Saga Bacardí
04965
ESCRITURA DE PAGO POR LA VENTA Y ABSOLUCIÓN DE CENSAL A CAUSA PIA, POR FRANCISCO COMADURAN Y ROVIRA.


Sia a tots notori. com Baldiri Carreras notari real y causidich, ciutadá de Barcelona com a procurador junt ab altre y assolas per las infras, y altres cosas legitimament constituhit, y ordenat per lo Rnt. Miquel Ferrer Pbre. y Rector de la Parroquial Iglesia de Santa Maria de Rocafort corregiment de la ciutat de Manresa, y per Maurici Perera veler de la dita ciutat de Manresa com a administradors d ela causa Pia fundada per lo Rnt. Anton Joan Prat Pbre. y Beneficiat de la Parroquials Iglesias de Santa Maria del Mar, y Nostra Señora del Pi de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Thomas Rallat notari publich de dita ciutat de Manresa al primer dels corrents mes, y any. En dit nom de sa espontanea voluntat firma apoca a Francisco Comaduran botiguer de telas, ciutadá de Barcelona en lo nom social de Delaforge y Comaduran, absent, y lo notari avall firmat com a publica persona, present y estipulant de la quantitat de tres centas noranta lliuras dinou sous, y sinch diners y estas son per lo preu de la venda y absolució per dit firmant, com a procurador predit a dit Comaduran en dit nom, y a sos successors perpetuament fetas de onse lliuras catorce sous, y set diners en penció en nuda percepció del cens de penció vuy vint y una lliuras, catorce sous y set diners, y en lo temps de sa imposició trenta sinch lliuras setse sous, que tots añs per meitat en los días de dita causa Pia principals del otorgant percibeixen, y cobran sobre aquella part de casas ab sa eixida tras ellas contigua, que dit Comaduran posseheix en la present ciutat, y carrer anomenats den Izern, y de Basea, tot per menor designat, explicat, y confrontat en lo acte de dita venda, y absolució rebut en poder del notari avall firmat a deu dels corrents mes, y any. Lo modo de la paga de ditas trescentas noranta lliuras dinou sous y sinch diners es que aquellas dit firmat confessa haver rebut de dit Francisco Comaduran ab diner comptant a sas voluntats per medi del deposit del arxiu de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat mediant partida allí feta a vint Desembre proxim passat a soltas del notari avall firmat, la qual dit firmant en dit nom ab lo present lloha, aproba, y acepta. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner no rebut, y a tot altre dret, y lley que puga afavorir als administradors de dita causa Pia sos principals firma en dit nom la present apoca de s ama, (conegut de mi lo infrit notari) en esta ciutat de Barcelona als onse días del mes de Juliol del any mil setcents vuytanta nou. Essent presents per testimonis Salvador Oliva y Camps, y Esteve Collell escrivents en Barcelona habitants.
Baldiri Carreras en dit nom, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.