsareda y arenal, de tinguda set mujadas, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias situada en la Parroquia de Sant Joan Despí Bisbat de Barcelona llargament designada explicada, y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall firmat lo dia present, y poch antes de est de la quantitat de mil vuitcentas lliuras moneda barcelonesa, y son a bon compte de dos mil y cent lliuras, y estas a cumpliment de major quantitat, que importan las mans, y materials tocants a dit firmant per rahó de son ofici de fuster que ha invertit, inverteix al present, encara ha de invertir per la nova construcción, y rehedificació de la part de casas que dona al carrer dels Escudellers proprias de dit D. Feliph de Llaurador. Lo modo de la paga de ditas mil vuitcentas lluiras es que aquellas confessa dit firmant rebrer dels mateixos Pere Delaforge, y Francisco Comaduran ab diner comptant en presencia del notari, y testimonis avall escrits. Y en testimoni del sobre dit, no sols firmo la present apoca, sino també sens empero evicció alguna cedeix a dits Delaforge y Comaduran y a sos successors los drets y accions que competescan a dit firmant pera defensar la sobre dita venda contra qualsevols acrehedors, usant de dits drets credits en judici, y fora de ell com millor los apareixerá ab constitució de procurador, com en cosa propria., Y aixo ho firma en esta ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Setembre del any de mil setcents vuitanta sis. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrascrit notari) ho firma de sa propria ma. Essent presents per testimonis Salvador Oliva y Camps, y Martí Thomas Huget escrivent en Barcelona habitants.
Isidro Roca, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.