Saga Bacardí
05148
RENUNCIA DEL DERECHO DE RECOMPRA DE TERRENOS DE SERRA SOBRE NEGRE, POR FRANCISCO COMADURÁN Y ANTONIO Y MARÍA FRANCISCA TUSQUETS COMADURÁN
.

En nom de Deu. Amen. D. Anton Serra, cirurgiá, ciutadá de Barcelona. Per quant ab acte rebut en poder del notari baix firmat en lo dia de buy, Rosa Negre y Munné, viuda de Ramon Negre y Vidal, pages de la Parroquia de S. Juan Despí de aquest Bisbat, y Pere Negre y Munné també pagés de la propria Parroquia, mare y fill. En las qualitats correspecivas de usufructuaria y de hereu de la universal heretat y bens que foren de dit Ramon Negre y Vidal, son correspectiu marit y pare, han venut perpetuament (entre altras cosas) al Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. beneficiat de la Sta. Catredal Iglesia de aquesta ciutat, com a Laica y privada persona, a D. Anton Tusquets del comers de Barcelona, y a Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y de Laforge, los dos ultims conjuges, gendre y filla correspectivas del predit Rnt. D. Francisco. Lo dret y facultat de revendicar de mi lo nomenat D. Anton Serra, una pessa de terra campa de dimenció quatre mojadas, vull ab aigua pera regar, cituada en dita Parroquia de S. Juan Despí en lo lloch dit "Los Gombaus", titulat "Lo Camp del Oncle", antes "Lo Areny", y mes antes "Lo Camp de las Pomeras". La qual pessa habia estat venuda a carta de gracia per dits mare y fill Negre a mi lo nomenat D. Anton Serra, per preu de dos mil y cinchcentas lliuras barcelonesas, com apar de acte rebut en poder del Dr. S. Joseph Maria Vilar y Estruch notari publich del número y Collegi de Barcelona a catorse Setembre del any mil vuitcents y divuit. Atenent que los citats Rnt. D. Francisco y D. Anton y Da. Maria Francisca en us de la citada facultat, me han requirit verbalment firmas a son fabor la corresponent escriptura de revenda de la explicada pessa de quatre mojadas. Per so, de ma libre voluntat y certa ciencia, per mi y per mos hereus y successors, revench als mateixos Rnts. D. Francisco Comaduran y Rovira, D. Anton Tusquets, y Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge presents, als seus y a qui ells voldran perpetuament, com a tenin dret y causa, la dalt mencinada pessa de terra de cabuda quatre mojadas, que per titol de la calendada venda a carta de gracia, feta a mon fabor tenia y posehia per pu,r libre y franch alou, cituada en dita Parroquia de S. Juan Despí, en lo paratge indicat, titulat "Los Gombaus". La que afronta segons se expressa en dita carta de gracia, a lebant ab honor de dita mare y fill Negre, y buy propri dels prenotats Rnt. D. Anton Comaduran y conjuges Tusquets; a mitg dia ab altre honor de Joseph Planas y Pi, pagés de la Parroquia de Sta. Maria Magdalena de Esplugas; a ponent ab honor de Pere Prats, alias Arna, pagés del Hospitalet; y a tramuntana part ab honor del Illustre Sor. Marques de Monistrol, part ab altre de Elena Oliver, y part ab altre de dits mare y fill Negre, y al present dels precitats Srs. Comaduran y Tusquets. La qual revenda fas aixis com millor dir y entendrer se puga extraent la dita pessa revenuda de mon domini y poder, transferintla a la de dits Rnt. D. Francisco Comaduran, D. Anton, y Da. Maria Francisca Tusquets, y a lo de sos successsors. Prometent entregarlos pocessió de la mateixa pessa ab facultat de pendersela de sa autoritat propria, baix clausula de constitut, ab cessió de tots mos bens y accions, pera usarne judicial y extrajudicialment, comforme millor li comvinga, constituhintlos per lo efecte procuradors meus com en fet propri. Lo preu de aquesta revenda son las dalt mencionadas dos mil cinchcentas lliuras barcelonesas en efectiu metalich de or y plata, las quals rebo dels Sors. compradors, en presencia del notari subscrit, y dels testimonis instrumentals baix nomenadors, de que los firmo la corresponent apoca ab lo present. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a qualsevol altre lley o dret de mon fabor, Prometo als mateixos Rnt. D. Francisco Comaduran, D. Anton Tusquets, y Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge ferlos valer y tenir la actual revenda. Y que los estare de legal evicció en tot y qualsevol cas per contractes y obligacions mas proprias y no mes y de restitució y esmena de tots danys y gastos que pugan seguirse per rahó de dits contractes y obligacions proprias tantsolament y no en altra manera, obligant per lo efecte tots nostres bens y drets presents y esdevenidors, ab las renuncias de lleys y drets especials y generals que afaborirme pugan. Corroboranto ab jurament que voluntariament presto. Quedant advertits per lo matreix notari subscrit haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims, inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada aquí a disset Mars mil setcents seixanta vuit. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y cinch dias del mes de Setembre, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y dos. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Joseph Rigalt y Alberch, practicants la facultat de notaria publica, habitants en aquesta ciutat.
Anton Serra, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Sor. otorgant.