Saga Bacardí
05156
PROPORCIÓN DE PAGO DE CENSO AL CONVENTO DE NSTRA. SRA. DEL CAMEN SOBRE TIERRAS COMPRADAS A LOS NEGRE POR FRANCISCO COMADURÁN Y ANTONIO Y Mª FRANCISCA TUSQUETS Y COMADURÁN
.

Lo Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira, Pbre. beneficiat de la Sta. Catredal Iglesia de aquesta ciutat de Barcelona, D. Anton Tusquets del comers de dita ciutat, y Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, los dos ultims conjuges, gendre y filla correspectius del nomenat Rnt. D. Francisco. De nostra libre voluntat y certa ciencia, mediant lo jurament baix expressat, comfessam y regoneixem al M. Rnt. P. Prior y Comunitat del Comvent de Nostra Sra. del Carme de P. P. Calsats, de esta dita ciutat, encara que absent y per ells present y acseptant lo notari baix firmat. Que per titol de venda perpetua feta a nostre fabor per Rosa Negre y Munné viuda de Ramon Negre y Vidal pages que fou de la Parroquia de Sn. Joan Despí de aquest Bisbat, y per Pere Negre y Munné, també pagés de la propria Parroquia, mare y fill, rebuda en poder de dit notari subscrit, a vint y cinch Setembre del corrent any, tenim y posehim (entre altres) una pessa de terra de tinguda una mojada de segona qualitat, ab aigua pera regar del Canal de la Esquerra del Riu Llobregat, situada en la predita Parroquia de Sn. Joan Despí, en la partida dita "Los Gombaus". La qual pessa se troba imbibida e incorporada en las nou mojadas una quarta una mundina y vuitanta quatre canas, que foren venudas a nosaltres predits mare y fill Negre, ab lo acte de sobre calendat, tenintse com se te la indicada pessa de una mojada baix domini y alou de dits Rnts. P. Prior y Comunitat de Nostra Sra. del Carme, a cens de quatre lliuras tres sous, y sis diners, pagadoras tots anys en quatre de Agost. Advertintse aquí que si ve la repetida pessa, junt ab altre titulada "De la Montaña" y antes "Puig Piñoner",de cabuda tres quartas cituada en la propria Parroquia que queda en poder dels repetits mere y fill Negre, se tenian juntas y comuntment y pro indivis, a cens de set lliuras sis sous. Fou espressament comvingut y pactat entre nosaltres y dits Rnts. P. Prior y Comunitat, que del prop dit cens de set lliuras sis sous pagues la mojada de terra dels "Gombaus", que comfessam ab lo present quatre lliuras y tres sous y sis diners; y la de tres quartas de la montaña o "Puig Piñoner" que queda en poder, comforme está dit dels citats mare y fill Negre, las remanents tres lliuras y dos sous y sis diners, sens que estiga eviccionada la una pessa a la altra, a la prestació de dit total cens. Segons aixis tot consta y se justifica plenament en lo que de la repetida venda. Terminaba la dita pessa de una mojada en lo any mil setcents hu, segons se explica en la venda perpetua feta per Pau Marsal, hortolá del Portal Nou, y per los fills de est, a favor de Joseph Negre, pages de dita Parroqua de Sn. Joan Despí, rebuda en poder del Dr. Isidro Famades difunt notari publich de Barcelona, a onse Desembre de dit any mil setcents hu; A orient ab honor de T. Monpes hortolá de las hortas de Sn. Pau de esta dita ciutat; A mitg dia ab honor del mencionat Joseph Negre, que fou anteriorment del Dr. Jaume Fabregas notari publich Real Collegiat de Barcelona; A ponent ab honor de Joseph Oliver, pages de Sn. Joan Despí; Y a tramuntana ab altre honor del prop dit Joseph Negre, y antes del dit Fabregas notari. Y totas las ditas nou mojadas una quarta y una mundina y vuitanta quatre canas, de las quals es part la mojada que comfessam ab lo present comfrontan part ab los hereus y successors de T. Franquesa, y part ab altre de de D. Baltasar de España, mediant la tota esta comfrontació, una carretera que dirigeix de Sn. Joan Despí a Sn. Boy; A mitg dia part ab altre honor de Joseph Planas y Pí pagés de Esplugas, y part ab altre de Pere Prats, alias Arna del Hospitalet; A ponent ab lo prop dit Prats; Y a tramuntana ab honor del Sr. D. Francisco Dusay Marques de Monistrol, domiciliat en Barcelona. Afirmant com afirmam voluntariament de Deu Nostre Señor, y a sos Sagrats quatre Sts. Evangelis, a saber, jo dit Rnt. D. Francisco en la forma Sacerdotal, y los demes en la de Laichs, esser verdaderas totas las ditas cosas. En testimoni de las quals, aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona, a vint dias del mes de Novembre, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y dos. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Joseph Rigalt y Alberch, practicants de notaria, habitants en aquesta cutat.
Francisco Comaduran Pbre, Anton Tusquets, Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Sors. confitents.