Saga Bacardí
05153
PAGO DE ALQUILERES ATRASADOS DE TIERRAS COMPRADAS DE LOS VIA POR LOS NEGRE, FRANCISCO COMADURÁN Y ANTONIO Y MARÍA FRANCISCA TUSQUETS Y COMADURÁN
.

Llisá Cortinas mitjer de teler, ciuadá de Barcelona, y Jospeh Oliver Comes pages de la Parroquia de Sn. Joan Despí, actualment trobat en aquesta ciutat. En la qualitat de encarregats que som pera cobrar y pagar lo que se estiga debent y pertañia a la universal heretat y bens de Joseph Via, pagés que fou del poble de dit, Sn. Joan Despí, mort ab intestat y debudament, segons consta de nostre encarrech fet a nosaltres per Eulalia Via y Olive viuda del prop dit Joseph, y per Clara Via y Francesch Munné del propri Joseph, y abia paterna correspective de Antonia Via y Vila, menor de edat, filla unica del recordat Joseph Via, en lo verbal de conciliació celebrat entre ditas parts devant lo Alcalde Constitucional del dalt referit Poble de Sn. Joan Despí en dinou de Febrer del any proxim passat de mil vuitcents vint y hu, de que dona fe Ramon Lopez Santaré de la predita Alcaldia, y del Alegch. Ajuntament del predit poble, ab sas lletras certificatorias firmadas de sa propria ma, en vint y cinch Abril de est corrent any, ab impreció del sello del mateix Ajuntament. En dit nom, de nostra llibre voluntat y certa ciencia comfessam y regoneixem al Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. y beneficiat de la Sta. Catredal Iglesia de aquesta ciutat, y D. Anton Tusquets del comers de la mateixa, y a Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, los dos primers conjuges, gendre y filla correspectius de dit Rnt. D. Francisco, encaraque absents y per ells presents y acseptant lo notari baix firmat, pagant per Rosa Negre y Munné viuda de Ramon Negre, y per Pere Negre y Munne, pagesos de la indicada Parroquia de Sn. Joan Despí, mare y fill, en virtut de facultat concedida per estos a aquells, y de las sis mil disset lliuras, dinou sous y onse diners, moneda barcelonesa, que han estat lo preu de la venda perpetua de dos distinctas pessas de terra campa ab aigua pera regar del Canal de la Esquerra del Riu Llobregat, de tinguda juntas nou mojadas una quarta y una mundina, y vuitanta quatra canas, situadas en la mencionada Parroquia de Sn. Joan Despí, en lo paratge dit "Gombaus", llargament designadas y comfrontadas las mateixas pessas en lo acte de la concebuda venda, rebuda en poder de dit notari en vint y cinch Setembre proxim passat de est corrent any. Que en diners comptants realment y de fet, en presencia del propri notari y dels testimonis instumentals infrascrits, bais lo pacte de la cessió aball continuada, nos han donat y pagat doscentas vint y cinch lliuras barcelonesas, en diner efectiu metalich de or y plata. Las quals son y nos cedeixen en rehintegros de igual partida que dit difunt Joseph Via tenia adelantadas als memorats mare y fill Negre per quatre anys de lloguer que li faltaben pera completar dels sis anys que li arrendaren dos mojadas, una quarta que forman part de las dalt ditas dos pessas de terra, a rahó de vint y cinch lliuras la mojada, per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a qualsevol altra lley o dret a fabor dels predits contients nostres. En testimoni de veritat no sols firmam aquesta apoca, sino que també sens evicció alguna ni obligació de nostres bens, i dels prop dits continents nostres, cedim als dalt expressats Rnt. D. Francisco Comaduran y conjuges Tusquets, tots nostres drets y acsions competents a estos no tenint satisfeta la quantitat mencionada en virtut dels quals pugan defensar las ditas pessas de terra compradas per ells, contra qualsevols altres acrehedors dels recordats mare y fill Negre, y altrament usar de ditis drets y acsions judicial y extrajudicialment, comforme millor los comvingan, substituhintlos pocuradors de dits nostres principals, com en fet propri. En la qual comformitat aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona, a sis dias del mes de Octubre, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y dos. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Joseph Rigalt y Alberch, practicants la facultat de notaria publica, residents en aquesta ciutat.
Lluciá Cortinas, Anton Oliber y Comas, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als confitents.