Saga Bacardí
05066
ESCRITURA DE VENTA DEL MAS MATAS EN EL PRAT, DE LOS AMIGÓ, HACIA FRANCISCO COMADURAN, Y ANTONIO Y M FRANCISCA TUSQUETS COMADURAN.


En nom de Deu. Amen. Esteve Amigó y Llorens Amigó sastres y mercers, botiguers, ciutadans de Barcelona pare y fill, Pera ocorrer a alguns atrasos que nos ha ocasionat la invació escandalosa practicada per los Francesos ab la mes negre felonía, gobernats per lo tirá mes cruel que portan las historias. Qual invasió ha sostingut la nació Española ab la major loria y admiració de tota la Europa, mediant lo aucili poderos de Deu Nostre Señor, ab la qual jund a las sia esperanzas. Y altrement a fi de poder continuar ab lo preu que abaix se dirá lo giro de la nostre botiga. Per so. De nostre libre voluntat y certa ciencia, per nosaltres y per nostres successors, venem al Rnt Señor Francisco Comaduran y Rovira Pbre. residint en aquesta ciutat, al Señor Anton Tusquets del comers de la mateixa, y a la Señora Maria Francisca Tusquets, Comaduran y de Laforge conjuges, presents y a sos hereus o successors, y a qui ells voldran perpetuament. Tota aquella gran pessa de terra campa nomenada "Lo Mas Mata", ab alguns arbres blanchs y parras y alguns altres de diferents especies plantats en ella, jnt ab una casa edificada en la propria pessa ab quatre portals exteriors, asi un gran y tres petits, ab estable, corrals y litesna, tot annexo a ellos, y ab una hera, safreix, pou, y sinia exteriors, de inguda dita pessa trenta set mojadas y trenta sis quarantavuitens de mojada, que per por, libre y franch alou y sens prestació de delme, per los titols que avall se calendaran, jo dit Esteve Amigó tinch y posehesch en lo terme y parroquia de Sant Pere y Sant pau del Prat de aquest Bisbat de Barcelona. La qual afronta a llevant ab una carretera que dirigeix del poble de dit Prat a Mar, a mitgdia part ab honor del Molt Rent. Pare Preposit y Comunitat de Pbres. de la Casa del Oratori de Sant Felip Neri de aquesta ciutat, y part ab honor de D. Joseph de Gironella, ciutadá honrat de la mateixa, que fou de D Christofol Gironella son pare, y antiguament del Molt Rnt. P. Rector y Collegi de Nostra Señora de Betlem de la Compañía de Jesus que resideren en dita ciutat; a ponent ab honor del nomenat D. Joseph de Gironella, mediant la carretera antigua de Valencia; y a tremontana, part ab honor de Da. Cayetana Clarós Ferran muller de D. Pere Claros del comers de Barcelona, que fou antiguament del difunt Señor Cayetano Ferran difunt notari publich de número de dita ciutat son pare, y part ab honors del Molt Rnt. P. Prior y Convent de Nostra Señora de la Mercé de aquesta ciutat. Y en lo temps de la venda perpetua que avall se calendará afrontava la indicada pessa de terra de tinguda trenta set monadas y trenta sis quarantavuytens de altre, a orient ab terras del Collegi de Sant Sever de aquesta ciutat, mediant la dita carretera que dirigeox desde lo referit poble del Prat a la Marina; a mitgdia part ab honor de Pau Rou y part ab los hereus de Francisco Vilkar; a ponent ab honor del Mas Vallers, que fou de dit Molt Rnt. P. Rector del expressat Collegi de la Compañía de Jesus, mediant dita carretera de valencia, y part ab honor de dit difunt Cayetano Ferran; y a tremontana part ab lo nomenat Ferran, part ab altre del difunt Joseph Bosom, y part ab altre de D. Joseph Amigant mediant una carretera que dirigeix també a la Marina. Y me espectan las ditas cosas a mi dit Esteve Amigó en la qualitat de hereu universal de Llorens Amigó sastre, ciutadá de Barcelona difunt mon pare, instituhit per ell en son ultim testament que otorgá en poder del difunt Señor Sebastiá Prats difunt notari publich de número de dita ciutat a vint y set Setembre mil setcents y setanta. Al nomenat Llorens Amigó pare meu pertañia en forsa de la regoneixensa y cessió feta a son favor per Esteve Demestre difunt comerciant, ciutadá de la mateixa (entre altres cosas) de la indicada casa y pessa de terra rebuda en poder del Dr. D. Daniel Foch difunt notari publich de número que fou de la referida ciutat y Escrivá major de la Audiencia General de Guerra de aquest Principat a vnt y dos de Mars mil setcents setanta hu. Y a dit Esteve Demestre pertañia per titol de venda perpetua feta a son favor per lo Molt Illustre Señor D. Manuel de Cisternes y Feliu Fiscal que fou en lo Covil de la Real Audiencia de dit Principat, en lo Real nom de Sa Magestat, en lo precitat dia vint y dos Mars de mil setcents setanta hu. La qual venda fem aixis com millor en dret puga dirse y entendrerse, extrahent las cosas venudas de nostre domini y poder, transferintlas als de dits Señors comptadors, y de sos hereus o successors. Prometent entregarlos poseció de las mateixas cosas, ab facultad de pendrersela de sa autoritat propria, baix clausula de constitut, cedintlos tots nostres drets y accions peraque pugan usarne judicial, y extrajudicialment com los convinga, constituhintlos per lo efecte procuradors nostres com en fet propri. Lo preu de aquesta venda son vint y quatre mil noucentas y qunise lliuras barcelonesas en moneda efectiva sonant metalica, de or y plata, y no vales Reals, ni altre especie de paper amonedat. Las quals confessam haver rebut de dits Señors compradors a saber en quant a quatre mil y cinch centas lliuras en deu de Novembre ultim en que los firmaren la escriptura de venda privada de ditac asa y heretat, volent que de desde en aquell dia se entenga la present escriptura consevuda, a fi que los competescan desde a las horas totas las prerrogativas, milloras de dret y prioritat de temps competents. Y las restants vint mil quatrecentas quinse lliuras las rebem dels mateixos Señors compradors en diners comptants realment y de fet, en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis instrumentals infrits. De tot lo qual preu los firmam la competent apoca ab lo present, Per lo que renunciant a la excepció del preu no esser convingut aixis, a la lley a favor dels engañats a mes del just valor, al diner no comptant y no rebut, respecte a las ditas quatre mil y cinch centas lliuras rebudas anteriorment en dit dia deu Novembre, y a qualsevol altre lley o dret a nostre favor. Donam y remetem als nomenats Señors compradors, tot lo mes que podrían valer las cosas venudas del preu referit. Prometent ferloslas valer, tenir y posehir perpetuament y estarlos de evicció legal en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de danys y gastos. Y en particular per lo cas inesperat de que per part del Govern y qualsevol autoritat se intentas desposehir Judicial o Gobernativament als Señors compradors de ditas cosas venudas a fi de reintegrarlas a dit Molt Rnt. P. Rector del Collegi de Jesuitas de Nostra Señora de Betlem per lo cas que estos fossen rehintegrats en aquesta ciutat o Regne de España, immediatament que esdevingues es cas prometem en virtut de pacte expres convingut entre nosaltres y dits Señors compradors, que los reintegraren lo mencionat preu de vint y quatre mil noucentas quinse lliuras, junt ab los omport de totas las obras y milloras que llegitimament facian constar haver invertit en dita casa y heretat nomenada "Lo Mas Mata". Per lo cumpliment de las quals cosas especialmente hipotecam totas aquellas casas grans ab set portals exteriors a saber quatre grans y tres petits, que jo lo nomenat Esteve Amigó per mos certs y llegitims titols tinch y posehesch en aquesta ciutat de Barcelona en lo carrer den Robador devant la Real Casa de la Galera. Y generalment sens perjudici de ditas oblitació especialmente obligam als Señors compradors junts y de per si tots los restants nostres bens y drets actuals y successius, ab renuncia expresa a la cosa hipotecada y a qualsevol altre que puga valernos. Corrovorantho ab jurament que voluntariament prestam a Deu Nostre Señor, y a sos sagrats quatre Sants Evangelis per sa major cvaliditat y firmase. Quedant advertits per dit notari abaix firmat haverse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici dehypotecas de esta capital dins sis días proxims inseguint la Real Pragmatica sanció publicada en ella a diset mars de mil setcents sexanta vuyt. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a quinse días del mes de Desembre, any del Naixament del Señor mil vuitcents y catorce. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch practicant la facultat de notario publica, y Pere Demestre matalaser habitants en aquesta ciutat.
Esteve Amigó, Llorens Amigó, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe comeixer als venedors.