Saga Bacardí
05158
VENTA DE CENSAL DE COTS A ANTONIO TUSQUETS, DELAFORGE COMADURÁN Y TUSQUETS
.

En nom de Deu. Amen. Da. Teresa Vidal y Cots, viuda de D. Ramon Vidal, Catedratich que fou del Collegi de Cirurgia de aquesta ciutat de Barcelona. Pera pagar a D. Anton Tusquets del comers de la mateixa en el nom social de Laforge, Comaduran y Tusquets, cinquanta quatre lliuras que los estich debent del lloguer de un any vensut en lo cadent mes de Desembre de est any, del segon piso de unas casas suas proprias cituadas en lo carrer de la Boqueria de esta dita ciutat. Y altrament a fi de acudir a la mia presisa manutenció, y a la de ma familia. Per so de ma libre voluntat y certa ciencia vench a dit D. Anton Tusquets present comprent y adquirint en nom y a utilitat de la predita societat de Laforge, Comaduran y Tusquets, tot aquell censal mort ja creat de preu cent cinquanta lliuras y dos adicions al propi censal, la una de cinquanta lliuras, y la altra de sexanta quatre lliuras cinch sous y onse diners y forman aixis un capital de doscentas sexanta quatre lliuras divuit sous y sis diners que tots anys en dinou Abril deu prestarme Joan Moncerdá argenter, ciutadá de Barcelona y primitivament Mariano Marpons pagés del poble de Tiana de aquest Bisbat per los titols que se calendarán ab especial hipoteca de un tros de terra campa de tinguda tres quartans y de una casa contigua a la mateixa. De qual censal y sas addicions se ha encontrat sobre si y sos bens lo predit Joan Moncerdá, per les causas que se individuaran en lo acte del insinuat. Encarregant rebut en poder del Dr. D. Eudalt Rovira y Elias notari publich del número y Collegiat de Barcelona a disset del present mes de Desembre. Y me especta lo indicat censal y dos addicions com a filla unica del Sr. Lluis Cots cirurgiá, ciutadá de Barcelona mort ab intestat mon pare, y per conseguent sa hereva. Al prop dit pare meu pertañia en la qualitat de hereu universal del Rnt. Dr. D. Andreu Cots Pbre. Rector que fou de dit poble de Tiana, instituhit per est en son ultim testament, que entregá clos al Rnt. Vicari Curat del propri poble de Tiana, a primer Juny mil setcents noranta quatre, y seguida la mort del testador fou obert y publicat a quatre Maig mil setcents noranta sis de que fa fe lo Dr. Joan Claris y Bru difunt notari real ciutadá de Barcelona, ab sas lletras certificatorias, firmadas y signadas de sa propria ma en onse de Maig de dit any mil setcents noranta sis. Advertintse aquí que si ve en lo prop dit testament, lo memorat Rnt. Dr. Cots Pbre. mon oncle habia fet llegat especial de dit censal a fabor de Josepha Cots sa neboda. Pero respecte de que en son postrer codicil que atorgá en poder del mateix Vicari Curat de Tiana, en quatre Maig de dit any mil setcents noranta sis, ab lo qual llegá a fabor de nomenada Josepha Cots quatrecentas lliuras, expresan que ab esta partida venia contat lo que li habia llegat en lo calendat testament. Y habense verificat lo pago de las consebudas quatrecentas lliuras, a fabor de la llegataria, segons apar de apoca firmada per esta, y per Joan Puig veler, ciutadá de Barcelona, son marit, rebuda en poder del Dr. Sr. Francisco Fochs y Broquetas difunt notari publich Collegiat del número de dita ciutat, a dinou Juny del any mil setcents noranta set a fabor de dit Señor Llay Cost mon pare; queda per conseguent lo dit censal y addicions a fabor de est, com a hereu expressat.Al mencionat Rnt. Dr. Andreu Cots Pbre. mon oncle espectaba, a saber lo dit censal de cent cinquanta lliuras en pencio, y quatre lliuras deu sous en penció, en virtut de venda y original creació feta a son fabor per lo dalt expresat Mariano Marpons pagés de Tiana, ab acte rebut en poder del Dr. Sr. Joseph Anton Serch difunt notari publich Real Collegiat que fou de número de Barcelona a trenta Abril mil setcents noranta, a qual censal se fassen ditas dos addicions de Pessa. La una de cinquanta lliuras, y la altra de seixanta quantre lliuras cinch sous u onse diners, agins resulta de dos actes rebuts en poder de dit Serch notari en quatre Juny y vint Desembre del propri any mil setcents noranta. Essent aixis lo total preu de dit censal y addicions, doscentas seixanta quatre lliuras, cinch sous y onse diners, y penció set lliuras divuit sous y sis diners, junt ab la porrata de la penció corrent, pencions y porratas deudoras y discorredoras en avant, y lo preu del propri censal ab sas addicions sempre que esdevinga lluhible. La qual venda fas segons millor dir y entendrer se puga, extrahent la cosa venuda de mon domini y poder, transferintla a la de dit D. Anton Tusquets en la qualitat predita. Prometent entregarli pocessió sen quasi, ab facultat de pendrerla de sa autoritat propria, ab clausula de constitut. Concedintli tots mos drets y accions, en virtut dels quals puga demanar y cobrar las pencions y porcions que se deuran y discorriran del consebut censal y addiccions del dia present en avant, y del cobrat firmar recibos, apocas etiam ab cessió per qualsevol efecte y los demes resguarts necesaris. Exposant (si será menester per la cobranza) clams y reclams instar execusions, ab soldrer y difinir lo mateix censal y addicion, y verificantse lo cas de sa lluhició. Y altrament usar dels mateixos drets y accions judicial y extrajudicialment en qualsevol cas segons millor de dret li comvinga. Y generalment practicar lo mateix que jo podia fer antes de la actual venda. A qual fé constituyesch al Sr. comprador y a dita societat sia procuradors meus com en causa propria, ab clausula de notificació al debitor censalista, y demes oportunas. Lo preu de aquesta venda son doscentas catorse lliuras cinch cous y onse diners moneda barcelonesa en diner efectiu metalich de or y plata, ab exclusió de vales Reals, y de tot altre paper amonedat. Habent fet jo pratir a fabor dels Srs. compradors de cinquanta lliuras que importa de mes lo capital de dits censals y addicions, respecte del major valor que te en lo dia lo diner per lo gran escases de numerari, a causa de las circunstancias del dia. Del qual preu en virtut de facultat que concedesch als Sors. compradors ab lo present, se retingan en son poder cinquanta quatre lliuras per iguals los estich debent per las rahons de sobre individuadas, y las restants cent seixanta lliuras, sinch sous y onse diners, las rebo dels mateixos ab dita epecie de moneda, en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis instrumentals infrascrits, de que los fiemo apoca ab lo present. Y en lo que renunciant a la excepció del preu no esser comvingut aixis, a la lley a fabor dels engañats a mes de la meitat del just valor, y a qualsevol altra lley o dret de mon fabor. Prometo al predit D. Anton Tusquets, y a la societat sua ferlos valer y tenir aquesta venda, y estarlos de legal evicció en qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos, baix obligació de tots mos bens, ab las renuncias de dret y de fet especials y generals, oportunas. Comfirmanto ab jurament que voluntariament presto. Quedant advertida per lo notari baix firmat, haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims, inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada en ella a disset Mars mil setcents seixanta vuit. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y quatre dias del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y dos. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Joseph Rigalt y Alberch, practicants la facultat de notaria, habitants en aquesta ciutat.
Theresa Vidal y Cots, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer a la Sra. venedora.