Saga Bacardí
05160
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE FRANCISCO COMADURAN Y ROVIRA.


En dita ciutat de Barcelona a vint y vuit días del mes de Desembre a contar del any del Naixament del Señor de mil vuit cents vint y un, vulgar de mil vuit cents vint y dos. Habentse donat Eglsiastica sepultuda al cadáver del predit Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira testador, comforme a la sia disposició testamentaria Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y Delafrge muller de D. Anton Tusquets del comers de aquesta ciutat, filla del propri Rnt. Testador, me requirí a mi lo nomenat Jaume Rigalt y Estrada notari, publicás tot lo mencionat testament, a qual requisició annuint, ho he practicat essent lo tenor del dit testament a la lletra com se segueix.
In nomine Domini Amen.
Jo Francisco Comaduran y Rovira Pbro. desde lo dia 22 de Setembre de 184, y desde lo dia 6 de Janer de 1802 viudo per mort de ma difunta esposa Antonio Delafrge, Comaduran, fll llegitim y natural de Francisco Comaduran y de Margarida Rovira conjuges, tots habitants, morts y sepultats en la ciutat de Barcelona, en la iglesia de Religiosos del Patriarca Sant Francesch en una sepultura (sita en la referida Iglesia y en la Capella de Sant Apoloni) de mon difunt avi Grau Rovira y Vidal, regoneixentme mortañ, tribantme en perfecta salut, sa enteniment, ferma memoria y clara paguera, aconsellir y persuadit per humans prdenat de que pódense disposia de las mias rendas, bens, y patrimoni, fas y odeno aquest mon testament, ultima y darrera voluntat mia, del modo y forma se guent.
En primer lloch ancomano la mia anima a mon caver a fi de alcanzar de sa infinita misericordia sia dirigida a la Parroquia Eclesia ab sa compañía, y mon cos a la terra de que es dormat.
Elegesch en marmessors y de aquest mon testament executors a ma amada filla Maria Francisca Delaforge, Comaduran y Tusquets, muller de Anton Tusquets. Al predit Anton Tusquets mon gendre, a Joseph Pares també gendre meu, y a Francisco Delaforge Comaduran y Tusquets primogenit de la dita ma filla Maria Freancisca, donant a tots junts, y en defecte del altres a quiscun de ells totas mas facultats, per fer tenir, cumplir, valer y executar aquest mon testament, ultima y derrera voluntat mia, de la qual vull que (seguit mono bit) ne dinia lo notari, tantas quantas copias li sian demanadas.
Item: Vull que tots los meus deutes sian pagats, y restituidas las injurias, segons lo que de aquells o aquellas llegitimament constará.
Item: Demano y es ma voluntat que seguit mono bit mon cadáver sia portat ab tota solemnitat y ab enterro Canonical a la Santa Iglesia Cathedral, y se dapble es sia sepultat en ella o en sos Claustros (qual enterro queda ya satisfet segons trobaran recibo) y no podent verificarse en la referida Iglesia o Claustros, vull sia portat mon cadáver al Convent de Jesus extra muros de la ciutat acompañat de tots los Sacerdots de la Iglesia Cathedral que tindran voluntat, y si posible es ab creu alta, quals resaran una absolta al dexar mon cadáver en la Iglesia o Capella de dit Convent. Acompañaran mon cadáver a mes dels Sacerdots quatre escolans ab Jevas, y quatre possers, donant al Sacerdot tres lliuras quinse sous a cada un, als Escolans Un lliura de plata a cada un, y tres lliuras a cada posser, y si enseguida de las sobrditas parts per ratificarse, demano que sia precis comensari comu y sepultat en un lloch corresponent a mon estat y condició.
Item: Vull y ordeno, que seguit mon obit la Reverent Comunitat de Pbres. de Santa Maria del Mar de la present ciutat, junt ab sa Capella de Musica, binga a casa mia a la hora regalar a cantarne una absolta general ab soleminitat, y que después los tres días consecutius de celebria pera repos de la mia anima, y de las de ma obligació per la mateixa Rnt. Comunitat, un ofici fineral en cada dia setons es estil y costum de aquella Iglesia Parroquial celebrarlos als beneficiats difunts de ella.
Item: mano y disposo que los Religiosos del Pare Sant Francesch de la present ciutat celebrian los mateixos oficis y es la mateixa formalitat que tinch disposat en lo capitol antecedent.
Item: Disposo que seguit mono bit se celetrian per repos de la mia anima, y de las de ma obligació mil sinch centas missas de caritat deu sous quiscuna com esta format. Cent celebradoras en la Santa Iglesia Cathedral. Cent en la iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar. Cent a la disposició del Hospital Provincial de Sant Francesch si ne haurá. Cent a la del P. Guardiá del mateix Convent. Cent a la del P. Guardiá de Jesus. Cinquanta a la Iglesia de Pares de la Missió. Sinquanta en S. Felipe Neri. Sinquanta en los Remisans. Sinquanta en S. Gayetano. Sinquanta a la disposició del P. Provincial dels Minims. Sinquanta a la del P. Correptor del mateix Convent. Sinquanta en la Iglesia de Nostra Señora de la Mercé. Sinquanta en la del Carme. Sinquanta en Santa Catarina. Sinquanta en San Agustí. Sinquanta en Sant Andreu. Sinquanta en Sant Sebastiá. Sinquanta en la Capella publica de la nostra torre de Sarriá. Sinquanta en lo Oratori de Casa. Vint y sinch a la disposició del Rector de Sarriá. Vint y cinch a la del Sant Joan despí. Vint y cinch a la del de Hospitalet. Vint y cinch a la de San genis de Horta. Vint y cinch a la del San Pere y San Pau del Prat, y las restants com y també las que per novas disposicions no podrán celebrarse en lo lloch, modo, y forma en est capitol senyalats vull, se celebrian a disposició dels marmessors.
Item: Per demostració de mon cariño deixo y lego a cada un dels meus nets, y netas fills o fillas de la precita ma filla maria Francisca actualmente existents y en avant procreadores, sinch mil lliuras catalanas a sas libres vluntats, per una sola vegada, pagadoras estas en la ocasió de pendrer estat, prevenint y volent que si en algún de mos nets o netas no aribás a verificarse dita circunstancia, se entenguia, com no fet (respecte al tal) lo present llegat.
Item: Ab la mateixa condició y circunstancia del article antecedent deixo y llego, set centas cinquanta lliuras catalanas a cada un dels altres meus nets y netas, fills o fillas de la difunta Antonia Pares altre filla mia.
Item: Respecte quem trobo sindich Apostolich de tot lo Principat de Catalunya y ab honors de Caballer del S. Sepulcre desde lo die 10 de Febrer del any 1789, en qual die me posaren las Insignias de tal per ma de mon procurador, (comforme consta de un pergamí existent en nostre arxiu) deixo y llego en subsidi dels llochs Sants de Jerusalem en la Palestina, per una sola egada, trescentas lliuras catalanas, que se entregaran (verificat mono bit) a son Vice Comisari resident en Barcelona o al Hermano Subsindich seu.
Item: Deixo y llego trescentas lliuras barcelonesas als Pafars Vergenines de la Parroquial de Santa Maria del Mar, per una sola vegada, las que douran entregarse als Rnts. Possessors de la mateixa per requirirlas a sa disposició entre apols Pobres.
Item: Deixo y llego als malalts del Hospital de Santa Creu de Barcelona cent lliuras catalanas, , altres cent als pobres de la casa de Misericordia, altres cent als infants Orfres devant lo Monastir dels Angels, y altres cent als pobres de la casa de Caritat tot per una vegada solament.
Item: Deixo y llego cent lliuras brcelonesas, per una sola vegada, a qualsevol fadrí, criat, criada, estudiant, mosso del Caball, o del birlarxo quie en lo dia de la mia mort estará de servay en ma casa, empero als que me asistirán en mia ultima malaltia vull sols donoa alguna gratificació a discreció dels meus hereus o dels meus marmessors, daclarant y volent, que si Pere Mestres se troba en lo dia de mon obit en ma casa en actual servey, a mes de las cent lliuras llegadas, se li entreguian dos centas sinquanta mes per fer la suma de trescenta sinquanta lliuras barcelonesas, en recompensa dels bons oficis, y del be que me ha servit, tot per una vengada tant solament.
Item: Sapian mos successors, que segons consta dels papers que sem trobaran (a cumpliment de la voluntat de ma difunta esposa, y dels bens comuns a nosaltres dos) están fundats los seguents aniversaris pepetuos, a saber, tres en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del mar, un en lo die 19 de Maitg en que mirí Pere Delaforge, altre en lo dia 22 del mateix en que mirí Ignes Delaforge y Carreras, y altres en lo dia 2 de Agost en que moró Paula Delaforge y Ramis, altre aniversari perpetuo en la Iglesia de Pares de la Missió celebrador tots anys en lo dia 6 de Janer en que morí mia muller.
Item: Demano que per repos de la mia anima, y de la de ma difunta esposa se celebrian ttos anys perpetuament dos oficis funerals, lo un en lo die 6 de Janer, y lo altre en lo die en que esdevindrá mono bit, quals podrán mos sucsessors fer celebrar a qualsevol Iglesia quals acomodia.
Item: Vull y ordeno que totas las dispocissions, deixas y llegats que fins aquó hi fet las cumplirán mos avall instituhit hereus, dels bens meus, e igualment los ordeno que de tots los drets que jo tinch en los dos titols de corredurías de nostre casa ne disposian a favor de mos nets o netas, fills o fillas de ma primogénita filla Maria Francisca, en lo modo y forma que millor los aparegua, ratificant aquó com ratifico lo codicils que disposant de dits titols tinch temps ha fet, igualment que ma filla Maria Francisca, y son marit Anton Tusquets a fi de que en mon ultim testament ni lo de ells tinga de anar a la Cort per causa de ditas Corredurias.
Item: Mano y disposo que lo obtentor que será del meu benefici fundat primerament en la Capella Puica de la mateixa torre, sita en la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, y ara agragat en benefici de residencia a la Santa Iglesia Cathedral de Barcelona, y en la Capella de Nostra Señora de la Mercé ab admició a la Collegiata de Sant Sever, celebria, o facia celebrar per la caritat a ell ben vista, quedant la demes renda del benefici per son sustento, vint y quatre missas cada any en los días senyalats en lo article seguent, pero si per llegitima causa no pot cumplir en algún de ells, vull que cumplia immediatament de cessarli la causa las preditas vint y quatre missas se celebraran en la Capella publica de la nostre torre de Sarriá, o en lo Oratori de Casa, o en la Santa Iglesia Cathedral, y se aplicarán per los subjectas també notats en lo article seguent ab especial memoria de la anima del fundador.
Lo die 6 de Janer die del obit de ma muller Antonia --- missas. La una lo die, y lo altre lo die antecedent a seguent et sic deceteres.
Lo die de mon obit futur------------------------------
Lo die 1 de Janer en que moró mon avi Grau Rovira y Vidal-------------------------------.
Lo die 19 de Maitg en que morí Ignes Delaforge y Carreras-----------------------.
Lo die 22 de maitg en que morí Paula Delaforge y Ramis------------------.
Lo die 8 de Setembre en que morí Margarida Comaduran y Rovira-------.
Lo die 22 de Setembre en que moró mon pare Francisco Comaduran---------------.
Lo die en que mirirá ma flla primogénita Maria Francisca------------------.
Lo die en que morí ma filla segona Maria Antonia----------------.
Lo die en que mirirá mon gendre Anton Tusquets----------------.
Lo die 24 de Setembre festa de Nostra Señora de la Mercé titular del benefici--------------.
Lo die 25 Abril festa de Sant Francisco de Paula titular de idem--------------.
Lo die 13 Juny festa de Sant Antoni de Padua----------------.
Lo die 2 de Novembre commemoració dels Difunts---------------.
Item: Estará també obligat dit obtentor a er celebrar cada any y en lo die de Nostra Señora de la Mercé un ofici matinal en la Capella de dita Señora en la Santa Iglesia Cathedral (ab dotse ciris encesos) en lo modo y forma que acostuma aquella Iglesia en los días dels Sants Taulars de aglunas Capellas.
Item: Vull y ordeno, que luego de tenir possesió del benefici, dit obtentor, prenquia inventari de tots los armaments pertañents a la celebració de la Missa Breviaris, y Habitis de cor que existirán (seguits mono bit) tan en la nostre casa de Barcelona, con en qualsevol de nostres torres, y vull que estiga a son carrech y al dels demes sucsessors en lo benefici lo conservar los ab la corresponent decencia, prohibntli absolutament lo que puga vendrer o per algún titol alienar alguna de las preditas cosas.
Item: De tots los altres bens meus mobles e immobles, haguts y per haber, noms, veus, drets, acsions, y forsas mias universals, que ara y en lo esdevenidor en qualsevl part del mon per qualsebol titol o rahó a mi pertanyents, hereus meus fasé instituesch del modo y forma instituesch hedeva mia a ma filla primogénita Maria Francisca, ab la obligació de haberne de disposar presisament a favor dels seus fills, y no de altra manera, pero en lo modo y forma que millor li aparega, vull si, que igual per igual preferesca lo major al menor en orde de primogenitura; y los mascles a las famellas prohibint expresament a la dita hereva la extracsió de trebalianica, llegitima y qualsevol altre dret. De la quarta part, o sia de la meitat del altre meitat de dits mos bens, fas e instituesch hereu a Francisco Tusquets y Comaduran net meu, y fill primogenit de la predita Maria Francisca, a sa libre vluntat. De la restant quarta part o sia de lo restant meitat de la ultima meitat, hereus fas e instituesch (a sas libres voluntats) a Anton Tusquets y Comaduran, y a Pere Tusquets y Comaduran també nets meus, y fills de la mateixa Maria Francisca ma filla, partidora dita meitat per iguals parts entre ells. Vull empero que los predits Francisco, Anton, y Pere sian compresos en lo llegat que en lo article 8 tinch fet a favor dels meus nets, y netas fills o fillas de la sobredita Maria Francisca.
Esta es ma voluntat ultima y darrera, que vull valga per testament, codicil, o per aquella especie de ultima voluntat que millor en dret caler y tenir puga. Revoco y anullo ab lo present tot y qualsebol altre testament que antes hajia fet, encaraque en ell hagués algunas clausulas derogatorias de las que fos menester fer especifica menció. Pues de ellas me penedesch, y vull que aquest testament a tots los altres prevalga.
Aquest testament ultima y darrera voluntat mia de la qual me quedo copia, escrit de ma agena fou firmat de la mia propria en Barceloa en lo quarto de la mia habitació que dona a la Plasseta dels Argenters, als tres días del mes de Juny del any mil vuit cents vint y un.= Francisco Comaduran y Rovira Prebere.
De la qual publicació de testament dita Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge, peraque sempre conste, requiró a mi lo precitat notari subscrit, ne formas acte publich com aixis ho practico. Que fou fet en la ciutat de Barcelona en dit dia vint y vuit Desembre ultim del any del Señor de mil vuitcents vnt y tres, y vulgar de mil vuitcents cint y dos. Essent presents per testimonis lo Rnt. Joan Perich Pbre. Vicari Curat de la Parroquia de Santa Maria de Cornellá, y Jaume Rigalt y Alverch practicant la facultat de notaria publica, habitants en esta ciutat.
Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada, notari.