Saga Bacardí
05133
CONVENIO SOBRE DIFERENTES LITIS ENTRE LOS ROIG Y PERE DELAFORGE Y FRANCISCO COMADURÁN Y ROVIRA E HIJA
.

En nom de Deu. Amen. Lo Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira, Pbre. beneficiat de la Santa Catedral Iglesia de aquesta ciutat de Barcelona, precehint en lo particular com a laica y privada persona, y Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y de Laforge, muller de D. Anton Tusquets del comers de dita ciutat, filla primogenita del predit Rnt. D. Francisco, en la qualitat de llegitima successora que es del Sor. Pere de Laforge, botiguer de telas son difunt avi, de una part. Y de la altra D. Cayetano Roig Tinent Coronel dels Exercits Nacionals, Da. Josepha Herazo y Roig, muller de D. Joseph Herazo, Coronel dels citats exercits, Da. Micalela Salas y Roig, muller de D. Joan Salas, Da. Antonia Peray y Roig en la qualitat de procuradora de D. Mariano Peray, Capitá de Sapadors y Minadors, son fill, resident en lo dia en dita Vila y Cort de Madrit, hereu que es de Da. Josepha Roig y Sagrera sa difunta tia, segons consta de sa procura ab acte ebut en poder del Dr. D. Esteve Azaña notari publich de número y del Ilustre Ajuntament de la ciutat de Alcalá de Henares, a dos Desembre de mil vuitcents disset, legalisada en deguda forma. En dits respectius noms, de sa libre voluntat y certa ciencia comfessan y regonexan mutuament la una part a la altra, que per rahó de lo que ba a expresarse han pervingut a la transacció y concordia seguent:
Per quant en setse de Novembre del any mil vuitcents divuit, per part del predit Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira, se introduis causa contra los mencionats germans Roig, y demes sobrecitats, en lo Tribunal de la Auditoria gneral de Guerra de aquest exercit y Principat, Actuari D. Francisco Albiñana, y posteriorment D. Felix Falguera, en solicitut, que los comvinguts foren condemnats, com a successors de D. Joseph Roig y Bris, Administrador General de las Reals Fabricas de Polbora, Plom, y Salitre, en aquest Principat, y de Da. Josepha Roig y Rodriguez, muler de D. Ildefonso Rodriguez, Capitá agregat al Estat Major de aquesta Plaza, a cumplir lo pacte que dits D. Joseph Roig, y Da. Josepha Roig y Rodriguez, se imposaren en la venda perpetua que feren a fabor de dits Pere de Laforge, y Rnt. D. Francisco Comaduran, de una pessa de terra campa, de tinguda nou mojadas y onse setsens nomenada "Lo Mas dels Capellans", alias "Mayans", cituada en la Parroquia de Santa Maria de Cornellá de aquest Bisbat, a la altra part del Riu Llobregat, per preu de tres mil lliuras, rebuda en poder del Dr. Sor Joseph Grau Sayrols y Carreras, difunt notari publich de número de Barcelona, a onse Novembre del any mil setcents vuitanta quatre, consistint dit pacte de que dits venedors y los seus deguesen pargar sols lo cens de vint y dos sous, a que está subgecte la dita pessa de terra, sino també lo catastro y demes pagos Reals a que estigués efecte. Demanant a mes lo actor que fosen condemnats en haber de satisferi tot lo que habia pagat per ells per incumpliment dels mencionat pacte fins a las horas. Per tot lo que en cinch de Maig del any subseguent de mil vuitcents y dinou, se presentá per part de dit Rnt. actor la acriculata conduent, A qual demanda abent comparegut en causa los mencionats germans Roig, en cinch de Juny del any mil vuitcents y vint, esposaren la excepció de litis finite, per haber convingut las parts litigans vervalment finir la dita causa baix lo concepte de haber de entregar a dit Rnt. D. Francisco la quantitat de trescentas cinquanta lliuras en metalich, o ve ab terras equivalents. Y que mediant est pago degués absoldrer als prenomenats germans Roig de la prestació de contribucions a que estaba subgecte la citada pessa de terra venuda. Oferinli per falta de numerari la entrega de alguna porció de terreno equivalent a la quantitat relatada, y asignanli en particular la pessa de terra que abaix se dirá: Continuant una y altre de las parts litigants, las suas respective prebencions, adligant y deduint tot lo que tingueren per comvinient fins a setse de Octubre de dit any mil vuitcents vint, en qual dia se nomena per lo Tribunal, a Joseph Sangés expert Real peraque valores la prop insinuada pessa de terra campa de cabuda tres quartas una mundina, y un quart de mundina dita la Faxa o Caxa de Morts, cituada en dita Parroquia de Santa de Cornellá. Qual expert en cumpliment de son encarrech en quatre Desembre ultim, feu relació al predit tribunal en merits de dita causa, que habense comferit en la mencionada pessa de terra habia trobat esser de la explicada dimenció, y que son valor era de setcentas quaranta cinch lliuras, sis cous, y tres diners. Trobanse las cosas en est estat y desitjosas las parts de terminar amistosament lo asunto, han vingut en comvenir lo seguent.
* Primerament: Es pactat y comvingut: Que los predits D. Cayetano Roig, Da. Joseph Herazo y Roig, Da. Miguela Salas y Roig, y Da. Antonia Peray y Roig en las qualitats a dalt individuadas, mediant lo que en altre capitol lo mencionat Rnt. D. Francisco Comaduran, y Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y de Laforge los prometeran donar y absoldrer: Hajan de cedirlos, transferirlos y transportarlos als seus y a qui ells voldrán perpetuament, tota la indicada pessa de terra campa, dita "La Fexeta o Caxa de Morts", de cabuda comforme queda dit tres quartas, una mundina, y un quart de mundina, que per sis certs y llegitims titols que se individuaran en la divisiò y concordia feta y firmada entre ells, rebuda en poder del citat Dr. Sr. Joseph Grau Sayrols notari, a vuit Agost del any mil vuitcents quatre, tenen y poceeixen en dita Parroquia de Cornellá. La que afronta, a lleban ab terras de Francisco Miret pagés de la predita Parroquia de Cornellá; A mitgdia ab honor de la citada Da. Antonia Peray y Roig; A ponent ab altre honor de Pere Prats; Y a tramuntana ab altra pessa de terra de Isidro Mitjavila, los dos ultims també pagesos de la referida Parroquia de Cornellá. La qual pessa de terra se te junt ab altre pessa de terra de cabuda dos mojadas poch mes o menos, que era part y de pertinencias de aquella titulada dels "Cornissits", y antiguament "La Cristiana", poseida per dit Isidro Mitjavila: Per lo Sr. D. Anton de Puig y Franquesa, domiciliat enb la vila de Pons, com a Señor de Castell y Quadra de dita Parroquia de Santa Maria de Cornellá, y baix son domini y alou, a cens de dos quarteras de ordí bo, net, y rebedor, pagadors tots anys en vint y quatre de Juny, de quals dos quarteras de ordí paga y deu satisfer una quartera lo prop dit Mitjavila per la pessa de terra poseida per ell, y la altra quartera, lo poccessor de la pessa de terra que se cedeix y trasporta ab lo present, comforme consta y se individua mes per extens en la comfessió feta y firmada per Joaquim Mitjavila pagés també de Cornellá, a fabor del predit Sr. S. Anton de Puig y Franquesa, rebuda en poder del Dr. Sr. Jaume Morelló a quinse Maig del dit any mil vuitcents quatre. La qual cessió y transportació fan aixis com millor dir y entendrer se puga, extraent la predita pessa de terra de son domini y poder, transferinla de dits Rnt. D. Francisco Comaduran y Da. Maria Francisca Tusquets. Comaduran y de Laforge, pare y filla. Prometent entregarlos pocessió de ella, ab facultat de pendrerla de sa autoritat propria, ab clausula de constitut, cedinlos tots sos drets y accions, peraque pugan usarne judicial y extrajudicialment com millor los comvinga, constituitlos per lo efecte procuradors seus com en fet propri. Salvos sempre los drets de dit Sr. Dominical, y salvat també lo lluisme devedor al propri Sr. per rahó de la present transportació, qual lluisme ve a carrech de dits Sor. germans Roig y Peray,lo satisferlo. Prometent al mateix tamps estos, ferla tenir y poceir perpetuament, y estarlos de legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos, baix obligació de tots sos correspective bens, y del altre de ells de persi, mobles e immobles, presents y esdevenidors ab las renuncias de dret y de fet oportunas, particularment ditas Da. Josepha, Da. Micaela, y Da. Antonia, cercioradas de sos drets per lo notari baix firmat al benefici Vatlejá, y a la autentica si qua mulier posita cod. Ad. Valleuarum. Corroboranto tots ab jurament que voluntariament prestan.
* Secundo: Queda pactat y convingut entre las preditas parts, que dits Rnt. D. Francisco Comaduran y Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, pare y filla, no sols hajan de absoldrer perpetuament a dits Srs. germans Roig y Peray, y als seus, del pacte continuat en la calendada venda feta per D. Joseph Roig y Bris, y Da. Josepha Rodriguez y Roig, a fabor de dit Pere de Laforge, y Rnt. D. Francisco Comaduran, de la pessa de terra dalt individuada en lo preludi de aquesta concordia, de tinguda nou mojadas y onse setsens, relatiu al pago del cens de vint y dos sous a que está obligada la prop dita pessa de terra, lo catastro de la mateixa, y demes pagos Reals a que estigués obligada, a prestar. Las quals cosas en virtut de la present, vindrán a carrech de aquí en avant lo haber de satisfero los predit Srs. pare y filla Comaduran y Tusquets. A escepció dels vint y dos sous. Sino que també hajan de prometer, com ab tenor del present capitol, de sa libre voluntat y certa ciencia, se obligan en donarlos y pagarlos en lo dia de vuy doscentas noranta cinch lliuras, sis sous y tres diners barcelonesas, en efectiu metalich de or y plata. Lo que prometen cumplir y observar correspectivament, sens dilació ni escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos, imposanse sobre lo concebut, y extinguit pacte, cilenci y callament perpetuo, sens poder demanar ni pretendrer sobre ell cosa alguna mes, obligant per lo referit, tots sos bens y drets, ab las renuncias especials y generals conduents; corroboranto també ab jurament que voluntariament prestan.
* Tercio: Dits D. Cayetano Roig, Da. Josepha Herazo y Roig, Da. Micaela Salas y Roig, y Da. Antonia Reray y Roig. Comfessa, y regoneixem als mencionats Rnt. Francisco Comaduran y Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, haberlos donat y pagat en presencia del notari baix firmat y dels testimonis instrumentals imfrascrits las doscentas noranta cinch lliuras, sis sous y tres diners, en metalich de or y plata, promesas satisferlos a ells, per las causas que se individuan en lo capitol segon proxim precedent, de qual partida los fieman la corresponent apoca.
* Quarto y finalment: Es pactat y comvingut entre las parts, que mediant tot lo sobre transcrit, hajan de renunciar, com de libre voluntat y certa ciencia sua, renuncian la dita causa, sos merits y procecució, cancellant y anullant tot lo deduit y adlegat per una y altre de las parts, de modo que desde hara reste de ninguna forsa y valor, sens que puga aprofitat a una y altre de la parts.
Per tant las ditas parts, lloant y comfirmant la precedent transacció y concordia, prometen la una a la altre alternativament, tenirla per valida y constant, sens contravenirla, ni revocarla en temps ni per motiu algun, baix obligació de dots sos correspectius bens y drets, y ab las proprias renuncias y juraments comptretas en aquella, a la qual se fa relació.Quedant advertidas las peditas parts per mi lo notari baix firmat, habersen de pedrer la rahó en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada en ella a disset Mars mil setcents seixanta vuit. En testimoni de las quals cosas, aixis ho firman en la ciutat de Barcelona a dotse dias del mes de Janer, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y hu. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch, practicant la facultat de notaria publica, y Mariano Riera, escrivent, habitants en aquesta ciutat.
Francisco Comaduran, Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge, Cayetano Roig, Antonia Peray y Roig en dit nombre, Micaela de Salas y Roig, Per dita Sra. Da. Josepha Herazo y Roig que per causa de estar privada de la vista firmo de sa voluntat Mariano Riera testimoni. En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono coneixer als Srs. otorgante; Y que per dita Da. Josepha ha firmat un dels testimonis.