Saga Bacardí
05012
ESCRITURA DE ENTREGA DE UNAS TIERRAS DEJADAS POR ANTONIA DELAFORGE, HACIA SU HIJA ANTONIA COMADURAN Y DELAFORGE.


En nom de Deu, amen. Francisco Comaduran y Rovira Familiar del Sant Ofici de la Inquisició, en aquest Principat de Cataluña ciutadá de Barcelona. Y Maria Francisca Comaduran Delaforge y Tusquets muller de Anton Tusquets del comers de dita ciutat. En la qualitat de hereus, que som instituit y substituida correspectivament en primer y segon llochs per Antonia Comaduran y Delaforge difunta nostre correlative muller y mare, segons consta de dita institució y substitució en lo ultim testament que esta entregá clos al Dr. Francisco Joan Elias y Bosch notari publich de número de Barcelona a vint y dos Setembre mil setcents noranta sis, y seguida la mort de la tstadora fou obert, y publicat a vuit Janer del corrent any. Per quant la nomenada Antonia Comaduran y Delaforge muller de mi dit Francisco, poch antes de morir en presencia de son Rnt. Pare confessor, me manifestá son desitg de que seria voluntat sua, de que seguida sa mort, a mes de la quantitat de diner, y demes cosas, que constan donadas per part sua, a Antonia Pares Comaduran y Delaforge muller de Joseph Pares y Costa corredor Real de cambis, ciutadá de Barcelona, filla comuna als dos, y germana de mi dita Maria Francisca. En paga y satisfacció de sa llegitima materna, y demes drets, tocants a ella en sos bens. Ab los capitols matrimonials firmats y jurats, per rahó del desposori de la propria filla sua ab lo relatat Joseph Parés son marit rebuts en poder del referit Dr. Francisco Joan Elias y Bosch notari a vint y tres Janer mil setcents noranta sis. Y del llegat especial de unas casas, situadas en questa ciutat, en lo carrer de Barta, que se trobaria disposat en lo citat son testament, a favor de dita Antonia filla sua, expresant també de paraula que si li acomodas mes, la del carrer dels Mercaders, pogues elegirla fetas que fossen las obras, en lloch d eaquesta ab tal que aparegues, be a mi dit Francisco y no altrament. Se fes donació a la enunciada Antonia Pares Comaduran y Delaforge, de la pessa de terra, abais designada y baix los pactes, y condicions que me apareguessen ven vistas a mi lo propri Francisco. Lo que jo li prometí cumplirho. Per so inseguint la voluntata explicada, de la nomenada nostra muller y mare, correspective. De libre voluntat y certa ciencia nostra, per nosaltres, y per titol de donació particular, pura, perfeta, simple e irrevocable nomenada entre vius, concedim a la enunciada Antonia Pares Comaduran y Delaforge filla comuna a mi dit Francisco y a dita muller mia, present y abaix acceptant, y a sos hereus y succesors, perpetuament, ab los pactes y condicions, que abaix se expressaran, que no altrament, en suplement de sa llegitima materna, y demes drets que puga pretendrer, en los bens que foren de dita sa difunta mare, una pessa de terra campa (antes dividida en tres distinctas pessas) de tinguda quatre molladas poch mes o menos, situada en lo territori de Barcelona, en lo lloch nomenat Llepaollas, tenintse com se te la mateixa pessa de terra, a saber, en quant a una mojada, per lo benefici tercer o presbiterat baix invocació de San Gabriel Arcangel, instituit en los claustros de la Santa Iglesia Cathedral, de aquesta ciutat, y baix son domini, y alou de dit benefici a cens de vint y set sous pagadors tots añs en lo dia de la Assumpció de Maria Santissima. Y en quant a las restants tres mojadas de terra a poca diferencia. Se tenen per lo Illustre y Molt Rnt. Señor Degá de dita Santa Iglesia Cathedral de aquesta ciutat, succehint a estas cosas als hereus o successors e la Noble Señora Da. Maria Anna Caldes y Sascasas difuncta muller del Magnifich Geroni de Caldes donsell, Señor de Santa Fe, domiciliat en Barcelona, a cens de sis lliuras pagadoras annualment en la festa de San Joan del mes de Juny. Qui ho te, per lo sobredit benefici a Presbiterat baix invocació de San Gabriel Archangel, nomenat tercer com a succehint a lauca persona, a cens a saber, en quant a una mojada, de tres morabatins, y per las restants dos mojadas, a poca diferencia de sinch morabatins a raho de nou sous, quiscun que junts prenen, suma de tres, lliuras dotse sous moneda barcelonesa. Y junta la sobredita pessa de terra, de tinguda quatre mojadas poch mes o menos, com sobre está explicat, afronta a orient ab los hereus o successors del Excelentisim Señor D. Manuel de Amat, Tinent General dels Reals Exercits y Virrey que fou del regne del Perú en America, mediant lo torrent de la Olla; a mitgdia ab honor del Molt Rnt. P. Rector y Collegi de Santa Chatarina del orde del P. San Domingo de aquesta ciutat mediant la Travessera; a ponent ab altre honor dels hereus o successors del Noble Señor D. Anton de Valencia, difunt regidor perpetuo, que era de dita ciutat; y a tramontana part ab terras de Esteve Mitjans matalasser, part ab altres de Joseph Vila comerciant, que foren de Benet Batllori, pagés y canador de terras, de Sarriá, mediant un marge y part ab altras terras dels hereus, o successors del Señor Francisco Sala difunt apotecari collegiat de la propria ciutat, mediant també, lo mateix marge. Y nos especta la concebuda pessa de terra com a hereuns nomenats de la predita Antonia Comaduran y Delaforge difunta nostra respective muller y mare, en virtut de la disposició testamentaria sobre calendada. A la referida Antonia muller y mare nostre competia com a hereva universal, del Señor Pere Delaforge comerciant ciutadá de Barcelona son difunt pare, instituida per est ab son ultim testament, que entregá clos al Dr. Joan Prats y Cabrer difunt notari publich de número de Barcelona a dinou Janer mil setcents setanta sinch y seguida la mort del testador, fou obert y publicat a dinou y vint y sis maig mil setcents vuitanta set. Y dit Señor Pere Delaforge competia la proppria pessa de terra, per titol de venda perpetua, feta a son favor per la Señora Alberta Augirot y Servira viuda del Dr. Pedro Augirot notari publich real collegiat de número de Barcelona, y per Frabcisco Augirot y Severa mare y fill, ab acte rebut en poder del Dr. Miquel Arnus y Pal difunt notair publich de número de dita ciutat, a nou Juliol mil setcents vuitanta hu. Firmada degudament per rahó de Senyoria. La qual donació particular fem aixis com millor dir y entendrer se puga, ab los pactes, y condicions seguents.
Primerament: Ab pacte, que si dita Antonia Pares Comaduran y Delaforge donataria, morirá ab fills, o fillas llegitims y naturals, puga disposar librement de la cosa donada, a favor dels tals fills, com millor li aparega, ates lo respecte, y veneració li tindrán. Pero sempre y quant esdevinga mori sens tals fills, o be que estos no arribassen a la edat, capas de testar. En qualsevol de dits casos, dega la dita pessa de terra retornar com deurá pervenir a nosaltres en las qualitats expressadas o al hereu, o successor, que se trobará esser de dita Antonia Comaduran y Delaforge.
Item y finalment. Ab pacte que la propria donataria dega pagar los mals y carrechs a que dita pessa de tera estiga subjecte. Y aixis ab dits pactes y condicions, y no sens ells, fem la present donació. Extrahent la cosa donada de nostre dominu y poder, transferintla al de la nomenada Antonia Pares, Comaduran y Delaforge donataria. Prometent entregarli pocessió de la cosa donada, ab facultat de pendrersela de sa autoritat propria, ab clausula de constitut, cessió y mandato, de tots drets y accions, constitució de procurador com en cosa propria. Lo que confirman ab jurament que voluntariament prestam. Ab promesa de tenir la present donació particular per ferma y agradable, y no contravenirla, ni revocarla per rahó de ingratitut, necessitat, o offensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó que dir pensar se puga, renunciant a la lley prometent la tal revocació, y a qualsevol que puga afavorirnos, baix obligació de tots nostres resepctius bens, y dres, presents y esdevenidors, ab las renuncias de dret, y de fet necessarias.
Y present la nomenada Antonia Pares, Comaduran y Delaforge, accepta la present donació ab los pactes, y condicions aposadas en ella, a que expresament consento. Prometent cumplirlos y observarlos, exactivament, baix obligació de tots mos bens, y drets presents y esdevenidors, ab las renuncias de dret y de fet convenients, retribuintne gracias als nomenats mos estimats pare y germana meus. Quedant advertits per lo notari baix firmat de haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims. Inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada aquó a disset Mars mil setcents sexanta vuyt. En la qual conformitat aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a dotse dias del mes de Juny, any del Naixament del Señor mil vuitcents dos. Essent presents per testimonis Narcis Carrera y Boba fuster ciutadá de dita ciutat y Anton Fages practicant la facultat de notaria publica habitant en la mateixa.
Francisco Comaduran y Rovira, Francisca Tusquets y Comaduran, Antonia Pares y Comaduran, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono ve coneixer als Señors atorgants.