Saga Bacardí
05141
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE CANTIIDAD A RAMÓN SOLER DEJADAS A LOS DE DURÁN, PAGADO POR ANTONIO TUSQUETS
.

Lo Rnt. D. Ramon Soler Pbre. beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de aquesta ciutat de Baarcelona. De sa libre voluntat y certa ciencia, comfesa y regoneix a D. Anton Tusquets del comers de dita ciutat, present, pagant per Da. Maria Francisca de Duran y de Ponsich, viuda de D. Rafel de Duran y de Serdá, domiciliat en la present ciutat. Y en virtut de facultat concedida per estos a aquell, y de las mil cinchcentas vuitanta tres lliuras, divuit sous, y vuit diners, moneda barcelonesa que han estat lo preu de la venda perpetua firmada per los propris mare y fill Duran al expressat D. Anton Tusquets, de un cens ab son domini mitjá y demes drets coerents, de penció quaranta nou lliuras, tretse sous francas de corresponció que tots anys per meitat en set Mars, y en set Setembre los prestaban lo Rnt. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. beneficiat de la Santa Catedral Iglesia de aquesta ciutat, de Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, muller de dit D. Anton Tusquets, pare y filla, en los noms correspectius de usufructuari y proprietaria, com a tenint estos y poceint, unas casas ab dos portals exteriors, cituadas en aquesta ciutat en los carrers de la Argenteria y de Monjuich, llargament designadas y comfrontadas, en lo acte de dita venda, rebuda en poder del notari subscrit en lo dia de vuy. Que en diners comptants realment y de fet baix lo pacte de la ceció imfrascrita li ha donat y pagat las dalt citadas mil cinchcentas vuitanta tres lliuras, divuit sous, y vuit diners, moneda barcelonesa, es a saber, vuitcentas quaranta lliuras, ab un vale Real de siscents pesos, ab diner efectiu metalich de or y plata. Las quals son y cedeixen al Rnt. Sr. comfitent en reitegro y a compte de major partida que satisfeu per los citats Srs. mare y fill de Duran a la tesoreria de la Junta del Canal de la esquerra del Riu Llobregat, per rahó de las terras que los propris mare y fill Duran poceeixen en lo districte que compren lo propri canal. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a qualsevols altra lley o dret de son fabor. En testimoni de veritat no sols firmo aquesta apoca, sino que també sens evicció alguna ni obligació de sos bens, cedeix al nomenat D. Anton Tusquets tots los drets y accions competents a ell no tenint satisfeta la quantitat mencionada, en virtut dels quals puga defensar la dita venda feta a ell per los recordats mare y fill, y altrament usar de dits drets y accions judicial y extrajudicialment comforme millor li comvinga, constituinlo per lo efecte procurador seu com en fet propri. En la qual comformitat aixis ho firma en la ciutat de Barcelona a divuit dias del mes de Juny, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y hu. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch, Mariano Riera, y Joseph Rigalt y Alberch, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Ramon Soler Pbre., En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Rnt. Sr. confitent.