Saga Bacardí
05034
ESCRITURA DE ENTREGA DE TESTAMENTO DEL AÑO 1805 DE FRANCISCO COMADURAN Y ROVIRA.


En la ciutat de Barcelona a dotse dias del mes de Juny any del Naixement del Señor mil vuit cents sinch. Lo Rnt. Señor D. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. Residint en aquesta ciutat, estant ab perfeta salut, de cos y enteniment, memoria, y paraula. Entregá a mi Jaume Rigalt y Estrada notari publich de número de dita ciutat beix firmat, son postrer testament clos. Lo que continuo aquí per acte de diligencia donanne fe.
Jaume Rigalt y Estrada notari.