Saga Bacardí
04958
ESCRITURA DE PAGO DE DEUDA A RODES, CON LA VENTA DE TERRENO EN HOSPITALET DE LOS TUBAU, POR PERE DELAFORGE.


Sia notori. Com jo Pau Rodés pagés de la Parroquia de Santa Maria de Sans Bisbat y territorio de Barcelona. De mon grat y certa ciencia congesso, y en veritat regonesch a Pere de Laforge botiguer, ciutadá de Barcelona present, pagant per Joseph Tubau, y Ramon Tuau pare y fill los dos paguesos de la parroquia de Santa Eulalia de provensana, alias del Hospitalet, Bisbat de Barcelona. Y de aquellas dos mil vuyt centas trenta una lliuras, sunch sous, que son lo preu de la venda, per ells a favor de dit Pere de Laforge, y dels seus perpetuament feta, y firmada de una porció de terra campa de tinguda sins mojadas, una quarta, y una mundina, sita en la expessada parroqua, devant la torre Llampada, y del dret de revendicar altre pedas de terra venut a carte de gracia tot llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del infrit notari, als vint y quatre días del corrent mes de Novembre, y en virtut de facultat, y potestat a ell, en dit acte concedida. Que en lo modo avall escrit, y baix lo pacte de la infra cessió me ha donat, y pagat la quantitat de trenta lliuras barcelonesas. Y son per iguals pare y fill, Tubau, me estaban devent per lo import, o valor de dos tocinos, que los venguí a dita quantitat ajustats, Lo modo de la paga de ditas trenta lliuras, es que aquellas confesso rebrer ab diner comptant,r ealment y de fet, en presencia del notari, y testimonis avall escrits. En testimoni de las quals cosas no sols firmo la present apoca. Sino que també sens evicció, ni obligació alguna, dedesch al referit Pere de Laforge tots mos drets y accions en virtut dels quals puga defensar la sobre chalendada venda a son favor feta contra qualsevols, altres acrehedors de dits pare y fill Tubau, y altrement usar y valerse dels mateixos drets cedits en judici y fora de ell, com millor li convinga. Constituhintlo per est efecte duenyo, y procurador com en cosa propria. Prometent las sobreditas cosas tenir per agradables, y contra aquellas no fer ni venir per causa, o rahó alguna. Y aixi ho firmo en la ciutat de Barcelona als vint sis días del mes de Noembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuytanta y sis. Essent presents per testimonis instrumentals Jaume Xatart pagés de Sarriá, y Josep Ros escrivent en Barcelona habitant. Y lo dit otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá de sa ma.
Pau Rodes, En poder de mi Joseph Grau Sayrols y Carreras notari