Saga Bacardí
05229
ESCRITURA DE APERTURA DE TSTAMENTO Y CODICILOS DE MARIA FRANCISCA COMADURAN Y DELAFORGE.


En la ciutat de Barcelona a tretse días del mes de Juliol ny del Naixament del Señor de mil vuitcents trenta Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge, viuda de D. Anton Tusquets y Agustí del comers que fou de dita ciutat habentse ab perfecta salut de cos y enteniment, memoria y paraula. Entregá a mi Jaume Rigalt y Estrada notari publich del número y Collegi de dita ciutat baix firmat aquesta plica closa ab hostia que digué compendrer son postrer testament escrit de ma agena y firmat de la sua propia. Revocant ab ell cuantsevols altres testaments y especies de ultima voluntat ordenadas per ella fins ara no obstant cualsevls paraulas derogatorias de las cuals hagues de fer espresa menció. La cual plica firmá dient volia fos conservada en poder meu, y después de son obit oberta y publicat lo testament compres en ella. Essent presents per testimonis pregats per dita Señora testadora D. Joseph Arrau y D. Camilo Rancé practicants de notaria habitants en aquesta ciutat.= Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge.= Joseph Arnau testimoni.= Camilo Rancé testimoni.= En poder de mi Jaime Rigalt y Estrada notari qui dono fe coneixer a la Señora testadora.

En la propia ciutat de Barcelona a vint y set días del mes de Novembre any del Naixament del Señor de mil vuitcents trenta dos, habent mort dita Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge, tocadas las deu horas de la vetlla del dia de air: D. Ramon Guix comptat en la casa de Comers de la mateixa Señora testadora requiró a mi dit Jaume Rigalt y Estrada notari publich del numero y collegi de la propia ciutat obris la mencionada plica y publicás las clausulas de relació de marmessors de sepultura y missas que constasen en lo capitol testament y no mes a la cual requisició sen formassen manifestarli al Señor requirent la espressada plica closa, la cual nsta y responguda per ell la obrí y llegí las mencionadas clausulas, enls ganne copia de ellas a fi de pasar en puntual avenencia de la cual obertura de plica y publicació de clausulas del indicat D. Ramon Guix requirí a mi lo propi notari ne formas acte publich com aixi ho practico que fou fet en la ciutat de Barcelona dia, mes y any adalt mencionats. Essent presents per testimonis Francisco Riera y D. Camilo Rancé pracicant de notaia en esta ciutat habitant.
Ramon Guix, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Señor requirent.
En la mateixa ciutat de Barcelona a vint y nou días del espresat mes de Novembre de mil vuitcents trenta dos, habentse donat eclesiástica sepultura al cadáver de la prenomenada Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge, conforme a la sua disposició testamentria . D. Francisco Tusquets, Comaduran y Delaforge del comers de aquesta ciutat, son fill primogenit y hereu, requiró a mi lo citat notari subscrit, publicás tot lo indicat testament, com en efecte condesendint a la sua requisició ho practiquí. Lo tenor del cual testament es com se segueix.
En nom de la Santisima Trinitat y de la Humilt Verge Maria mare y Señora nostra, amen. Jo Maria Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge, viuda de dit Anton Tusquets y Agustí del comers de Barcelona, filla llegitima y natural del Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. Beneficiat que fou de la Santa Catedral Iglesia de la present ciutat y anteriorment marit que fou de Da. Antonia Comaduran y Delaforge difunts. Pares meus. Trobantle ab perfecta salut de cos y enteniment, memoria, y paraula, volent disposar de mos bens odeno mon postrer testament ab lo cual elegesch per marmessors y executors de aquesta postrera voluntat mia, a Francisco Tusquets y Comaduran, a Anton Tusquets y Comaduran, a Juana Tusquets y Maignon conjuges, al Dr. Pere Tusquets y Comaduran Pbre. Beneficiat y Mestre de ceremonias de dita Santa Iglesia, a Fr. Joseph Tusquets Religios Profes Corista del Sagrat Odre de Nostra Señora de la Mercé mos estimats fills, y nora, y als demes fills y noras que en lo dia de la mia fi tindré y se trobaran en la edat de disset anys cumplerts, a D. Joseph Parés corredor Real de Cambis, a D. Magí Tusquets los dos cuñats meus, y al Rnt. Señor Dr. D. Cayetano Calm Pbre. Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Jaume mon pare espiritual, ab cuals y a la major part de ells dono ple poder pera cumplir aquesta disposició mia testamentaria conforme trobaran odrenat.
Primerament vull que tots mos deutes e injurias sian pagats y esmenadas de mos bens en continent de seguit mon obiut atesa y considerada sola la veritat del fet.
Elegesch la sepultura o sean los funerals fahedors per sufragi de la mia anima en la Iglesia parroquial de santa Maria del Mar de aquesta ciutat de la clase dita general de Beneficiat en lo modo se feu per mon difunt marit, trasladantse después mon cadáver pera sepultarse en un noncho del cementiri del Concent de Nostra Señora de Jesus de aquest Pla y territorio ahont descansa lo cadáver de dit espos meu, volent que en la Iglesia del citat Convent se me facia celebrar un aniversari de cos present per los Religiosos de ell, gastant per tot lo referit de mos bens lo que será menester.
Disposo que en continent de seguida la mia fi o lo mes prest sia posible, se me facia celebrar per descans de la mia anima y de las demes per las cuals tinga obligació a pregar a Deu nostre Señor mil y cinch centas missas resadas ab absolta a la fi de casritat deu sous quiscuna, en cual distribució desitjo que mos marmessors tingan presents las comunitats de santa Maria del Mar,. La del Collegi de San Sever, la del P. San Francesch, la de Nostr Señora de la Marcé, la de Sant Francisco de Paula, la de Santa Madrona, de P.P. Capuchins, la de dit Convent de Jesus, volent que no destinen cens a disposició en la Capella de la mia torre y casa de camp, dituada en aquest Pla y territorio dins lo terme de la Parroquia de Sarriá prop la de San Gervasi.
Item: Encarrego y suplico encaridament a cualsevol que sia mon hereu o successor que tots anys en lo dia corresponent al de mono bit, o lo mes inmediat se puga me facian celebrar un aniversari en la Iglesia de dit Convent de Jesus de la caridat regular.
Item: Llego al Hospital General de Santa Creu, a la Real Casa de Misericordia, a la Real Casa de la Caritat, al Hospital de Pobres Infants orfans cent lliuras barcelonesas a cada un de ells, y a la Real Casa del Retiro, y als pobres Presos detinguts en laas Prisons Reals, vint y cinch lliuras a cada cual dels citats llochs, tots per una vegada solament en alivio de las necesitats de ditas casas y de las personas existents en ellas.
Item: Llego als llochs Sants de Jerusalem cent lliuras per una vegada.
Item: Llego a Maria Anna Serra y Pi viuda, cusina germana de ma difunta Señora mare, també cincuenta lliuras en demostració de la bona voluntat que lu aporto, per una vegada tansolament.
Item: Deixo a cada una de las criadas que habitaran en ma casa en lo dia de la mia fi trenta lliuras barcelonesas per una vegada tansolament suplicantlos me encomanian a Jesus nostre Señor.
Item: Llego a Pere Demestre, habitant uns cuants anys ha en ma casa cincuenta lliuras barcelonesas per memoria mia també per una sola vegada.
Item: Deixo a mos tres fills, lo Rnt. Dr. Pere Tusquets y Comaduran Pbre, a Joseph Tusquets y Comaduran, a Ramon Tusquets y Comaduran y a ma filla Francisca de Sales Tusquets y Comaduran, doncella, en pago y satisfacció de la sua llegitima materna y demes drets que pugan tenir y pretendrer en mos bens, set mil cinch centas lliuras barcelonesas a cada un de ells en efectiu metalich de or u plata, ab esclusió de tot paper amonedat pagadoras cuan prengan estat, de las cuals podrán disposar a libre voluntat sua.
Item. Previnch y es epressa voluntat mia que en cuant a Fr. Feliph Tusquets y Comaduran altre fill meu, vull que se estiga en tot y per tot, y se li satisfacía lo que ell ordená en son testament que feu antes de la sua profeció en poder del Dr. D. Jaume Rigant y Estrada notari publich del número y collegi de Barcelona a vint y vuit Setembre del any mil vuitcents vint y vuit.
Item: Deixo a Juana Tusquets y Maignon menor de edat neta y fillola mia en demostració de mon cariño, trescentas lliuras barcelonesas en oro u plata per una vegada tantsolament pagadoras cuant se acomodia.
Item: Llego a Anton Tusquets y Comaduran altre fill meu en demostració del cariño li professo vuit centas lliuras arcelonesas també en efectiu per una vegada tansolament, fent memoria de quedar -grament dotat y satisfet de las suas llegitimas paterna y materna y part de creix, con també de la part de co-herencia tocant a ell de dit Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira son difunt avi segons apar dels capitols matrimonials firmats per rahó de son desposori ab Juana Maignon y Duran rebuts en poder del citat Rigalt notari a vint y dos Setembre del any mil vuitcents vint y cinch. Y en atenció a que en vint y sis Novembre de mil vuit cents dinou, se li cedí en propietat un titol de Corredor Real de Cambi de número de Barcelona per lo mencionat Rnt. Señor son avi, pare y mare, ab lo cual se li donaren a cimpte de la sua llegitima paterna, materna y part de creix cinch mil siscentas vint y cinch lliuras conforme axis se espressa en la escriptura de cessió feta en poder del propi notari Rigalt en lo predit dia. Previnch que si en algún temps u ocasió lo nomenat Anton fill meu pretengues algún aument de llegitima sobre mos bens, se tinga present per mon hereu que a mes de las vuit mil lliuras també entregadas en efectiu metalich com consta en los calendats capitols matrimonials, se gastaren tres mil cinch centas sexanta cuatre lliuras un sou y un diner per lo parament de sa casa, robas, joyas y demes, segons consta de una nota feta de ma propia de mon difunt espos, que dono per aprobada, y que esta partida deu també considerant en part de ditas sas llegitimas paternas y maternas y part de creix. Y per lo cas que aguda rahó de tot lo anteriorment esplicat se concideras just adjudicar al mateix anton fill meu algún aument per los drets, pugues tenir sobre mos bens, lo que no crech, vull que lo present llegat de vuit centas lliuras li servescan per lo tot o part de lo demes que se li adjudican pertañetli en aument de la indicada sal legitima materna, declarant també que en cas de no tenir lloch lo tal aument, li llego no obstant las citadas vuitcentas lliuras a sas libres voluntats.
Finalment previnch que lo propi llegat no tendrá lloch y deurá considerarse com si no fos fet sempre que aparega que jo durant ma vida hagues satisfet a dit mon fill cualsevols cuantitat de diner baix cualsevol pretexto o motiu que sia.
Y en los restants bens meus mobles e immobles, presents y esdevenidors, drets, credits, y acsions que pugan pertocarme en cualsevol part per cualsevols titols u causas. Instituesch hereu meu universal a mon estimat fill primogenit Francisco Tusquets y Comaduran. Y per lo cas unich de morir sens fills llegitims y naturals que arribian a la edat de testar, li substituesch hereu meu universal al referit Anton Tusquets y Comaduran segon fill meu, y morint est també sens deixar successio alguna, li substituesch hereu meu al ditat Rnt. Pere Tusquets y Comaduran tercer fill meu duran sa vida natural y per despres dels días de est substituesch hereu meu a Joseph Tusquets y Comaduran, y per lo mateix cas de morir est sens fills comforme tinch espresat en los demes li substituesch a Ramon Tusquets y Comaduran altre fill meu. Y morint est també sens successió alguna llegitima y natural, li substituesch hereva mia universal a la nomenada Francisca de Sales Tusquets y Comaduran una filla a sa libre disposició. Y declarat ma intenció disposo que si al temps de purificarse la successio de mos bens a fabor de algún dels per mi instituit o substituits dlo tal se habría premor habent deixat fills llegitims y naturals, vull que estos entren en la successió de mos bens en lloch de son respectiu pare o mare, sens que de aquí puga seguirse vincle o fideicomis algún a fabor de mos llocs, si sols providencia per lo cas espresat.
Aquesta es la ultima vluntat mia ab la cual revoco lo testament que tenia entragat al notari a qui entrego lo present a tres Maix del any mil vuit cents vint y sis, y cualsevols altres testaments y especies de ultimas voluntats ordenadas per mi fins ara, volent que lo testament actual prevalga en lo millor modo que de dret tinga lloch. En testmoni de las cuals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a tretse días del mes de Juriol del any mil vuitcents trenta, Francisca Tusquets Comadurant y Delaforge.
De la cual publicació de testament pera que sempre consta ahont convinga dit D. Francisco Tusquets Comaduran y Delafoge ha requrit a mi lo dalt expressat notari ne formas acte publich com aixis ho practico que fou fet en la ciutat de Barcelona dia, mes y any proximament citat. Essent presents per testimonis D. Camilo Rancé practicant de notaria y D. Martí Pratsmansó jove del comers habitants en aquesta ciutat.
Francisco Tusquets, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Señor requirent.

En la ciudad de Barcelona a trece días del mes de Julio año del Nacimiento del Señor de mil ochocientos y trenta. Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge, viuda de D. Antonio Tusquets y Agustí del comercio que fue de dicha ciudad, hallándose con perfecta salud de cuerpo y ---to de memoria y habla natural. Entregó a mi Jaime Rigalt y Estrada notario publico de numero de dicha ciudad, subscrito una plica cerrada con hobla que dijo conener sis postreros codicilos disposición de dos corredurías reales de cambios que obltiene de las de esta ciudad, cuyo pliego firmó espresando quería fuese conservado en poder mio y después de su fallo aierto y publicado los codicilos en el. Sienddo presentes por testigos rogados por la Señora coicilante D. José Arnau y Bunba y D. Camilo Rancé practicantes de notaria, vecinos de esta ciutat.=
Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge.= Jose Arrau testigo.= Camilo Rancé testigo.= Ante mi Jaime Rigalt y Estrada notario, que doy fe conozco a la Señora codicilante.

En la espresada ciudad de Barcelona a veinte y nueve días del mes de Noviembre del año mil ochocientos treinta y dos, habiendo fallecido la citada Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge codicilante en el dia veinte y siete de este mes y dada eclesiástica sepultuda a su cadave D. Francisco Tusquets Comaduran y Delaforge del comercio de esta ciudad su hijo primogenito, requirió a mi el predicho Jaime Rigalt y Estrada notario publico del número y colegio de la prenotada ciudad subscrito abriese el mencionado pliego y publicase el codisilo comprendido en el, a cuya requisicion condesendiendo, le manifestase el relatado plego cerrado, el que visto y revonocido por el le abri y publique con alta e inteligible voz el inicado codicilo siendo su tenor a la letra como sigue.
En el nombre de Dios Amen. Yo Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge, viuda de D. Antonio Tusquets y Agustí del comercio que fue de Barcelona, hija legitima y natural del Rndo. D. Francisco Comaduran y Rovira Pbro. Beneficiado que fue de la Santa Iglesia de esta ciudad, y de Da. Antonia Comaduran y Delaforge consortes difuntos. Hallandome con ferfecta salud de cuerpo y entendimiento memoria y habla natural, sauendo que aquel que puede testar le es licito y permitido codicilar una y muchas veces antes y después de su testamento, teniéndolo ya entregado, cerrado al notario que entregó la actual disposición, el cual apruevo y ratifico con el presente. Y queriendo por esta prevenir mi muerte en orden a las dos corredurías Reales de Cambios que me hallo obtener en propiedad de las del número de esta plaza, tanto en mi nombre propio como en el de legataria de los propios títulos por el interés que tenia en ellos dichos Rndo. D. Francisco Comaduran mi padre según consta del citado legado en los últimos codicilos que el mismo entregó cerrados al dicho notario en diex y nueve Junio de mil ochocientos y seis y seguida su muerte fueron abiertos y publicados en veinte y uno Enero del año mil ochocientos veinte y tres. Por ente arreglándome personalmente a lo prevenido en la Real orden la de cuatro Julio de mil setecientos setenta y uno inserta en las ordenanzas del Colegio de Corredores Reales de Cambios de esta plaza y en uso de las demás facultades sometidas a los obtentores de semejantes títulos, otorgo los presentes codicilos con los cuales mando los mencionados tutulos u plazas de Corredor a Francisco Tusquets y Comaduran también del comercio de Barcelona mi apreciado hijo primogenito. Y por el caso único de fallecer este sin hijos legitimos y naturles que lleguen a la edad capaz de testar le substituyo y mano las dichas dos corredurías a Antonio Tusquets y Comaduran, segundo hijo mio y concurriendo este en la forma arriba citada en mi hijo primogenito le substituyo y mando las mismas Corredurias al Rndo. Dr. D. Pedro Tusquets Comaduran Pbre. Beneficiado y Maestro de Ceremonias de la espresada Santa Iglesia de Barcelona mi tercer hijo durante su vida natural y para después de los días de este le substituyo y mando las proprias corredurías a José Tusquets y Comaduran, a Ramon Tusquets y Comaduran y a Francisca de sales Tusquets y Comaduran también hijos e hija mios no a todos juntos sino el uno después del otro atendido en orden de su primogenitura y con igual substitución reciproca por el solo caso de fallecer qualquiera de ellos sin hijos legitimos y naturales que pervengan a la edad capaz para testar conforme tengo espresado por los demás hijos. Y declarando mi intención dispongo que si en el tiempo de purificación la substitución a fbor de qualquiera hijo o hija mia el tal se hallare premuerto habiendo dejado hijos legitimos y naturales quiero que estos entren en lugar de su correspective padre o madre en el modo le hayan sucedido sin que de aquo pued arguise vinculo, o fideicomisso alguno si solo providencia por el caso espresado. Concediendo como concedo facultad amplia a qualquiera obtentores de dichas mis corredurías de nombrar tenientes o substitytos para el servicio de las mismas mediante real aprobación. Y suplico al Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, a sus Reales Ministros y Consejos que convenga se dignen aprobar esta mi disposición y mandar dársele el deseado cumplimiento. En cuyo testimonio así lo otorgo en la ciudad de Barcelona a trece días del mes de Julio del año mil ochocientos treinta.
Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge
De cuya obertura de pliego y publicación de codicilo para que siempre sonste donde y como convenga, el nombrado D. Francisco Tusquets, Comaduran y Delaforge ha requirido a mi el nombrado Jaime Rigalt y Estrada notario, formase acto publico como asi lo practico, su fecha en la ciudad de Barcelona días mes y año arriba espresados. Siendo presentes por testigos D. Camilo Rancé practicante de notaria y D. Martin Prat Marsó manceo del comercio, vecinos de la presente ciudad.
Francisco Tusquets, Ante mi Jaime Rigalt y Estrada notario