Saga Bacardí
05136
PAGO DE ATRASOS POR CORREDURIA DE CAMBIO POR LOS RIBAS TAMARO HACIA FRANCISCO COMADURÁN Y ANTONIO Y Mª. FRANCISCA TUSQUETS COMADURÁN
.

Lo Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira, Pbre. beneficiat de la Santa Catedral Iglesia de aquesta ciutat de Barcelona, D. Anton Tusquets del comers de dita ciutat, y Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y de Laforge conjuges, gendre y filla correspective de dit Rnt. D. Francisco. De nostra libre voluntat y certa ciencia, comfesam y regonexem a D. Anton Ribas y Aymar també del comers de Barcelona, y a Da. Antonia Ribas y Tamaro semblantment conjuges, aquell en son nom propri, y esta en la qualitat de hereva y llegitima successora uniersal del Dr. en dret D. Anton Tamaro difunt, domiciliat que fou en aquesta ciutat, son germá, encara que absent y per ells present y acceptant lo notari baix firmat. Que en diners comptants realment y de fet en presencia del prop dit notari y dels testimonis instrumentals imfrascrits per mans de tercera persona y baix lo pacte de la ceció imfrascrita nos han donat y pagat trescentas lliuras barceloensas, en diner efectiu metalich de or y plata. Las quals son y nos cedeixen en total paga y en satisfacció de aquellas sis centas lliuras que D. Domingo Tamaro cuñat y germá correspective de dits conjuges Ribas nos quedá a deurer per lo lloguer de un any, discorregut desde catorce Juliol del any mil vuitcents y dinou, de la correduria que li tenia, llogada ab acte rebut en poder de dit notari subscrit en disset Febrer del any mil vuitcents set, y prorrogada del propri lloguer, segons apart de altre acte rebut semblantment en poder del citat notari, a catorse Juliol del any mil vuitcents y catorse, en quals acte doná dit D. Domingo Tamaro en fiansa, a dits Srs . D. Anton Tamaro, y D. Anton Ribas sos correlatius germa y cuñat, en fosra de quals fiadurias nos satisfan los mencionats conjuges Ribas la precitada partida de sos diners propris ab animo de recuperar de dit D. Domingo Tamaro, y baix lo pacte de la cessió infrascrita. Habent nosaltres los comfitents fet gracia y condonació de las altras trescentas lliuras que importaba lo dit lloguer. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a qualsevol altra lley o dret de nostre fabor. En testimoni de veritat, no sols firmam als repetits Srs. comjuges Ribas aquesta apoca, sino que també sens evicció alguna ni obligació de nostres bens, los cedim tots nostres drets y accions no tenint satisfeta la quantitat precitada, en virtut dels quals pugan demanar percivir y recuperar de dit D. Domingo Tamaro de sos hereus y successsors y de qualsevols altres personas, y bens, que tinga lloch, la quantitat satisfeta a nosaltres ab lo present y del recuperat firmar recivos, apocas y los demes resguarts necesaris, exposant per lo efecte, clams y reclams, instar execucions, y fer tot lo demes que nosaltres podriam practicar antes de la comfecció de la present, constituinlos a est fi, procuradors nostres com en fet propri. Cancellant y anullant al mateix tamps los calendats actes de nominació de la prorroga fets per nosaltres mateixos, a fabor de dit D. Domingo Tamaro, pera servir com a tinent nostre la dalt citada correduria, volent que desde hara resten de ninguna forsa y valor sens que pugan aprofitarnos ni dañar al propri Tamaro, ni als indicats fiadors. En la qual comformitat aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a tres dias del mes de Abril, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y hu. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch, Mariano Riera y Joseph Rigalt y Alberch, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Francisco Comaduran, Anton Tusquets, Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Srs. confitents.