Saga Bacardí
05015
ESCRITURA DE PAGO DE PARTE DEL CENSO SOBRE CASA Y HUERTO EN CALLE CONDAL, HACIA FRANCISCO COMADURAN Y ROVIRA.


Francisco Comaduran y De Laforge familiar del Sant Ofici de la Inquisició y comerciant, ciutadá de Barcelona. En la qualitat de usufructuari de la universal heretat, y bens que foren de Antonia Comadura y De Laforge difuncta muller mia, que fou hereva del Señor Pere De Laforge botiguer de telas, sedas, y panños ciutadá de dita ciutat son difunt pare. En la herencia de la qual se troba rehunit lo patrimoni de est, segons consta del llegat de dit usdefruit, ab lo ultim testament que la precitada Antonia miller mia entregá clos al Dr. Francisco Joan Elias y Bosch notari publich de número de aquesta ciutat a vint y dos Setembre mil setcents noranta sis y seguida la mort de la testadora, fou obert, y publicat a vuit Janer del any proxim pasat mil vuit cents dos. En dit nom, de ma libre voluntat, y certa ciencia en quant a mon interes, frmo per rahó de Señoria lo acte de regoneixensa y cesió feta y firmada per Francesch Segaró comerciant al Dr. Francisco Girona notari publich real collegiat de número de Barcelona de tots los drets, y accions a aquell competents aixi per rahó del establiment que li firmá Vicens Simón y Llovet precticant la facultat de notaria publica, habitant en la mateixa, de unas casas ab hortet situadas en lo carrer Condal de la expresada ciutat, com per causa de la venda y absolució de setanta dos lliuras, en penció, en nuda percepció del censa de penció cent noranta dos lliuras y sinch sous en dit establiment imposat per preu de dos mil y quatrecentas lliuras, ab dos actes rebuts en poder del Dr. Joseph Anton Pich notari publich real collegiat de número de dita ciutat a tres Juny de dit any ultim. Conforme mes llargament se declara en lo acte de dita regoneixensa rebut en pdoer del prop dit Pich notari a setse del propri Juny, los censos, lluhismes, y qualsevols altres drets dominicals no satisfets sempre salvos. Y aixi ho atorgo en Barcelona a nou días del mes de Janer any del naixament del Señor de mil vuit cents tres. Essent presents per testimonis Anton Frages y Joseph Anton Pujol practicants la facultat de notaria publica habitants en aquesta ciutat.
Francisco Comaduran Delaforge, En poder de mi Jayme Rigalt y Estrada notari, qui dona fe coneixer.