Saga Bacardí
05146
TESTAMENTO DE MARGARITA COMADURÁN Y CANALETA


En Nom de Dru. Amen. Jo Da. Margarita Comaduran y Canaleta, viuda de D. Joseph Comaduran y Rovira, comerciant ciutadá de Barcelona, filla llegitima y natural de D. Francisco Canaleta, també comerciant, ciutadá de la mateixa y de Da. Margarida Canaleta y Font, conjuges, difunts, trobantme detinguda en lo llit per grave malaltia corporal, pero ab mon enter enteniment, memoria y paraula, volent disposar de mos bens, ordeno est mon postrer testament. Ab lo qual elegesch per marmessors executors de aquesta postrera voluntat mia, a D. Joseph Comaduran y Canaleta, y a Da. Maria de la Concepció Alaban y Comaduran mos estimas fill y filla, als quals dono ple poder pera cumplir aquesta disposició mia testamentaria, comforme trobarán ordenat
* Elegesch la sepultura fahedora a mon cadaver o sia lo funeral en la Iglesia Parroquial dins los limits de la qual me esdevindrá morir, volent me sia feta de la clase de quatre atxas, sepultantse despues mon cadaver, en lo paratge disposaran dits mos marmessors, gastant per lo efecte de mos bens lo que será menester.
* Ordeno que en continent de seguit mon obit o lo mes prest sia posible per salut y repos de la mia anima, y de los de mes tinga obligació a pregar a Deu Nostre Señor, sen sian fetas celebrar doscentas missas resadas ab absolta a la fi, celebradoras en las Iglesias, per los Sacerdots que la caritat que apareguia a dits mos fills marmessors.
* Item: Deixo a D. Joseph Comaduran y Guardiola, y a Da. Ignasia Comaduran y Canaleta; doscentas lliuras barcelonesas a cada un de ells, en efectiu metalich de or y plata, per memoria mia, per una vegada tantsolament, pagadors en lo temps que pendrán estat, o que arribian a major edat de vint y cinch anys.
* Y en los restants bens meus presents y edevenidors drets y accions que puguen pertocarme en qualsevol part per qualsevols titols y causas. Ynstituesch hereus meus universals per tersas parts iguals, als nomenats D. Joseph Comaduran y Canaleta y Da. Maria de la Concepció Alabeu y Comaduran, fill y filla meus y a Da. Mariangela Comaduran y Guardiola neta mia. Devent entregarse la part de herencia corresponent a dita ma filla, luego de seguida ma mort, o altrament sempre que ell ho demania; Pero en quant a la memorada Da. Mariangela neta mia, respecte de esser menor de edat no se li deurá entregar fins que prenguia estat o surtia de la patria potestat.
Aquella es la ultima voluntat mia, ab la qual revoco qualsevol altres testaments y especies de ultima volunta, ordenadas per mi fins ara, volen que lo testament actual prevalgia en lo millor modo que de dret tinga lloch, sens donarsen copia ni manifestarse a persona alguna fins despres de seguida la mia fi. En testimoni de las quals cosas aixis ho atorgo en la ciutat de Barcelona, a vuit dias del mes de Abril, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y dos. Essent presents per testimonis pregats per mi mateixa Jaume Rigalt y Alberch, y Joseph Rigalt y Alberch, practicants la facultat de notaria publica, habitants en aquesta ciutat.
Per dita Da. Margarida Comaduran y Canaleta viuda, que per causa de la cortedad de sa vista ha dit no poder escriurer, firmo de sa voluntat Jaume Rigalt y Alberch testimoni. En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer a la Sra. testadora; Y que per ella ha firmat un dels testimonis.